Rapporter från Sveriges Hamnar

Eleffektbehov för Sveriges hamnar 2023

Bland Sveriges hamnar finns idag höga ambitioner att elektrifiera viktiga delar av verksamheten. Syftet med denna rapport från Transportföretagen är att uppskatta det samlade eleffektbehovet för hamnarna i Sverige till år 2030 och göra en bedömning för år 2040. Uppskattningen utgår från de analyser som gjorts av några svenska hamnar med olika storlek och karaktär.

Hämta rapport, Eleffektbehov Sveriges hamnar 2030.pdf

Redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader

Klicka här för att hämta Samkost 2

Forskare på VTI har analyserat trafikens samhällsekonomiska marginalkostnader. Personbilstrafiken betalar mer än vad den kostar samhället medan både den tunga vägtrafiken, sjöfarten och järnvägstrafiken betalar mindre.

Trafikanalys
År: 2016

Sveriges hamnar - Porten till Sverige

Sveriges hamnar utgör en bred och viktig port gentemot omvärlden såväl för konsumtionsvaror som för basindustrin. Hamnarna har allt mer utvecklas till logistikhubar som är integrerade med andra transportslag, och därför utförs även markbaserad verksamhet som lagring, förädling och distribution inom hamnområdet.

Hamnen i det svenska samhället

Utan fungerande hamnar stannar Sverige. De svenska hamnarna står för nästan 95 procent av den totala volymen av all import och export till och från Sverige. 51 procent av Sveriges nettoexport kommer från basindustrin (skogen, kemin, gruvorna, stålet), varav den överväldigande delen går via hamnar. Varje år importeras omkring 25 miljoner ton olja, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av den totala energitillförseln.