Upphandlad linjetrafik

Idag upphandlas cirka 90 procent av linjetrafiken med buss i fri konkurrens. Alla intresserade bussföretag kan lämna in anbud på den trafik som lämnas ut av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna eller deras ibland förekommande upphandlingsbolag. Det bussföretag som vinner kontraktet förbinder sig att under ett visst antal år driva trafiken enligt de förutsättningar och krav som ställts i anbudsunderlaget.

Upphandlad kollektivtrafik styrs av svensk lag 2010:1065. Det är den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i varje län, region eller kommunalförbund som är ansvarig för kollektivtrafiken. De ansvarar för att besluta om det regionala trafikförsörjningsprogrammet som ska beakta all befintlig kollektivtrafik, såväl upphandlad som kommersiell.

Den upphandlade busstrafiken är den dominerande verksamheten inom svensk bussbransch. Drygt 90 procent av all busstrafik handlas upp av regionala kollektivtrafikmyndigheter, länstrafikbolag och kommuner. Linjetrafiken domineras av större företag men det förekommer även olika konstellationer av samarbetande bussbolag, så kallade samverkansbolag.

Rapport om kostnader för kollektivtrafiken

Hur upphandlingar av kollektivtrafik görs på bästa sätt har Sveriges Bussföretag tillsammans med övriga aktörer inom kollektivtrafiken formulerat i det gemensamma arbetet Avtalsprocessen i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Här finns branschens modellavtal för olika typer av kollektivtrafik – tätort, regiontrafik, skoltrafik och i särskild kollektivtrafik till exempel. Här hittar du också våra samlade rekommendationer kring hur funktionella krav kring miljö, tillgänglighet och fordon, såsom krav på bussar, bör ställas för att få mesta möjliga effekt för pengarna. Hur kontraktet, som ofta löper över många år, ska följas upp och regleras rent ekonomiskt finns beskrivet i branschens gemensamma indexrekommendationer. Läs mer om det här.

Varje år följer Sveriges Bussföretag upp hur Sveriges upphandlade myndigheter och länstrafikbolag följer de gemensamma branschrekommendationerna. Resultaten presenteras vi i en årlig rapport.

Läs den senaste rapporten om upphandlad linjetrafik här.

Upphandlad linjetrafik och skolskjuts

Agendan för upphandlad kollektivtrafik inklusive skoltrafik.

Sveriges Bussföretag har en särskild arbetsgrupp för linjetrafikfrågor kallad LINK, med medlemmar från medlemsföretagen och Sveriges Bussföretags kansli. Gruppen arbetar för bättre villkor och lönsamhet inom den upphandlade linjetrafiken och skolskjutsen.

En viktig fråga för medlemmarna är att upphandlare använder sig av de branschgemensamma rekommendationer som Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik tar fram. Här finns bland annat funktionskrav på bussar i linjetrafik, Bus Nordic. Hur prisjusteringar ska göras tas fram av kollektivtrafikens indexråd.

Kollektivtrafikens avtalskommité, KollA har tagit fram modellavtal, gemensamma Allmänna villkor med mera. Allt syftande till att ge mer trafik för pengarna genom att minimera onödiga affärsrisker och effektivisera själva trafikarbetet när avtalet väl är i gång.

För att följa utvecklingen på marknaden tar Sveriges Bussföretag fram en rapport med ett antal nyckeltal som tydligt visar vart marknaden för kollektivtrafik utvecklas genom att följa de gemensamma rekommendationerna. 

Index från Sveriges Bussföretag

Kollektivtrafikens indexråd är en del av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Rådets syfte är att säkerställa affärsneutralitet i de fastslagna indexregleringsprinciperna. Rådet ska identifiera och analysera de fall där kostnadsförändringar beroende på skatte- och avgiftsförändringar uppstår och påverkar affärsneutraliteten. Indexrådet arbetar med alla frågor som rör index i bussbranschen. I länksamlingen nedan hittar du rekommendationer för RME-, HVO- och El-index som är framarbetade av kollektivtrafikens indexråd. Medlemmar i Sveriges bussföretag kan även ta del av Buss-index/BR-index.

Här kan du läsa alla nyheter direkt på Partnerssamverkans hemsida.

Söker du Index från tidigare år?  

Skriv vilka Index du söker i ett mejl och skicka det till bussinfo@transportforetagen.se.

El-Index

Från och med 2021-05 kommer El-index att vara uppdelat per elområde. Sverige är indelat i 4 st elområden. Område 1 längst i norr, och 4 i södra Sverige.

Elpriserna varierar mellan de olika områdena, generellt dyrare i södra Sverige. SCB presenterar därför från nu ett elindex där även varje elområde redovisas. Totalindex presenteras som vanligt.

El-index för busstrafik per område 2024 03

El-index för busstrafik per område 2024 02

El-index för busstrafik per område 2024 01

El-index för busstrafik per område 2023 12

El-index för busstrafik per område 2023 11

El-index för busstrafik per område 2023 10

El-index för busstrafik per område 2023 09

El-index för busstrafik per område 2023 08

El-index för busstrafik per område 2023 07

El-index för busstrafik per område 2023 06

El-index för busstrafik per område 2023 05

El-index för busstrafik per område 2023 04

Bli medlem

Att ditt företag blir medlem innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här är några av alla fördelar ett medlemskap för med sig:

 • Hjälp genom arbetsrättens alla steg

  Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. 

 • Ett gediget branscharbete

  Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka.

 • Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

  Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.

 • En hemsida fylld med branschnära innehåll

  Logga in på vår hemsida och få tillgång till exklusivt innehåll, så som Arbetsgivarguiden eller ta del av utbildningar och nyheter som riktar sig till dig.