EU och internationellt

Sverige är en del av världen

Möten och handel är grunden för tillväxt och välstånd. För det krävs resor och transporter. Svensk import och export är transportberoende och transportmarknaden är internationell.

EU:s inre marknad är Sveriges viktigaste marknad och tre fjärdedelar av vår handel sker med de övriga EU-länderna. Ett välfungerande och konkurrenskraftigt EU är avgörande för svenska företag och jobb.

Oavsett trafikslag stannar inte transporterna vid gränsen. Det behöver prägla de politiska besluten i EU och i Sverige. Under pandemin såg vi t.ex. betydelsen av ”green lanes” för att säkerställa att lastbilar och förarna kunde tas sig fram trots i stort sett stängda gränser. En sammanhängande europeisk transportinfrastruktur är avgörande för europeisk konkurrenskraft.

2023 och Sveriges ordförandeskap i EU

Ordförandeskapet i EU:s ministerråd roteras var sjätte månad och den första halvan av 2023 sitter Sverige vid rodret. Senast det hände var 2009. Ordförandeskapet bidrar till ett större fokus EU-frågor i Sverige, men även större fokus på Sverige. Det kommer av allt att döma vara ett minst sagt utmanande omvärldsläge när Sverige tar över, där EU har att hantera utmaningar som Rysslands anfallskrig mot Ukraina samt den energikris och det osäkra ekonomiska läget.

Transportföretagens principer

  • Svensk import och export är transportberoende och EU:s konkurrenskraft kräver effektiva och hållbara transportlösningar. Alla trafikslag behövs.
  • Sverige behöver bedriva ett proaktivt arbete i EU och vara med att sätta agendan.
  • Koldioxidutsläppen känner inga nationsgränser. Skärpta klimatmål måste kombineras med tillväxt.

The European Green Deal & Fit for 55

Inom ramen för EU:s Gröna giv finns en rad initiativ som syftar till att minska EU:s utsläpp av växthusgaser. Målsättningen är att EU-länderna ska minska sina gemensamma utsläpp med 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. I ett paket av åtgärder - kallat Fit-for-55 eller 55 procentspaketet - har initiativ samlats för att nå dessa mål. Paketet omfattar bland annat förändringar i EU ETS (system för utsläppshandel), införlivande av vägtrafik i utsläppshandelssystemet, minskat antal utsläppsrätter, reduktionsplikt inom flyg- och sjöfartsbränsle (ReFuelEU Aviation och Maritime).

Sverige och de andra EU-länderna behöver tillväxt och konkurrenskraft. Det är en förutsättning för att kunna uppfylla de höga ambitioner som finns på klimat- och miljöområdet. Målet kan inte vara något annat än att EU ska vara världens mest konkurrenskraftiga område.

Våra exempel på åtgärder

EU:s Fit For 55

Sverige behöver arbeta för åtgärder med störst kostnads- och klimateffektivitet för att nå målen i EU:s Fit For 55.

Framtidssäkra infrastrukturen

Förbindelser till och från Sverige behöver framtidssäkras, t.ex. väg-, sjö- och järnvägstransporter i södra Sverige.

Arlanda

Arlanda är viktig som tillväxtmotor för svensk ekonomin. Kapaciteteten på Arlanda liksom anslutande infrastruktur kan behöva byggas ut. En Arlandautredning behövs.

Direktlinjer

Attrahera fler direktlinjer med flyg till Sverige.

Momshantering

En ”one-stop-shop” för hantering av moms på bussresor inom EU behövs för att underlätta administrationen för företagen.

Fakta

  • Cirka 90% av all import och export sker genom någon av Sveriges hamnar.
  • Cirka 1 500 lastbilar på över nio meter färdas över Öresundsbron varje dag.

Kontaktpersoner

Stefan Back

Ansvarig EU- och transportpolitik

Love Hansson

Näringspolitisk expert