Rapporter om kompetensförsörjning

Transportföretagen mäter och kartlägger rekryteringsbehoven hos våra medlemsföretag inom olika branscher. Resultaten från undersökningarna används i dialog med politiker, myndigheter, huvudmän, skolor och allmänheten i syfte att upplysa om rekryteringsbehoven som finns och ingår som en del i arbetet att lösa kompetensförsörjningen.

Tempen på bussbranschen

En transportsektor i förändring - ett kompetensperspektiv

Transportsektorn transformeras idag genom en snabb teknikutveckling i kombination med en målmedveten strävan mot grön omställning och ökad hållbarhet. En förutsättning för att lyckas med omställningen är god kompetensförsörjning. Den här rapporten undersöker hur teknikutvecklingen ser ut i olika delar av transportsektorn, och vilka kompetensbehov den driver, på kort och lång sikt.

Klicka här för att ta del av rapporten och här för att beställa den tryckta versionen.

Ta del av rapporten via film.

Tempen på motorbranschen 2023

Stora möjligheter till jobb inom motorbranschen. Det har länge funnits ett stort rekryteringsbehov inom motorbranschen och det understryks återigen av årets rapport.

Möjligheten för branschen att rekrytera personal är avgörande för hela transportnäringens och därigenom, i förlängningen, hela samhällets utveckling. Motorbranschen är dessutom avgörande i det skifte som nu sker där nya drivmedel och tekniska lösningar leder till en grön omställning. Nyckeln till att tillgodose behovet av medarbetare med rätt kunnande är att vi har ett väl fungerande utbildningssystem som kan tillfredsställa dessa behov.

Tempen på motorbranschen 2023 - Sverige

Länsrapporter

Transportnäringen och framtidens arbetsmarknad

Hur utvecklas transportnäringens behov av arbetskraft fram till år 2035? Och på vilket sätt kommer exempelvis den tekniska utvecklingen att påverka efterfrågan på medarbetare med rätt kompetens?

Rapporten ”Transportnäringen och framtidens arbetsmarknad” slår fast transportnäringens långsiktiga rekryteringsbehov. Rapporten pekar ut ett massivt rekryteringsbehov där företagen i branschen förväntas anställa 150 000 nya medarbetare fram till 2035.

Klicka här för att ta del av rapporten och här för att beställa den tryckta versionen.

Tempen på sjöfartsbranschen 2020

”Tempen på sjöfarten” togs fram innan coronapandemin bröt ut.

Läget är nu ett annat än vad det var när undersökningen genomfördes. Pandemin har slagit olika inom sjöfartsbranschen och anställningsbehovet kvarstår inom delar av branschen. Det är viktigt att pandemikrisen inte övergår i en kompetenskris som innebär att det är svårt att rekrytera personal. Behovet av sjötransporter – kanske främst inom färjesjöfarten – kommer åter att öka då pandemin är över.

Klicka här för att ta del av Tempen på sjöfartsbranschen 2020.