Öka medlen inom Connecting Europe Facility

Öka finansiering av säkra uppställningsplatser

Sverige och Europa behöver verktyg för att bekämpa den organiserade brottsligheten och garantera en trygg arbetsmiljö inom transportsektorn. Transportföretagen vill därför visa på en fråga som har stor betydelse för dessa utmaningar. Frågan kommer att avgöras under Europaparlamentets nästa mandatperiod.

Vad?

Den nyligen reviderade förordningen om transeuropeiska transportnätverk (TEN-T) innehåller krav på att uppföra säkra uppställningsplatser längs med TEN-T-vägnätet. Men utvecklingen går mycket långsamt vilket gynnar organiserad kriminalitet och hotar förarnas arbetsmiljö. För att utbyggnaden ska ta fart krävs ökad finansiering.

Varför?

EU spelar en viktig roll för många av transportnäringens viktiga utmaningar. En avgörande utmaning för ett fungerande transportsystem är att motverka organiserad brottslighet/säkra förares arbetsmiljö.

För att kunna garantera en säker arbetsmiljö för förare finns det en hel del uppställnings- och rastplatser där förare kan ladda batterierna, sova eller äta. Men trots att Sverige är beroende av lastbilstransporter är de säkra uppställningsplatserna alldeles för få. Många förare upplever att polisen inte är tillräckligt synlig eller utövar tillräcklig kontroll. 

När och hur?

Sommaren 2025 kommer Kommissionen att presentera sitt förslag till EU:s långtidsbudget (MFF) för perioden 2028–2034. Fonden Connecting Europe Facility (CEF) är EU:s budgetinstrument för att delfinansiera gemensamma infrastruktursatsningar.

Europaparlamentet kommer att ha en avgörande roll för att bevaka att EU:s budget återspeglar unionens politiska prioriteringar och löser samordningsproblem mellan medlemsstaterna. EU-kommissionen har konstaterat ett behov av säkra parkeringsplatser för cirka 100 000 fordon inom EU. Enbart en bråkdel av dessa finns idag.