Rapporter om kompetensförsörjning

Transportföretagen mäter och kartlägger rekryteringsbehoven hos våra medlemsföretag inom olika branscher. Resultaten från undersökningarna används i dialog med politiker, myndigheter, huvudmän, skolor och allmänheten i syfte att upplysa om rekryteringsbehoven som finns och ingår som en del i arbetet att lösa kompetensförsörjningen.

Vi har våra rapporter om kompetensförsörjning samlade här nedan och du som så önskar får gärna använda dem men då med källhänvisning till Transportföretagen.

Tempen på sjöfartsbranschen 2023 - Stort rekryteringsbehov i sjöfartsbranschen

Sveriges beroende av sjöfarten kan inte nog understrykas. Vi har alltid varit en sjöfartsnation – 90 procent av landets import och export transporteras på vattnet. I en tid som präglas av en allt högre grad av osäkerhet i vår omvärld är sjöfarten dessutom en beredskapsfråga. Att tillgodose branschens behov av arbetskraft är därför viktigt ur en rad perspektiv.

I den här rapporten fastslås samtidigt att vi i närtid står inför en kompetensutmaning. Det sammanlagda rekryteringsbehovet hos våra medlemsföretag inom sjöfartsbranschen uppskattas till drygt 2 200 personer för perioden 2023-2025. Rekryteringsbehovet är stort i alla de undersökta yrkesgrupperna – däck, maskin och intendentur. Att utbildningsväsendet under kommande år ges förutsättningar att tillgodose branschens behov är kritiskt och vi lämnar i rapporten en rad åtgärdsförslag som syftar till att trygga tillgången på personal.

Vi vill exempelvis se en översyn av det befintliga regelverket för yrkesutbildningar, att sjöfartens behov tillgodoses i dimensioneringen av gymnasieskolans utbildningar och att företag och bransch ges större möjligheter att påverka utbildningarnas innehåll.

I vår rapport Tempen på sjöfartsbranschen 2023 kan du läsa om fler slutsatser coh åtgärdsförslag.

En transportsektor i förändring - ett kompetensperspektiv

Transportsektorn transformeras idag genom en snabb teknikutveckling i kombination med en målmedveten strävan mot grön omställning och ökad hållbarhet. En förutsättning för att lyckas med omställningen är god kompetensförsörjning. Den här rapporten undersöker hur teknikutvecklingen ser ut i olika delar av transportsektorn, och vilka kompetensbehov den driver, på kort och lång sikt.

Klicka här för att ta del av rapporten och här för att beställa den tryckta versionen.

Ta del av rapporten via film.

Transportnäringen och framtidens arbetsmarknad

Hur utvecklas transportnäringens behov av arbetskraft fram till år 2035? Och på vilket sätt kommer exempelvis den tekniska utvecklingen att påverka efterfrågan på medarbetare med rätt kompetens?

Rapporten ”Transportnäringen och framtidens arbetsmarknad” slår fast transportnäringens långsiktiga rekryteringsbehov. Rapporten pekar ut ett massivt rekryteringsbehov där företagen i branschen förväntas anställa 150 000 nya medarbetare fram till 2035.

Klicka här för att ta del av rapporten och här för att beställa den tryckta versionen.