Osund konkurrens och cabotage

Konkurrens på lika villkor är grundläggande för företagande, en väl fungerande marknadsekonomi och EU:s inre marknad. I de delar av Sverige som har stor turism från utlandet har svenska bussföretag under ett antal år noterat en närvaro på marknaden från ett stort antal bussföretag från andra medlemsstater i EU. Dessa kör i stor utsträckning turist- och beställningstrafik med stöd i den så kallade ”bussförordningen” (EU:s förordning (EG) 1073/2009).

Det finns anledning att tro att dessa företag som kör tillfälliga internationella persontransporter eller cabotage i Sverige bryter mot de lagar och regelverk som finns för den här typen av transporter och därmed utsätter svenska bussföretag för osund konkurrens.

Vilka frågor arbetar Sveriges Bussföretag med?

Frågan om cabotage och osund konkurrens inom persontransportsektorn är i dagsläget inte särskilt väl utredd i Sverige. Problematiken med osund konkurrens har fått betydligt större uppmärksamhet på godstransportområdet, där också flera initiativ har tagits på EU-nivå för att komma tillrätta med problemen. Det saknas till stor del motsvarande information om hur utbrett problemet är på persontransportsidan. Frågan har fått betydligt större uppmärksamhet på såväl politisk- som förvaltningsnivå i Norge och Danmark och Sveriges Bussföretag följer utvecklingen genom våra nordiska systerorganisationer.

Sveriges Bussföretags ståndpunkter

  • Problemen med osund konkurrens på persontransportsidan behöver uppmärksammas på politisk nivå
  • Skrivningen kring ”tillfällig trafik” i nu gällande förordning (1073/2009) är för vag och utrymmet för tolkning är för stort
  • Det bör införas en gemensam definition inom EU av hur många cabotageoperationer med buss som ska vara tillåtna under en viss tidsperiod, istället för att medlemsstaterna skall införa egna begränsningar 
  • Myndigheternas tillsyn av nu gällande regelverk behöver ökas då den idag är bristfällig och få företag kontrolleras, vilket gör att risken att drabbas av sanktioner är minimal
  • Initiativ bör tas på EU-nivå för att komma tillrätta med problemen likt så som skett på godstransportområdet

Kartläggning av busscabotage och utländska bussföretags närvaro i Sverige

Sveriges Bussföretag genomförde tillsammans med de regionala avdelningarna i Norrbotten och Stockholms län under 2020-2023 ett projekt, finansierat av Svenska Bussbranschens Riksförbund, med syftet att utreda och tydliggöra situationen för svenska bussföretag som upplever att de utsätts för osund konkurrens.

Ett av delmålen var att göra en kartläggning av utländska bussföretags rörelser på den svenska marknaden. Antalet inrapporteringar var dock lägre än förväntat och projektet har nu avslutats. Slutrapporten kommer att publiceras här när den är klar.