Rapporter om kompetensförsörjning

Transportföretagen mäter och kartlägger rekryteringsbehoven hos våra medlemsföretag inom olika branscher. Resultaten från undersökningarna används i dialog med politiker, myndigheter, huvudmän, skolor och allmänheten i syfte att upplysa om rekryteringsbehoven som finns och ingår som en del i arbetet att lösa kompetensförsörjningen.

En transportsektor i förändring - ett kompetensperspektiv

Transportsektorn transformeras idag genom en snabb teknikutveckling i kombination med en målmedveten strävan mot grön omställning och ökad hållbarhet. En förutsättning för att lyckas med omställningen är god kompetensförsörjning. Den här rapporten undersöker hur teknikutvecklingen ser ut i olika delar av transportsektorn, och vilka kompetensbehov den driver, på kort och lång sikt.

Klicka här för att ta del av rapporten och här för att beställa den tryckta versionen.

Ta del av rapporten via film.

Tempen på motorbranschen 2023

Stora möjligheter till jobb inom motorbranschen. Det har länge funnits ett stort rekryteringsbehov inom motorbranschen och det understryks återigen av årets rapport.

Möjligheten för branschen att rekrytera personal är avgörande för hela transportnäringens och därigenom, i förlängningen, hela samhällets utveckling. Motorbranschen är dessutom avgörande i det skifte som nu sker där nya drivmedel och tekniska lösningar leder till en grön omställning. Nyckeln till att tillgodose behovet av medarbetare med rätt kunnande är att vi har ett väl fungerande utbildningssystem som kan tillfredsställa dessa behov.

Tempen på motorbranschen 2023 - Sverige

Länsrapporter

Transportnäringen och framtidens arbetsmarknad

Hur utvecklas transportnäringens behov av arbetskraft fram till år 2035? Och på vilket sätt kommer exempelvis den tekniska utvecklingen att påverka efterfrågan på medarbetare med rätt kompetens?

Rapporten ”Transportnäringen och framtidens arbetsmarknad” slår fast transportnäringens långsiktiga rekryteringsbehov. Rapporten pekar ut ett massivt rekryteringsbehov där företagen i branschen förväntas anställa 150 000 nya medarbetare fram till 2035.

Klicka här för att ta del av rapporten och här för att beställa den tryckta versionen.

Tempen på bussbranschen 2021

Transportföretagens rapport Tempen på bussbranschen 2021 visar att rekryteringsbehovet uppskattas till totalt 4 700 personer för åren 2021-2023. Samtidigt som behovet av nyrekryteringar är fortsatt högt upplever företagen i hög utsträckning att det är svårt att hitta rätt kompetens. För att stävja problemen med svårigheterna att rekrytera föreslår Transportföretagen en rad åtgärder i sin rapport. Dessa inkluderar en ökning av antalet platser inom vuxenutbildningen – inte minst en fortsatt – och långsiktig – utbyggnad av yrkesvux, samt att utbildningskvaliteten behöver stärkas.

Rekryteringsbehoven för 2021

Riksrapporten:

Sverige - Tempen på bussbranschen 2021

Länsrapporterna:

Om undersökningen

Vill du ta del av den totala resultatrapporten gjord av Statisticon AB, kontakta Johanna Linder.

Tips och råd på aktiviteter för kompetensförsörjningsarbete

Transportföretagen där Sveriges Bussföretag är ett av förbunden, har listat några punkter nedan som tips och råd på aktiviteter och insatser när man ska arbeta aktivt med rekrytering till sitt företag och till branschen. Punkterna är viktiga att engagera sig i både lokalt och regionalt. Anledningen är att det kan säkra kompetensbehovet i regionen, sprida kunskap och ändra fördomar samt attityder om branschen.

Ta del av tips och råd på aktiviteter

 

Tempen på sjöfartsbranschen 2020

”Tempen på sjöfarten” togs fram innan coronapandemin bröt ut.

Läget är nu ett annat än vad det var när undersökningen genomfördes. Pandemin har slagit olika inom sjöfartsbranschen och anställningsbehovet kvarstår inom delar av branschen. Det är viktigt att pandemikrisen inte övergår i en kompetenskris som innebär att det är svårt att rekrytera personal. Behovet av sjötransporter – kanske främst inom färjesjöfarten – kommer åter att öka då pandemin är över.

Klicka här för att ta del av Tempen på sjöfartsbranschen 2020.

Framtidens Sjöfartskompetens 2020

Chalmers tekniska högskola och Linnéuniversitetet har tagit initiativ till att utreda Sveriges behov av sjöfartskunskap i vid bemärkelse.

Ta del av hela rapporten här

Bli medlem

Att ditt företag blir medlem innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här är några av alla fördelar ett medlemskap för med sig:

  • Hjälp genom arbetsrättens alla steg

    Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. 
  • Ett gediget branscharbete

    Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka.
  • Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

    Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.