Avskaffa 50-kilometersregeln för unga bussförare

Avskaffa 50-km-regeln för unga bussförare i revideringen av körkortsregelverket

Europa och Sverige behöver en levande gles- och landsbygd. Tillgången till kollektivtrafik behöver vara god. Transportföretagen vill belysa en fråga som kommer ha stor betydelse för detta i Sverige och Europa. Frågan kommer att avgöras under Europaparlamentets nästa mandatperiod.

Vad?

Kommissionen presenterade den 1 mars 2023 sitt förslag till nytt trafiksäkerhetspaket. I Kommissionens förslag ingår begränsningen att bussförare under 24 år enbart får köra linjetrafik vars sträcka understiger 50 kilometer. I februari 2024 antog Europaparlamentet en förhandlingsposition om att avskaffa 50-km-regeln, men Rådet vill behålla regeln. Europaparlamentet måste hålla emot i förhandlingarna med Rådet, som kommer att avslutas under nästa mandatperiod.

Varför?

Samtidigt som det råder brist på yrkesförare finns flera regelverk som försvårar rekryteringen av nya och unga förare till kollektivtrafikens största transportslag: bussarna. I dag tillåts personer med busskörkort enbart att köra linjetrafik på sträckor under 50 kilometer innan de fyllt 24. En stor del av kollektivresor med buss sker i regioner där busslinjerna har betydligt längre avstånd än så. Det gör att det blir svårt att få jobb som ung bussförare utanför storstadsregionerna.

Arbetskraften inom Europas transportsektor åldras i rask takt. För att transportmarknaden ska fungera i Europa och Sverige behöver fler attraheras till transportyrken. Redan nu ser vi att tillgången till kollektivtrafik begränsas till följd av brist på yrkesförare, framför allt på landsbygden. Det får som konsekvens att avgifter höjs och linjer dras in.

När och hur?

Förhandlingarna mellan Europaparlamentet och Rådet om Körkortsdirektivets och övriga rättsakters slutgiltiga utformning kommer att avslutas under hösten 2024. Det nytillträdda parlamentet kommer därför att behöva ta ställning till utfallet av förhandlingarna i höst.

En fråga som påverkar många

Förutom för bussföretagen på den svenska landsbygden påverkas alla som kör turist- och beställningstrafik. 50-km-regeln begränsar de unga förarna till att köra just linjelagdtrafik vars sträcka understiger 50 km- det innebär att de inte alls får köra turist- och beställningstrafik.

 För många bussföretag, särskilt små och medelstora, är det vanligt med en blandning av all typ av trafik. En anställd som bara får köra en del av trafiken är inte lika attraktiv att anställa. Detta gör i sin tur att det inte blir lika attraktivt för unga förare att söka till utbildningar för att bli bussförare. En följd av dessa begränsningar är att bussföraryrket har en oroväckande åldersstruktur. 39 procent av förarna är till och med över 55 år. Om inget görs för att få in yngre förare i yrket kommer problemet med kompetensförsörjningen bara att eskalera.