Inför ett effektivt system för flygkommunikation för att möjliggöra drönarnäringens gröna tillväxt

I Sverige och Europa behöver vi öka potentialen för innovation och teknisk utveckling, särskilt när det kommer till grön teknik. Drönarnäringens utveckling är ett sådant område. EU har en stor roll att spela och är aktivt drivande vad gäller det europeiska luftrummets utveckling.

Vad handlar det om?

Europas luftrum har under de senaste åren genomgått en mycket snabb förändring. Genom drönarnäringens intåg har möjligheterna ökat drastiskt till effektiva, snabba och klimatsmarta transporter av gods och personer. Och potentialen är hög för stora vinster för samhälle och klimat. Det gäller exempelvis snabba transporter av organ och vävnader inom sjukvården, enkla hemleveranser och effektiv markövervakning inom jord- och skogsbruk.

Men utvecklingen går för långsamt. En gemsansam och sammanställd bild av luftrummet saknas. Det behöver därför bli enklare att i realtid följa bemannat och obemannat flyg. Ett viktigt steg på vägen är att utveckla EU:s luftrum för att, likt det nordamerikanska, använda flygkommunikationssystemet ADS-B UAT där markstationer sänder information till alla operatörer i luftrummet.

Varför ska det göras?

För att obemannade farkoster ska kunna inleda flygning i större skala och på ett säkert sätt dela understa luftrummet med annan trafik behöver det bli lättare att sköta kommunikationen digitalt och i hela EU. EU-kommissionen reglerar idag, tillsammans med den europeiska flygmyndigheten EASA, luftrummet och de kommunikationssystem som används. Kommissionen har därför möjlighet att stimulera införandet av ett effektivt digitalt system för flygkommunikation i hela EU genom att ändra i den genomförandelagstiftning som reglerar luftrummet.

När och hur?

Kommissionen har meddelat att den kommer att genomföra en revidering av lagstiftningen för det europeiska luftrummet. Men lagstiftningen förändras idag alltför långsamt. Europaparlamentet bör under hösten 2024 sätta press på Kommissionen att så fort som möjligt verka för att skynda på revideringen av den europeiska luftrumslagstiftningen.