Transportföretagens klimathandlingsplan

Precis före jul så kom den till slut, regeringens klimathandlingsplan. På den här sidan kan du läsa vad Transportföretagen vill se i klimathandlingsplanen och vad vi har spelat in till regeringen i dess arbete med planen.

I klimatlagen står det att en regering ska lämna en klimathandlingsplan till riksdagen en gång i början av varje mandatperiod. I planen ska regeringen visa hur arbetet för att nå våra klimatmål ska bedrivas under mandatperioden.

Transportsektorn svarar för cirka en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Transportsektorn spelar därför en viktig roll i arbetet med att nå Sveriges och EU:s klimatmål. Det är i transportsektorn en inte obetydlig del av omställningen måste ske.

Att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser för att på sikt bli koldioxidneutrala är självklart en av transportsektorns absolut viktigaste uppgifter. Vi måste förena tillväxt med lägre klimatpåverkan. Det är genom teknik och innovationer vi är föredömen för andra länder och kan visa vägen. 

Det finns de som anser att vi måste kraftigt begränsa transporterna om vi ska nå klimatmålen. Vi har svårt att se hur detta skulle gå till. Vi blir allt fler svenskar. Det i sig leder till ett ökat behov av transporter. Det råder också ett intimt samarbete mellan ekonomisk aktivitet och transportarbete. Transporter är nödvändiga för att vi ska ha en välfärd. För att vi ska kunna mötas och utbyta idéer, för att vi ska ha mat på borden och kläder på kroppen. Och ha en rik och fungerande vardag. 

En politik som strävar efter att kraftigt fördyra eller begränsa transporterna vore skadlig. Vi anser att klimathandlingsplanen bärs fram av synen att transporter i grunden är något positivt. Att utan transporter har vi inget samhälle. 

Och att den fokuserar på kostnadseffektiva åtgärder istället för symbolpolitik. 

Det senare har vi inte råd med.

De flesta är överens om att elektrifieringen av transportsektorn är nyckeln. När nu reduktionsplikten sänks från och med årsskiftet krävs det en än mer massiv satsning på elektrifiering. 

Den klarar inte transportsektorn på egen hand. Vi har spelat in förslag till både myndigheter och regeringen. Transportsektorn behöver hjälp på vägen. 

Det är möjligt att nå våra klimatmål med en balanserad politik som inte slår ut oss själva. Men det är inte enkelt och det sker inte av sig själv!

Transportföretagen har varit mycket aktivt under hela processen med att ta fram en klimathandlingsplan.

Vi vill se:

"Lastbilsbonusen" måste förstärkas och förlängas

Klimatpremien för inköp av elektriska lastbilar måste förstärkas rejält och förlängas i tid. En elektrisk lastbil är 2-3 gånger så dyr som en med förbränningsmotor. 

Kraftig utbyggnad av laddinfrastruktur för tung trafik 

Där elektrifierade lastbilstransporter lättast skulle kunna uppnå lönsamhet är på längre sträckor men det saknas publik laddinfrastruktur. Den måste byggas ut kraftigt. För att det ska ske måste tillståndstiderna och nätbolagens hantering kortas betydligt. 

En "one-stop shop" för stöd till elektrifiering

Stöden för elektrifiering hanteras i dag av flera myndigheter. Det borde samordnas till en myndighet där de sökande både kan få råd och tips och söka om stöd.