Låt Fit For 55 bli en framgångssaga för Europas näringsliv

Transportföretagen har inför valet till Europaparlamentet presenterat ett antal konkreta förslag på regelförändringar, förhandlingspositioner och prioriteringar för Europaparlamentet och EU‑kommissionen under kommande mandatperiod. Som avslutning vill vi särskilt uppmärksamma behovet av långsiktighet, förutsägbarhet och lika villkor i Europas pågående klimatomställning.

Transportföretagen föreslår:

Fokusera all tillgänglig energi på att få implementeringen av Fit for 55-lagarna rätt

Vad handlar det om?

”Fit for 55” är samlingsnamnet på det dryga femtontal förordningar och direktiv som presenterades av Kommissionen under föregående mandatperiod. Nästan alla dessa förslag har sedan dess blivit till gällande lag genom beslut i Europaparlamentet och Ministerrådet.

Förhandlingarna om Fit for 55-paketet föregicks av många och viktiga diskussioner. De stora investeringskostnaderna för en ambitiös klimatomställning behövde vägas mot kostnaderna för samhälle och näringsliv med att inte ställa om.

Men i och med att lagarna nu är beslutade, har Sveriges och Europas näringsliv för första gången fått tydliga gemensamma spelregler för omställningen till långsiktig hållbarhet. Därför är det dags att fokusera all kraft på att dessa lagar implementeras rätt, snarare än att fortsätta diskussionen om vad som är en lämplig ambitionsnivå.

Det är transportsektorn i Sverige och Europa, tillsammans med tillverkningsindustrin och jordbruket, som är de stora näringslivsgrenar som står för en stor del av klimatutsläppen och som behöver ställa om. Dessa sektorer är inte betjänta av den ryckighet som präglat klimat- och energipolitiken och det politiska samtalet de senaste åren.

Samtidigt har Fit for 55 givit EU-kommissionen helt nya lagstiftande muskler vad gäller att säkerställa att implementeringen av lagarna blir så effektiv, obyråkratisk och snabb som möjligt. Bara i Fit for 55-lagarna delegeras befogenheter att besluta om över 150 implementeringslagar till Kommissionen.

Europaparlamentet har en helt avgörande roll i att bevaka att Kommissionen tar fram lagar som blir ändamålsenliga och som hjälper näringslivet i Sverige och hela Europa att ställa om utan onödiga byråkratiska hinder. Transportföretagen vill vara en samtalspartner i detta arbete, men viktigast är att våra förtroendevalda i Stockholm och Bryssel förstår vikten av att behålla detta fokus framöver.

Vi på Transportföretagen vill önska dig lycka till i valet till Europaparlamentet och den tid som följer därefter. Vi ser fram emot att få ta del av ditt arbete – och att Europa därigenom blir den motor för näringslivets omställning som den förtjänar att vara!