Värna den svenska modellen

Den svenska modellen har varit en framgångsfaktor för svenska företags konkurrenskraft, goda villkor på arbetsplatsen och en väl fungerande arbetsmarknad. Men i de flesta europeiska länder har staten en mycket mer framträdande roll. Den svenska modellen riskerar att på sikt urholkas och försvagas genom EU:s lagstiftning på arbetsmarknadsområdet.

Transportföretagen föreslår:

Värna den svenska modellen i direktivförhandlingarna om rätten att koppla ner (Right to Disconnect)

Vad handlar det om?

Kommissionen avser lägga fram ett direktivförslag om ”rätten att koppla ned”. Det finns risk att förslaget kommer att detaljreglera allt från distansarbete till vilka tider mejl får skickas. Detta skulle gå stick i stäv med den svenska modellen. För att värna svensk arbetsmarknads funktionssätt och konkurrenskraft måste svenska ledamöter i Europaparlamentet arbeta för att lagen utformas på ett sätt som tillåter avvikelser genom kollektivavtal.

Varför ska det göras?

I Sverige och Norden är det arbetsmarknadens parter – fack och arbetsgivare – som reglerar villkoren. Lagstiftningen utgörs till stor del av ramlagar som kan anpassas genom kollektivavtal. Detta är det vi kallar den svenska modellen. Genom att fack och arbetsgivare reglerar villkoren i kollektivavtal finns möjligheter till mer flexibla lösningar som passar förutsättningarna för varje företag och bransch. EU-kommissionen har under de senaste åren lagt fram flera förslag (Minimilönedirektivet, Lönetransparensdirektivet m.fl.) som inte ger denna möjlighet och därför riskerar att skada den svenska modellen och det finns risk att nästa kommission fortsätter på samma spår.

När och hur?

Förslaget om ”rätten att koppla ned” väntas behandlas i Europaparlamentet och Rådet under nästa mandatperiod.  Europaparlamentet och dess utskott för arbetsmarknadsfrågor måste säkerställa att direktivet utformas på ett sätt som fungerar/är kompatibelt med den svenska arbetsmarknadsmodellen inför förhandlingarna med Rådet om direktivförslaget. Det handlar i synnerhet om att säkerställa att parterna även i fortsättningen ges möjlighet att avtala om avvikelser från lagstiftningen genom kollektivavtal.