Resegarantier

Resegarantilagen ställer krav på att paketresearrangörer och aktörer som förmedlar eller säljer så kallade sammanlänkande researrangemang ska ställa resegaranti. Resegaranti innebär att resenärer vars resa ställs in eller avbryts på grund av arrangören går i konkurs får kompensation. Resegarantier ställs oftast genom bankgarantier, men går också att ställa via ett försäkringsbolag. 

Nuvarande lagstiftning trädde i kraft 2018 som en följd av det nya paketresedirektivet. Kammarkollegiet är tillsynsmyndighet över resegarantilagen. 

Vilka frågor arbetar Sveriges Bussföretag med? 

Sveriges Bussföretag erbjuder löpande rådgivning kopplat till resegarantier och har en medlemsförmån i form av en försäkringslösning. Läs mer om denna nedan. 

Medlemsstaterna i EU har i grunden ganska stor frihet att bygga upp sina respektive system för resegarantier som de själva tycker är mest lämpligt. Det svenska systemet är i dagsläget en ren myndighetsutövning, vilket gör att det under exempelvis coronapandemin fanns få möjligheter att politiskt kunna påverka systemet. Trösklarna för framförallt små och nystartade företag är också relativt sett höga eftersom banker och försäkringsbolag radikalt har ändrat sin riskvärdering under pandemin. 

Sveriges Bussföretags huvudsakliga ståndpunkter:

  • Det svenska resegarantisystemet behöver utvärderas och andra modeller övervägas
  • Trösklarna för små och nystartade företag bör ses över och om möjligt sänkas, för att möjliggöra för fler paketresearrangörer på marknaden 
  • Handläggningen av resegarantier bör effektiviseras och förenklas 

Medlemsförmån beträffande resegarantier

Sveriges Bussföretag har tillsammans med Vector Nordic AB kommit överens om ett medlemserbjudande för Sveriges Bussföretags medlemmar när det gäller att ställa resegarantier i form av en försäkringslösning. Försäkringslösningen är en enkel produkt både när det gäller villkor och priser. Försäkringen gör dessutom att kapital kan frigöras från balansräkningen när försäkringspremien hamnar på resultaträkningen.

Premier och avgifter

Vector Nordic har med anledning av att det numera är en högre risk att försäkra reseföretag övergått till individuella bedömningar för varje företag som söker. Premien speglar företagets finansiella situation och framtida möjligheter. För befintliga kunder till Vector Nordic kommer villkoren att justeras när det är dags för förnyelser/förlängningar av garantier.

Den minimipremie som tillämpas för medlemmar i Sveriges Bussföretag är 5000 kr (motsvarande är 7000 kronor för icke-medlemmar). 

Är du intresserad av ett erbjudande?

Kontakta Vector Nordic AB via vectornordic.com eller mejla till info@vectornordic.com.

Pågående statlig utredning kring resegarantisystemet

I december 2021 utsåg regeringen en särskild utredare som ska se över det svenska resegarantisystemet. Bland annat ska man utvärdera om det nuvarande resegarantisystemet ger resenärer ett tillräckligt skydd vid inställda paketresor och bedöma om det finns skäl att reformera systemet. 

Oscar Sundås från Sveriges Bussföretag deltar i den expertgrupp som knutits till utredningen.

Läs mer om utredningen