Vår verksamhet

Transportindustriförbundet är ett branschförbund inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv. Vi organiserar godstransport- och logistikföretag i Sverige och representerar dessa inför myndigheter och andra organisationer. Vår vision är att främja utvecklingen mot ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart näringsliv och samhälle.

Vi arbetar för att påverka vår branschs förutsättningar och bistår våra medlemmar bland annat genom att:

 • Vara remissinstans vid utredningar
 • Påverka beslutsfattare och debatten om transporter och logistik
 • Samla, sammanställa och tillgängliggöra kunskap och regelverk som rör branschen, bland annat genom nyhetsbrev.
 • Branschanpassade kurser och utbildningar i förbundets regi till låg kostnad för medlemmar
 • Erbjuda kvalificerad experthjälp genom förbundets experter och kommittéer
 • Nätverkandeprojektgrupper och andra forum
 • Erbjuda våra medlemmar med speditionsverksamhet exklusiv rätt att använda Fiata FBL och andra Fiata-dokument samt ta del av rabatterade priser.

Styrelse 

Transportindustriförbundets huvudstyrelse och organisation 2022/2023

Mats Nordin, Ordförande

Lena Arvidsson, Vice Ordförande
DHL Freight (Sweden) AB

Magnus Malmqvist, Ledamot
DSV Road AB

Richard Kirchner, Ledamot 
Green Cargo AB

Stefan Lindestam, Ledamot
PostNord Sverige AB

Viktor Strömblad
DB Schenker

Luigi Johannesson
GLC - Göteborgs Lastbilscentral

Tomas Johansson, Ledamot (Ordförande Vägkommittén och ordförande Region Syd)
DHL Freight (Sweden) AB

Johan Westblad
Vinsta Åkeri AB

Linus Magnusson, Ledamot (Ordförande Tullkommittén)
KGH Customs Services

Catherine Löfqvist
Bring Sverige

Tomas Arvidsson Ledamot (Ordförande Järnvägskommittén)
RailLog

Stadgar

Transportindustriörbundets syfte är att främja långsiktig och miljövänlig utveckling av svenska in- och utrikes godstransporter samt bevaka branschens gemensamma intressen.

Klicka här för att hämta stadgar i PDF-format

Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i branschfrågor, nationellt och internationellt samt fungera som en remissinstans för branschfrågor. Förbundet ska även verka för ökad kunskap om branschen och dess betydelse för samhällsekonomin, samt för att stimulera till ökad samverkan mellan olika transportmedel.

§1 Förbundets firma

Förbundets firma är Sveriges Transportindustriförbund.

§2 Förbundets syfte

Förbundet skall främja långsiktig och miljövänlig utveckling av svensk in- och utrikes godstransporter samt bevaka branschens gemensamma intressen.

Förbundet har till uppgift

 • Att tillvarata medlemmarnas intressen i branschfrågor,
 • Att i förekommande fall förhandla med transportköpare i frågor av ömsesidigt intresse,
 • Att nationellt och internationellt företräda medlemmarnas branschintressen i förhållande till myndigheter, organisationer och media, antingen direkt eller indirekt genom medlemskap i andra organisationer,
 • Att fungera som remissinstans i branschfrågor,
 • Att verka för ökad kunskap om branschen och dess betydelse för samhällsekonomin, samt
 • Att stimulera till ökad samverkan mellan olikatransportmedel.

§3 Förbundets organisation

Förbundets verksamhet omfattar: Transport, spedition och logistik; Flygtransporter; Järnvägstransporter; Sjötransporter samt Vägtransporter.

Transportindustriförbundet serviceaktiebolag biträder förbundets medlemmar och dess olika verksamheter med information, kontakter med det allmänna och näringslivets organisationer, utredningar och övriga löpande angelägenheter av gemensamt intresse för branschen.

Förbundsstyrelsen utgör bolagsstämma i serviceaktiebolaget.

§4 Medlemskap

Företag som i erforderlig omfattning bedriver verksamhet inom godstransportnäringen kan beviljas medlemskap i förbundet.

Ansökan om medlemskap avgörs av styrelsen.

Styrelsen kan besluta att till förbundet knyta andra företag, föreningar och förbund som associerade medlemmar.

Förbundet är såsom branschförening medlem i Svenskt Näringsliv. Där av följer att medlem i Sveriges Transportindustriförbund även skall vara medlemsföretag i Svenskt Näringsliv och därvid följa Svenskt Näringslivs stadgar.

§5 Medlems skyldigheter

Det åligger medlem att iaktta god affärssed, att noga följa förbundets beslut samt att inom föreskriven tid erlägga beslutade avgifter.

Medlemmar som bedriver internationell speditionsverksamhet är automatiskt anslutna till Nordiskt Speditörs Förbund och FIATA. Här igenom tillvaratas dessa medlemmars intressen på det nordiska och internationella planet. De skall utföra alla uppdrag av Nordiskt Speditörs Förbunds allmänna bestämmelser samt ha försäkring som täcker ansvaret enlig dessa.

§6 Medlemsavgift

Medlem skall erlägga inträdes- och årsavgift till förbundet samt en särskild serviceavgift som fördelas mellan förbundet och serviceaktiebolaget efter beslut av förbundets ordinarie möte för nästföljande räkenskapsår.

Dessa avgifter beräknas särskilt för varje medlem och utan hänsyn till att medlemmen tillsammans med annan medlem ingår i samma koncern.

Dock kan den totala avgiften för medlemmar som tillhör sammakoncern begränsas.

Avgifterna, som fastställs på förbundets ordinarie möte för nästföljande räkenskapsår, skall inbetalas före utgången av
räkenskapsårets första månad. Medlem, som vinner inträde under annan månad av året, skall senast 30 dagar efter inträde erlägga den del av fastställda avgifter som styrelsen finner lämplig.

§7 Medlems utträde och uteslutning

Medlem som vill utträda ur förbundet skall anmäla detta skriftligen till styrelsen.

Medlemskapet upphör vid årsskiftet som infaller näst efter tre månader från det anmälan inkommit till styrelsen.

Medlem, som upphör med sin verksamhet eller som blir försatt i konkurs, kan av styrelsen uteslutas ur förbundet med omedelbar verkan.

Förbundsmöte kan utesluta medlem ur förbundet om denna; 
a) Icke inom en månad efter skriftlig påminnelse betalar föreskrivna avgifter till förbundet eller dess serviceaktiebolag,
b) Bryter mot förbundets stadgar,
c) Icke följer de beslut som fattas inom förbundet,
d) Handlar på ett sådant sätt att hans kvarstående som medlem kan skada förbundets eller branschens intressen.

För uteslutning enligt de i b) – d) angivna grunderna krävs beslut av minst två tredjedelar av antalet röstande på förbundsmöte.

Medlem som utträtt eller uteslutits äger icke göra något anspråk på förbundets tillgångar.

§8 Styrelsen

Förbundets angelägenheter ombesörjs av en styrelse med säte i Stockholm.

Den består av minst sex och högst femton ledamöter samt högst tre suppleanter. Av dessa utser de regionala föreningarna i Göteborg, Malmö och Stockholm vardera en styrelseledamot.

Övriga styrelseledamöter skall utses från medlemsföretag som representerar olika typ av verksamhet så att de skilda verksamhetsintressena på bästa möjliga sätt kan tillgodoses i styrelsearbetet.

Ledamöter som väljs av de regionala föreningarna har en mandatperiod på ett år. Samtliga övriga ledamöter och suppleanter väljs med en mandatperiod om två år. Minst tre och högst fyra ordinarie ledamöter och en suppleant väljs i förbundsmötet som hålls jämna år. Övriga väljs i förbundsmötet som hålls ojämna år. Styrelsen kan i övrigt låta adjungera ledamöter från arbetsgrupper och andra funktioner när så bedöms lämpligt.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av styrelseledamot.

Styrelsen är beslutsför om hälften av antalet ordinarie ledamöter är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då beslut fattas genom lottning.

Förbundet tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen utsett.

Förbundets räkenskaper skall vara tillgängliga för revisorerna senast två månader efter räkenskapsårets utgång.

Styrelsen skall fullgöra de uppgifter som åvilar förbundet i dess egenskap av ensam ägare till aktierna i serviceaktiebolaget.

Styrelsen väljer ombud att företräda förbundet vid föreningen Svenskt Näringslivs stämmor och utser ledamöter av Svenskt Näringslivs styrelse som förbundet är berättigat välja.


§9 Förbundets regionala föreningar

Förbundet kan för tillvaratagande av lokala intressen efter beslut på förbundsmöte ansluta regional förening. Det åligger till förbundet ansluten regional förening att på ort eller i region verka för förbundets ändamål. Regional föreningen skall själv utse styrelse samt upprätthålla löpande kontakt med förbundet för samordning av verksamheten med förbundet. Regional förening har informationsoch kommunikationsansvar gentemot förbundsstyrelsen och medlemsföretagen. Stadgar för regional föreningen skall fastställas av förbundets styrelse.

§10 Förbundets intressegrupper

Styrelsen bör verka för samarbete mellan medlemmarna inom olika grenar av godstransportverksamheten. Styrelsen kan därför besluta om att inrätta intressegrupper, som handlägger frågor inom ett definierat arbetsområde med förbundsstyrelsen.

Varje intressegrupp skall förestås av en ordförande och bestå av det antal ledamöter som för varje särskilt fall befinns lämpligt

Ordföranden och övriga ledamöter utses för ett år i sänder. Beslut som fattas inom intressegrupp eller kommitté skall underställas förbundsstyrelsen för godkännande.

§11 Förbundets kommittéer

Styrelsen kan tillsätta kommittéer som har att i samarbete med styrelsen göra utredningar och handlägga frågor inom tilldelade arbetsområden.

Varje kommitté skall förestås av en ordförande och bestå av det antal ledamöter som för varje särskilt fall befinns lämpligt. Ordföranden och övriga ledamöter utses för ett år i sänder. Beslut som fattas inom kommitté skall underställas förbundsstyrelsen för godkännande.

§12 Räkenskapsår

Förbundets räkenskapsår är kalenderåret.

§13 Revisorer

Ordinarie förbundsmöte skall utse revisorer jämte suppleanter att granska förbundets räkenskaper och styrelsens förvaltning för nästföljande räkenskapsår. Revisorerna skall avge sin berättelse senast inom en månad efter det att räkenskapshandlingarna blivit tillgängliga för granskning. Revisionsberättelsen skall föreläggas medlemmarna på ordinarie förbundsmöte.

§14 Valnämnd

Ordinarie förbundsmöte skall utse valnämnd bestående av minst tre ledamöter. Ledamöterna väljs för tiden från ordinarie förbundsmöte till och med det ordinarie förbundsmöte som inträffar två år därefter och kan omväljas för ytterligare en tvåårsperiod. Fyllnadsval till valnämnden kan ske på extra förbundsmöte. Valnämnden utser inom sig ordförande. Valnämnden skall i god tid före ordinarie förbundsmöte upprätta förslag till de val som enligt § 15 punkt 9 – 13 skall förekomma på ordinarie förbundsmöte.

§15 Ordinarie förbundsmöte

Ordinarie förbundsmöte skall hållas varje år före maj månads utgång. Kallelse skall utsändas till medlemmarna minst en månad i förväg. Ärende som medlem önskar behandlat skall anmälas till styrelsen senast tre veckor före mötet.

Föredragningslista skall genom styrelsens försorg tillställas medlemmarna minst fjorton dagar före mötet. Ärende, som ej rättidigt anmälts till styrelsen eller som ej uppförts på föredragningslistan, kan tas till behandling men ej till beslut på
förbundsmöte.

På ordinarie möte skall förekomma:

 1. Upprättande och justering av röstlängd
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera
  protokollet.
 4. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett
 5. Styrelsen och revisorernas berättelser.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Fastställande av inträdes- och årsavgift.
 8. Fastställande av avgift till serviceaktiebolaget.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  i förbundet.
 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i förbundet.
 11. Val av ordförande och vice ordförande bland de
  styrelseledamöter som utsetts enligt punkt 10.
 12. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Val av minst tre ledamöter i valnämnden (vartannat år).

§16 Extra förbundsmöte

Extra möte med förbundet skall hållas, då ordföranden, styrelseneller revisorerna så finner lämpligt eller då minst en femtedel av förbundets medlemmar med angivande av fråga, som önskas behandlad vid mötet, begär det. I sistnämnda fall skall mötet äga rum inom tre veckor efter det sådan begäran inkom till styrelsen.

Kallelse till extra förbundsmöte skall utsändas till medlemmarna minst fjorton dagar i förväg. Om ärende fordrar skyndsam behandling, kan dock extra möte hållas sju dagar efter utfärdad kallelse. Endast sådant ärende som angivits i kallelse får tas upp till beslut på mötet.

§17 Omröstning

På förbundsmöte har varje medlem en röst

Omröstning sker öppet, såvida icke medlem begär omröstning med slutna sedlar. Vid fråga om uteslutning av medlem sker röstning med slutna sedlar.

Beslut fattas genom enkel röstövervikt utom i de fall som anges i § 7 och § 18.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val, då beslut fattas genom lottning.

Associerad medlem har rätt att närvara och yttra sig, men har icke rösträtt.

§18 Ändring av stadgarna, förbundets upplösning 

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om förbundets upplösning kan fattas på ordinarie möte, om samtliga röstande är ense. I annat fall krävs att beslutet fattas på två på varandra följande möten, varav ett ordinarie, och på båda mötena biträds av minst två tredjedelar av de röstande.

Beslut om ändring av stadgarna i fråga om räkenskapsår skall dock kunna fattas i vanlig ordning på förbundsmöte genom enkel
röstövervikt.

I samband med förbundets upplösning skall bestämmas hur eventuellt överskott skall disponeras. Sådana medel får dock icke fördelas bland förbundets medlemmar. Sistnämnda stadgande får icke under några förhållanden ändras.

Bli medlem

Att ditt företag blir medlem innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här är några av alla fördelar ett medlemskap för med sig:

 • Hjälp genom arbetsrättens alla steg

  Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. 
 • Ett gediget branscharbete

  Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka.
 • Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

  Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.