Miljö och klimatfrågor

Att åka kollektivt ger oftast mindre miljöpåverkan än att åka bil. Sveriges Bussföretag arbetar därför för att en allt större del av persontransporterna ska ske med buss. Miljöfrågorna är också en av de viktigaste utvecklingsfrågorna för bussbranschen. Genom att minimera busstrafikens miljöbelastning kan branschen locka fler resenärer och fortsätta att stärka bussens ställning inom svensk kollektivtrafik.

Miljöarbetet i bussbranschen har kommit långt och bussen är ett miljövänligt färdmedel. Man ställer höga miljökrav i upphandlingarna. Man kör många bussar på förnybara drivmedel idag som har låg drivmedelsförbrukning. De flesta bussbolag utbildar också sina chaufförer i miljövänligt körande, så kallad sparsam körning.

Avgasrening miljözoner och upphandlingskrav

Tanken med miljözoner är att skapa hållbara stadsmiljöer. Detta tycker vi är bra och vi stödjer det. För att klara kraven i miljözoner eller krav i olika trafikupphandlingar är det i dag fullt möjligt att med hjälp av eftermonterad avgasrening klara utsläppskraven motsvarande Euro VI. Detta kan man bland annat göra på bussar av Euro IV eller Euro V klasserna. På detta sätt klarar de högt ställda krav på avgasrening på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Det kommer att framgå av registreringsbeviset att en sådan buss har utsläppsklass motsvarande Euro VI.

Nuläge

I dagsläget kör drygt 85 procent av bussarna på förnybara drivmedel. I den upphandlade linjetrafiken är andelen ännu högre, 95 procent. Det är HVO, RME, Etanol, biogas samt eldrivna bussar. Sveriges bussar är därmed den fordonsflotta som ligger absolut längst fram när det gäller att ha lämnat de fossila drivmedlen bakom sig.
Det som styrt denna förändring är framför allt det arbete på miljöområdet som Partnersamverkan gjort genom sitt branschgemensamma miljöprogram med tillhörande miljökravsbilagor. En av styrkorna i det branschgemensamma programmet med dess kravbilagor är att kraven är formulerade som funktionskrav och inte detaljkrav. Det möjliggör att man kan ta tillvara teknikutveckling på ett hållbart sätt.

I dagsläget är biogas skattebefriat tom 2030. På grund av en dom i EU-domstolens tribunal är det för närvarande oklart hur det blir med fortsatt skattebefrielse för biogas. De flytande biodrivmedlen är skattebefriade till och med 2026. 

EU kommissionen har lagt farm ett förslag om Euro 7 som innebär bl.a betydligt skärpta utsläppskrav från såväl motorn som nu även däck och bromsar. Vidare har man lagt fram ett förslag om ytterligare skärpta energieffektiviseringskrav, dvs mindre CO2 utsläpp från tunga fordon. Sedan 2019 gäller kraven tunga lastbilar. Nu föreslås att även tunga bussar ska inkluderas. För det de kallar stadsbussar (klass A, I och II låggolv) gäller enligt förslaget att endast nollutsläppsbussar får säljas av tillverkarna. Övriga bussklasser ska 2040 ha uppnått en CO2 minskning med 90 procent jämfört med 2019.

Skatter och avgifter

I dagsläget pågår en revidering av det befintliga energiskattedirektivet, det är bra anser vi. Dagens energiskattedirektiv har inte hängt med i den utveckling som har skett. Det som är bra i det nya förslaget är att drivmedel beskattas på energiinnehåll i stället för volym.
Det som inte är bra, faktiskt oacceptabelt är att flytande biodrivmedel föreslås få den näst högsta skattenivån, efter rent fossil energi, för att efter 10 år få samma skatt som fossil energi. De flytande biodrivmedlen är och kommer vara viktiga för ett land som Sverige med sin stora andel landsbygd.
Ytterligare dåligt förslag är att man föreslår att el producerad från förnybara källor ska ha lägsta skattenivå. Detta måste ändras till fossilfria källor. Här kommer Sveriges Bussföretag att fortsätta sitt arbete för att få svenska regeringen att agera i rätt riktning.

Vi vill

  • Ha en långsiktig lagstiftning för förnyelsebara drivmedel som bygger på ett reduktionspliktsystem och fortsatt skattebefrielse för höginblandade eller rena biodrivmedel.
  • Att offentliga upphandlingar följer branschens samlade rekommendation i Partnersamverkans avtalsprocess vad gäller miljö- och drivmedelskrav och sätter funktion före särkrav.
  • Att elskatten för buss blir likvärdig elskatten för andra transportslag inom kollektivtrafiken, såsom spårburen trafik.