Anpassa reglerna för statsstöd till kraven i den gröna omställningen

Det är transportsektorn som förväntas stå för en stor del av den gröna omställningen när det kommer till att minska klimatutsläppen. Men marknaden för utsläppsfria, elektrifierade fordon är ännu i sin linda. EU:s medlemsstater vill därför stötta företagen för att komma igång med omställningen, men hindras att göra så av ineffektiva begränsningar i EU:s regelverk för statsstöd.

Vad handlar det om?

EU:s statsstödsregelverk sätter gränser för hur stort stöd staten får ge till enskilda företag för olika typer av investeringar. I Sverige har t.ex. storleken på stödet för att köpa eldrivna fordon begränsats av statsstödsregelverkets Gruppundantagsförordning (GBER). För att EU:s medlemsstater ska ha flexibilitet att ge näringslivet rätt förutsättningar för en snabb omställning behöver grundnivån i stödgränserna för elfordon (artikel 36) och laddinfrastruktur (art. 36a) öka från dagens 20%-40% till minst 60% av merkostnaden för stora företag och 80% för små företag.

Varför ska det göras?

Det är transportsektorn som förväntas stå för en stor del av den gröna omställningen när det kommer till att minska klimatutsläppen. Men marknaden för utsläppsfria, elektrifierade fordon är ännu i sin linda. Fordonen är dyra och många har inte tillgång till, eller råd att bygga ut, lokala elnät och laddinfrastruktur. Många av EU:s medlemsstater vill därför stötta företagen för att komma igång med omställningen. Men de tillåtna stödnivåerna för inköp av elfordon och laddinfrastruktur är för snävt tilltagna för att den gröna omställningen ska kunna ta fart. Investeringar i förstärkningar av lokala elnät och energilagring för fordonsladdning är inte alls inkluderade i GBER men borde vara det.

När och hur?

EU-kommissionen har befogenhet att besluta själva om den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER). Förordningen revideras återkommande, men hittills har GBER inte fullt ut anpassats till de höga kraven i EU:s ”gröna giv” och Fit for 55. Kommissionen kan bättre. Under hösten 2024 bör Europaparlamentet kräva att kommissionen uppdaterar GBER med högre stödnivåer i artikel 36 och 36a i början av 2025.

Fördjupande läsning

Läs mer om GBER på EU-kommissionens hemsida