Rapporter om trafiksäkerhet

Effektivare tillsyn av yrkestrafiken

Denna rapport innehåller en översiktlig genomgång av tillsyn och kontroller av godstransporter på väg. Statistik på området redovisas, en översikt görs av regelverken och sanktionerna på området samt att de olika myndigheternas organisation och ansvar diskuteras. Det finns även en jämförelse med hur kontrollerna är organiserade i Tyskland och Polen.

Klicka här för att läsa hela rapporten

Olyckor med dödlig utgång. Tung lastbil inblandad, år 2018

2018 inträffade många trafikolyckor med dödlig utgång, en negativ trend för trafiksäkerheten. Olyckor med tung trafik ger ofta stora konsekvenser på skadegraden och är inblandade i svåra olyckor. Åkerinäringen och trafikbranschen i stort arbetar ständigt målmedvetet för att förbättra arbetsmiljövillkor och säkerheten för sina anställda som har sin vardag på vägarna. Transportföretagen har därför tagit initiativ till en utredning runt de dödsolyckor som skett med tung lastbil inblandad under 2018 för att förstå dessa olyckor bättre och kunna rikta sitt trafiksäkerhetsarbete i framtiden.

Klicka här för att ta del av hela rapporten