Säker skolskjuts

Sverige är ett glest befolkat land och skolskjuts är därför nödvändig för många elever. Genom en generös tolkning av rätten till skolskjuts bidrar detta till att människor kan bosätta sig där de önskar och att vi kan behålla en levande landsbygd. Att skolskjutsningen samordnas med annan trafik bidrar också till ett ökat underlag för kollektivtrafiken vilket är betydelsefull för många människors vardag.

Omkring 450 000 barn och ungdomar reser dagligen med skolskjuts i buss, taxi eller andra färdmedel. Under de senaste hundra åren har antalet resande barn till och från skolan ökat. Flera aspekter har bidragit till att antalet skolskjutsresor har ökat i omfång, exempelvis: 

 • Omflyttningar av befolkningen 
 • Större barnkullar 
 • Nedläggning av skolor 
 • Val av skolor i annat upptagningsområde 
 • Delad vårdnad av barn 

Bestämmelserna om rätten till skolskjuts finns i skollagen, här beskrivs också att kommunen är ansvarig för verksamheten. De flesta kommuner har dessutom skolskjutsreglementen som närmare reglerar hur verksamheten ska gå till. 
 
När det gäller gymnasieskolans elever finns en annan lag som ger kommunerna skyldighet att svara för kostnaderna för resor om eleven bor mer än sex kilometer från skolan och har rätt studiemedel. 

Trafiksäkra skolskjutsar 

Under de senaste åren har debatten om skolskjutsarna fått ett tydligt trafiksäkerhetsfokus. Detta har lett till ökade satsningar på nyare och säkrare fordon. Den viktigaste åtgärden för att öka säkerheten ligger dock på hållplatserna, det är här flest olyckor sker, i samband med av och påstigning. Miljöerna kring skolorna med många föräldrar som lämnar sina barn med egen bil bidrar inte heller till att skolområdet blir trafiksäkrare. 
 
I en undersökning som NTFs regionföreningar gjort visar det sig att hälften av Sveriges kommuner inte ställer några som helst krav på hastighetsbegränsningar vid hållplatserna eller deras placering, bara 28 procent ställer krav på alkolås och alltför många inte ställer krav på bälte eller garanterad sittplats. Mer om detta kan du läsa på NTFs hemsida. Barn är inte fullt utvecklade för att ha full kontroll i trafiken, vilket gör att säkerheten kring skolskjuts är en extra central del.

Informera om säker skolskjuts

Många medlemsföretag hör av sig för att hitta stöd i arbetet med att informera elever, skolledning och föräldrar kring säkra och trygga skolresor. Vi har tagit fram informationsmaterial som vänder sig till barn mellan 6–12 år som åker skolskjuts och kan användas vid föräldramöten och skolbesök. Som medlem får du ladda ner följande material och använda det fritt:

 • Animerade filmer
 • Färdig lektion att ladda ner
 • Lärarhandledning för färdig lektion
 • Checklista – säkerhet
 • Informationsfolder
 • Diplom
 • Frågesport
 • Informationsblad till föräldrarna