Låt hamnarna bli framtidens energinoder

När efterfrågan på hållbar energi och grön el ökar, krävs nya lösningar för energiförsörjningen. Det gäller inte minst inom transportsektorn. I Europas hamnar möts väg- och sjötransporter och hamnarna behöver goda och enhetliga villkor för att klara att tillgodose dessa energibehov.

Transportföretagen föreslår:

Säkerställ en enhetlig och tydlig tillämpning av Förnybartdirektivets krav på elproduktionsområden i EU:s hamnar

Vad handlar det om?

EU:s Förnybartdirektiv (2023/2413) har reviderats för att öka produktionen av förnybar energi. Medlemsländerna har givits i uppdrag att utse områden de anser vara attraktiva för utbyggd produktion av förnybar energi i hamnområden. Men att EU:s medlemsländer på egen hand ska göra denna bedömning utifrån var de vill öka produktionen kan leda till att näringslivets satsningar försenas, försvåras eller stoppas.

Kommissionen måste därför säkerställa att kommande, implementerande lagstiftning gör det tydligt för medlemsländerna hur direktivet ska tillämpas för att skapa goda och enhetliga villkor för företagen. Tidsfristen måste bli kortare för länderna att peka ut områden och Kommissionen måste utvärdera direktivets tillämpning tidigt.

Varför ska det göras?

EU:s hamnar har med sina stora markarealer stor potential för en hög produktion och distribution av framtidens förnybara energi på utpekade områden. Men genom att medlemsstaterna ges rätten att själva definiera hur dessa områden ska se ut och hur flexibel geografin för upprättandet av kraftverk ska vara så finns det risk att hamnarna får svåra och ojämlika förutsättningar. Enligt Förnybartdirektivet ska Kommissionen utvärdera dess implementering, men först år 2032. Ska EU klara 2030-målen behövs en tidigare utvärdering än så.

När och hur?

Under den kommande mandatperioden kommer Kommissionen att göra stora ansträngningar för att få på plats en fungerande implementering av Fit for 55-paketet inklusive Förnybartdirektivet. EU-parlamentet kommer ha goda möjligheter att pressa Kommissionen i parlamentets prioriterade frågor. En tidigarelagd utvärdering av Förnybartdirektivet och en tydlig implementeringslagstiftning bör tillhöra dessa prioriteringar.