Valet till Europaparlamentet 2024

Tio punkter för Europa

Under kommande år står EU inför en rad samhällsutmaningar som behöver adresseras, bland annat gällande kompetensförsörjning, hållbarhet och infrastruktur. Transporter är en av grundpelarna för ett starkt Europa. Sverige förtjänar politiker som tar transporternas betydelse i Sverige och Europa på allvar. Under mars och april 2024 presenterar Transportföretagen löpande tio punkter för ett tryggare, rikare, grönare och mer tillgängligt Europa.

Avskaffa 50-kilometersregeln för unga bussförare

Samtidigt som det råder brist på yrkesförare finns flera regelverk som försvårar rekryteringen av nya och unga förare till kollektivtrafikens största transportslag: bussarna. Redan nu ser vi att tillgången till kollektivtrafik begränsas till följd av brist på yrkesförare, framför allt på landsbygden. Det får som konsekvens att avgifter höjs och linjer dras in.

Motverka organiserad brottslighet mot yrkesförare

Den nyligen reviderade förordningen om transeuropeiska transportnätverk (TEN-T) innehåller krav på att uppföra säkra uppställningsplatser längs med TEN-T-vägnätet. Men utvecklingen går mycket långsamt vilket gynnar organiserad kriminalitet och hotar förarnas arbetsmiljö. För att utbyggnaden ska ta fart krävs ökad finansiering.

Tillåt gränsöverskridande transporter med HCT-fordon

Industrins konkurrenskraft måste värnas även i de norra delarna av Europa. Utsläppen måste minska på ett hållbart sätt för de långväga transporterna. En av pusselbitarna för att lösa denna ekvation ligger i lagstiftningen om de långväga transporternas kapacitet.

Utvärdera införandet av Yrkeskompetensbevis (YKB)

Europas transportmarknad behöver fungera bättre. Inträdeströsklarna är höga för den som vill jobba i transportsektorn. Samtidigt ökar bristen på kvalificerad arbetskraft med C- och D-körkort.

Tillåt samma last oavsett drivmedel

Europas transportmarknad behöver fungera bättre. Inträdeströsklarna är höga för den som vill jobba i transportsektorn. Samtidigt ökar bristen på kvalificerad arbetskraft med C- och D-körkort.

Ge den gröna drönarnäringen en flygande start

I Sverige och Europa behöver vi öka potentialen för innovation och teknisk utveckling, särskilt när det kommer till grön teknik. Drönarnäringens utveckling är ett sådant område. EU har en stor roll att spela och är aktivt drivande vad gäller det europeiska luftrummets utveckling.

Punkt 7-10 publiceras inom kort

Vi publicerar löpande våra punkter inför valet. 

Kontakta oss om du har frågor

Foto på Tina Thorsell

Tina Thorsell

Chef samhällspolitik, branschchef väg