Passagerarrättigheter

Vilka rättigheter har resenärer som reser i den kommersiella linjetrafiken med buss och vilka skyldigheter finns för bussföretagen? Passagerarrättigheter för bussresenärer regleras i EU:s förordning om passagerarrättigheter för bussresenärer (181/2011) respektive den lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953). Dessa trädde i kraft under mars 2013 respektive april 2016.

I samband med ikraftträdandet samarbetade Sveriges Bussföretag med Konsumentverket kring att ta fram allmänna villkor samt en medlemshandbok för bussföretag kring passagerarrättigheter, riktat mot den kommersiella linjetrafiken. Denna är ett stöd för medlemsföretagen i att följa regelverket. Det finns tre olika villkor beroende på linjesträckningen: under 150 kilometer, mellan 150–250 kilometer samt över 250 kilometer. Vissa delar av villkoren för resor över 250 kilometer gäller även turist- och beställningstrafik.

Det är Konsumentverket som är tillsynsmyndighet för stora delar av förordningen och ska se till att bestämmelserna i förordningen efterlevs. Konsumentverket är även tillsynsmyndighet för informationsskyldigheten i lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter. 

I medlemshandboken tydliggörs bland annat de krav som finns i lagstiftningen kring bland annat ledsagning, rätt till assistans och hur information ska anpassas.

Samarbetet med Konsumentverket är långsiktigt och allt eftersom lagen prövas i verkligheten kan handboken komma att kompletteras. Parallellt har Konsumentverket även dialog med representanter för den offentligt upphandlade linjetrafiken för buss och tåg som också berörs av lagstiftningen.

Under 2021 gjordes en uppföljning av lagstiftningen på uppdrag av Civilutskottet och det konstaterades att lagstiftningen efterföljs i relativt hög utsträckning av kollektivtrafikföretagen. Sveriges Bussföretag intervjuades som en del av uppföljningen.

Medlemshandbok, de olika villkoren och övrig dokumentation

Medlemshandboken innehåller en övergripande checklista, en förklaring till de tre villkoren utifrån perspektivet före resa, under resan och efter resan, beskrivning av vilken utbildning olika personalkategorier måste ha, skyldigheter mot resenärer med funktionshinder, resenärernas rätt till information och en checklista beträffande informationskrav.

Våra medlemsföretag som kör kommersiell linjetrafik uppmanas att använda dessa villkor i sin helhet. Ett alternativ, om det finns behov, är att använda de framtagna villkoren som allmänna villkor och sedan ha egna specifika villkor som ett komplement.

Medlemshandboken, villkor för kommersiell linjetrafik och övrig dokumentation hittar du längre ner på sidan.