EES och ETIAS

Framöver kommer två förändringar ske gällande passager vid de yttre gränserna för EU och Schengenområdet. Dessa benämns EES respektive ETIAS och är sprungna ur att EU ser ett behov av att ha bättre kontroll på vilka personer som reser till, från och vistas inom Schengenområdet. Arbetet med implementeringen pågår just nu men införandet har skjutits upp flertalet gånger. 

Observera att införandet av EES ännu en gång skjutits upp. Något skarpt datum för driftsättning finns ännu inte - "slutet av 2024" är det som just nu kommuniceras. 

Sveriges Bussföretag deltar i de upprättade arbetsgrupper för transportörer som finns, för att kunna ta del av information om hur arbetet fortskrider och vilka konsekvenser det får för svenska bussföretag. EU-lagstiftningen kring EES och ETIAS är bindande för alla medlemsstater. 

Vad är EES? 

EES står för Entry Exit System och i grunden handlar det om att stämplingen av pass vid in- och utresor ur Schengenområdet digitaliseras. De som omfattas är tredjelandsmedborgare som vistas inom Schengenområdet under en kortare period (90 dagar under en 180-dagarsperiod). 

Transportörer ska när EES är i drift via en nätportal verifiera om en tredjelandsmedborgare innehar en korttidsvisering med tillräckligt antal inresor. Det görs via att skicka information från resehandlingarna och få återkoppling från EES. 

Vad är ETIAS? 

ETIAS står för European Travel Information & Authorisation System och är ett inresetillstånd till Schengenområdet. Systemet liknar ESTA som krävs för inresa i USA. Resenärerna ansöker och betalar för ETIAS innan de reser till Schengenområdet. 

Transportörer inom buss, flyg och sjöfart ska när systemet är i drift kontrollera om tredjelandsmedborgare som omfattas av kravet på inresetillstånd har ett giltigt sådant. Detta kan ske tidigast 48 timmar före avresa. Det går att göra både via en nätportal och en mobilapplikation. Kontrollerna loggas och en transportör kan åläggas sanktioner om en resenär som transporteras inte har giltigt inresetillstånd. 

Busstransportörer är undantagna från ansvaret att kontrollera inresetillstånden under de första tre åren efter att ETIAS tagits i drift. 

Vad är syftet med EES och ETIAS? 

EES och ETIAS har flera syften: 

  • Förbättra hanteringen av yttre gränser och stärka den inre säkerheten
  • Förhindra irreguljär invandring och underlätta hanteringen av migrationsströmmar
  • Bidra till att identifiera personer som inte uppfyller eller inte längre uppfyller villkoren för vistelse inom Schengen 
  • Bidra till att förebygga, upptäcka och utreda olika typer av brott, däribland terroristbrott
  • Minska förseningarna vid de yttre gränserna 

Läs mer om EES och ETIAS i Polisens presentation som går att ladda ner nedan och/eller se webbinariet från den 9 februari. 

Hur påverkar detta svenska bussföretag? 

Bussföretag omfattas av regelverken men det finns två faktorer som avgör om huruvida ni behöver agera eller inte. Båda behöver vara uppfyllda för att regelverken ska träda in. 

  • Resan som genomförs ska korsa en av Schengenområdets yttre gränser.
  • Någon av passagerarna är inte medborgare i något av länderna inom Schengenområdet. 

Om båda punkterna är aktuella, så behöver företaget agera, annars krävs inga åtgärder. De flesta resor som genomförs håller sig inom Schengenområdet och då omfattas de inte. 

När resenärer bokar sig på resor till destinationer utanför Schengenområdet så behöver ni som företag hålla koll på deras medborgarskap. Det innebär rent praktiskt innebär att ni behöver samla in den informationen före avresan, förslagsvis vid bokningen. 

Vid en kombinationsresa som innefattar flyg eller färja (alltså om resenärerna lämnar och/eller återvänder till Schengenområdet på annat sätt än med buss) så är det flygbolaget eller rederiet som ansvarar för kontrollen vid gränspassagen. 

Vad behöver vi som bussföretag göra om regelverket träder in? 

För att kunna genomföra kontrollerna så behöver företaget vara registrerat hos eu-LISA. Detta görs i flera steg där det första är att fylla i ett formulär och bifoga bolagsordning respektive registreringsbevis hos bolagsverket. Därefter får man vägledning inför nästkommande steg. Länk till registreringen finns längst ner på sidan.

Under processen får företaget bland annat välja vilket interface som föredras (webportal eller mobilapplikation) och fylla i en "Security convention", då det är känsliga uppgifter som ges tillgång till. 

När ni är registrerade bjuds ni också in till den arbetsgrupp för landtransportörer som finns etablerad. 

Vår rekommendation är att påbörja registreringsprocessen i mycket god tid, om möjligt i samband med att en resa börjar att planeras, för att vara säker på att hinna få den färdig. 

Webbinarium kring EES och ETIAS 9 februari 2022

För att klargöra detaljerna kring EES och ETIAS så ordnade Sveriges Bussföretag ett gemensamt webbinarium tillsammans med Polisen den 9 februari 2022. Det går att se i efterhand. 

Se webbinariet kring EES och ETIAS