Moms vid utlandstrafik

Moms på internationella bussresor i Europa är en komplex fråga som behöver hanteras i både det kort- och långsiktiga perspektivet. Hanteringen av moms, främst vad gäller turistbussresor, är svårhanterlig för de bussföretag som kör i Europa eftersom varje lands system måste hanteras var för sig. Detta tar mycket tid i anspråk och är i förlängningen kostnadsdrivande. 

Det finns i dagsläget moms på internationella persontransporter med buss i ett tiotal länder i Europa. Varje land har utvecklat sitt eget momssystem utan någon form av harmonisering sinsemellan. Det är relativt lätt för ett land att införa moms på utländska företag, eftersom frågan inte är särskilt kontroversiell politiskt sett ur ett nationellt perspektiv. Sedan 2011 har tre nya länder infört moms vilket ytterligare försvårat för bussföretagen att bedriva sin verksamhet. Det har i vissa fall syftat till större kontroll av cabotagetrafiken med buss, som inte är lika reglerad som godstrafiken. 

Förutom att bussföretagen drabbas av krångliga regelverk kring administrationen av momsen så snedvrids konkurrensen gentemot andra trafikslag. Tåg- och flygtrafik är oftast undantagna från moms vad gäller internationella persontransporter och får därmed konkurrensfördelar både kostnadsmässigt men framförallt administrativt när de slipper den dyra hanteringen. 

Samarbetspartners kring momsredovisning och momsåterhämtning i utlandet 

Sveriges Bussföretag har som medlemsförmån tecknat avtal med det danska företaget Bakob kring momsredovisning och momsåterhämtning för våra medlemsföretag. Vi har också ett samarbete med Dr. Koerner International i Tyskland.

Avtalen innebär att företagen, som är experter på att bistå bland annat buss- och åkeriföretag med frågor kring utländsk moms, får information om villkoren för svenska bussföretag och delger förbundet förändringar kring momsvillkor. 

imagesxc2n.png

Bakobs hemsida 

imagebk39p.png

Dr. Koerner Internationals hemsida 

Vilka frågor arbetar Sveriges Bussföretag med? 

Sveriges Bussföretag ger rådgivning kring momsfrågor i Europa och bedriver omvärldsbevakning i frågor som rör moms, både nationellt och internationellt. Vi deltar även med inspel i det arbete som görs gemensamt inom Svenskt Näringsliv. 

Tillsammans med IRU bedriver vi också ett långsiktigt lobbyarbete där målet är ett Europa där alla internationella persontransporter med buss är momsbefriade och bussföretagen på ett enklare sätt kan verka på EU:s inre marknad. 

Sveriges Bussföretags huvudsakliga ståndpunkter: 

  • Administrationen av momsen vid utlandskörning måste förenklas, där en lösning vi förordar är upprättandet av en "One Stop Shop" där bussföretagen kan göra en momsregistrering för hela EU och göra sin momsredovisning själva, istället för att som idag gå via ombud 
  • Det behöver ske mer harmonisering av momsen på internationell busstrafik enligt idén om EU:s inre marknad 
  • Det behöver bli konkurrensneutralt mellan trafikslagen som bedriver gränsöverskridande trafik inom EU - annars fungerar inte heller den inre marknaden som det är tänkt 
  • De nationella regelverken behöver tydligare skilja på internationell busstrafik respektive cabotagetrafik med buss när det kommer till vilken trafik som ska vara momspliktig - internationell busstrafik ska i utgångsläget vara undantagen  
  • Långsiktigt bör alla persontransporter som sker med någon typ av kollektiva färdmedel (buss-, tåg-, flyg- och färjetrafik) vara momsbefriade, för att uppnå konkurrensneutralitet mellan trafikslagen på riktigt