Tillåt gränsöverskridande transporter med HCT-fordon

Tillåt körning av HCT-bilar (extra stora och tunga lastbilar)

Industrins konkurrenskraft måste värnas även i de norra delarna av Europa. Klimatutsläppen måste minska på ett hållbart sätt för de långväga transporterna. En av pusselbitarna för att lösa denna ekvation ligger i lagstiftningen om de långväga transporternas kapacitet. Frågan kommer att avgöras under Europaparlamentets nästa mandatperiod.

Vad?

Kommissionen har presenterat ett förslag till revidering av direktivet för lastbilars maximala vikt och mått. Mycket är bra, men förslaget har ett stort problem. Sverige och Finland skulle inte kunna tillåta gränsöverskridande trafik mellan våra länder med fordonskombinationer som är godkända i Sverige och/eller Finland och som inte följer den europeiska standarden (EMS). Europaparlamentets Transportutskott (TRAN) har föreslagit att trafiken ska tillåtas, men förhandlingarna med Rådet och Kommissionen om direktivet kommer inte att gå i lås förrän under nästa mandatperiod.

Varför?

Svensk åkerinäring tillhör en av världens mest effektiva åkerinäringar tack vare våra längre och tyngre lastbilar som kan lasta mer gods än de som är vanligast på kontinenten. Både Finland och Sverige har arbetat målmedvetet med att öka transporteffektiviteten och successivt möjliggjort transporter med längre och/eller tyngre lastbilar på hela eller delar av det statliga vägnätet. HCT leder till färre transporter och därmed inte bara mindre utsläpp utan även bättre effektivitet, trafiksäkerhet och råder i viss mån brist på föreliggande förarbrist.

För ett glest befolkat land med långa avstånd som Sverige är detta givetvis extra angeläget. Kompetensförsörjning, klimatnytta och ekonomiska värden står på spel.

När och hur?

Europaparlamentets transportutskott (TRAN) presenterade ett förslag till förhandlingsposition om Vikt och mått-direktivet den 14 februari. Förhandlingar med Rådet och Kommissionen om direktivets slutgiltiga utformning kommer sannolikt att inledas under hösten 2024. Det nytillträdda Europaparlamentet har därför en viktig uppgift att bejaka gränsöverskridande transporter för HCT-fordon mellan t.ex. Sverige och Finland.