Om förbundet

Transportindustriförbundet ingår i Transportföretagen, som är en samarbetsorganisation inom Svenskt Näringsliv som består av arbetsgivar- och/eller branschförbund inom transportnäringen.

Transportindustriförbundet är idag verksamt inom tre geografiska regionala verksamheter: en region Öst i Stockholm, en region Väst i Göteborg och en region Syd i Malmö. Här sker de många av de nätverksaktiviteter som arrangeras i förbundets regi.

Bevakning av och kompetensdelning inom specifika, för branschen viktiga, ämnesområden sker i våra specialistkommittéer, för närvarande Väg, Järnväg, Tull, Miljö, Försvar och Lastsäkring, där förbundet tillsammans med medlemsrepresentanter gemensamt bevakar, påverkar och tolkar.

Med Transportindustriförbundet avses såväl Transportindustriförbundet som servicebolaget Sveriges Transportindustriförbunds Service AB. 

Om Förbundet:

Transportindustriförbundet verkar för medlemsföretagens intressen genom långsiktig påverkan som rör alla förbundets medlemmar avseende närings- och branschpolitiska frågor.

Om Servicebolaget:

Genom Sveriges Transportindustriförbunds Service AB, som finansieras genom serviceavgiften, erbjuds medlemmarna service genom exempelvis rådgivning, nätverkande, informationsmöten, utbildningar och informationsmaterial.

Styrelse 

Transportindustriförbundets huvudstyrelse och organisation 2023/2024

Mats Nordin, Ordförande

Viktor Strömblad, Vice ordförande
DB Schenker AB

Stefan Lindestam
PostNord Sverige AB

Zoltan Istok
DHL Sverige AB

Luigi Johannesson (Ordförande Region Väst)
GLC - Göteborgs Lastbilscentral

Tomas Johansson, Ledamot (Ordförande Vägkommittén och ordförande Region Syd)
DHL Freight (Sweden) AB

Johan Westblad (Ordförande Region Öst)
Vinsta Åkeri AB

Bo Jarestig, (Ordförande Tullkommittén)
Gerlach Sweden AB

Catherine Löfqvist (Ordförande Miljökommittén)
Bring Sverige

Tomas Arvidsson Ledamot (Ordförande Järnvägskommittén)
RailLog

Torbjörn Lewold (Ordförande Lastsäkringskommittén)
DHL

Magnus Sjödell
DSV Road AB

Max Knagge
Green Cargo AB

Stadgar

Transportindustriörbundets syfte är att främja långsiktig och miljövänlig utveckling av svenska in- och utrikes godstransporter samt bevaka branschens gemensamma intressen.

Klicka här för att hämta stadgar i PDF-format

Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i branschfrågor, nationellt och internationellt samt fungera som en remissinstans för branschfrågor. Förbundet ska även verka för ökad kunskap om branschen och dess betydelse för samhällsekonomin, samt för att stimulera till ökad samverkan mellan olika transportmedel.

§1 Förbundets firma
Förbundets firma är Sveriges Transportindustriförbund.

§2 Förbundets syfte
Förbundet skall främja långsiktig och miljövänlig utveckling av svensk in- och utrikes godstransporter samt bevaka branschens gemensamma intressen.

Förbundet har till uppgift

Att tillvarata medlemmarnas intressen i branschfrågor,
Att i förekommande fall förhandla med transportköpare i frågor av ömsesidigt intresse,
Att nationellt och internationellt företräda medlemmarnas branschintressen i förhållande till myndigheter, organisationer och media, antingen direkt eller indirekt genom medlemskap i andra organisationer,
Att fungera som remissinstans i branschfrågor,
Att verka för ökad kunskap om branschen och dess betydelse för samhällsekonomin, samt
Att stimulera till ökad samverkan mellan olikatransportmedel.
§3 Förbundets organisation
Förbundets verksamhet omfattar: Transport, spedition och logistik; Flygtransporter; Järnvägstransporter; Sjötransporter samt Vägtransporter.

Transportindustriförbundet serviceaktiebolag biträder förbundets medlemmar och dess olika verksamheter med information, kontakter med det allmänna och näringslivets organisationer, utredningar och övriga löpande angelägenheter av gemensamt intresse för branschen.

Förbundsstyrelsen utgör bolagsstämma i serviceaktiebolaget.

§4 Medlemskap

Företag som i erforderlig omfattning bedriver verksamhet inom godstransportnäringen kan beviljas medlemskap i förbundet.

Ansökan om medlemskap avgörs av styrelsen.

Styrelsen kan besluta att till förbundet knyta andra företag, föreningar och förbund som associerade medlemmar.

Förbundet är såsom branschförening medlem i Svenskt Näringsliv. Där av följer att medlem i Sveriges Transportindustriförbund även skall vara medlemsföretag i Svenskt Näringsliv och därvid följa Svenskt Näringslivs stadgar.

§5 Medlems skyldigheter
Det åligger medlem att iaktta god affärssed, att noga följa förbundets beslut samt att inom föreskriven tid erlägga beslutade avgifter.

Medlemmar som bedriver internationell speditionsverksamhet är automatiskt anslutna till Nordiskt Speditörs Förbund och FIATA. Här igenom tillvaratas dessa medlemmars intressen på det nordiska och internationella planet. De skall utföra alla uppdrag av Nordiskt Speditörs Förbunds allmänna bestämmelser samt ha försäkring som täcker ansvaret enlig dessa.

§6 Medlemsavgift
Medlem skall erlägga inträdes- och årsavgift till förbundet samt en särskild serviceavgift som fördelas mellan förbundet och serviceaktiebolaget efter beslut av förbundets ordinarie möte för nästföljande räkenskapsår.

Dessa avgifter beräknas särskilt för varje medlem och utan hänsyn till att medlemmen tillsammans med annan medlem ingår i samma koncern.

Dock kan den totala avgiften för medlemmar som tillhör sammakoncern begränsas.

Avgifterna, som fastställs på förbundets ordinarie möte för nästföljande räkenskapsår, skall inbetalas före utgången av
räkenskapsårets första månad. Medlem, som vinner inträde under annan månad av året, skall senast 30 dagar efter inträde erlägga den del av fastställda avgifter som styrelsen finner lämplig.

§7 Medlems utträde och uteslutning
Medlem som vill utträda ur förbundet skall anmäla detta skriftligen till styrelsen.

Medlemskapet upphör vid årsskiftet som infaller näst efter tre månader från det anmälan inkommit till styrelsen.

Medlem, som upphör med sin verksamhet eller som blir försatt i konkurs, kan av styrelsen uteslutas ur förbundet med omedelbar verkan.

Förbundsmöte kan utesluta medlem ur förbundet om denna; 
a) Icke inom en månad efter skriftlig påminnelse betalar föreskrivna avgifter till förbundet eller dess serviceaktiebolag,
b) Bryter mot förbundets stadgar,
c) Icke följer de beslut som fattas inom förbundet,
d) Handlar på ett sådant sätt att hans kvarstående som medlem kan skada förbundets eller branschens intressen.

För uteslutning enligt de i b) – d) angivna grunderna krävs beslut av minst två tredjedelar av antalet röstande på förbundsmöte.

Medlem som utträtt eller uteslutits äger icke göra något anspråk på förbundets tillgångar.

§8 Styrelsen
Förbundets angelägenheter ombesörjs av en styrelse med säte i Stockholm.

Den består av minst sex och högst femton ledamöter samt högst tre suppleanter. Av dessa utser de regionala föreningarna i Göteborg, Malmö och Stockholm vardera en styrelseledamot.

Övriga styrelseledamöter skall utses från medlemsföretag som representerar olika typ av verksamhet så att de skilda verksamhetsintressena på bästa möjliga sätt kan tillgodoses i styrelsearbetet.

Ledamöter som väljs av de regionala föreningarna har en mandatperiod på ett år. Samtliga övriga ledamöter och suppleanter väljs med en mandatperiod om två år. Minst tre och högst fyra ordinarie ledamöter och en suppleant väljs i förbundsmötet som hålls jämna år. Övriga väljs i förbundsmötet som hålls ojämna år. Styrelsen kan i övrigt låta adjungera ledamöter från arbetsgrupper och andra funktioner när så bedöms lämpligt.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av styrelseledamot.

Styrelsen är beslutsför om hälften av antalet ordinarie ledamöter är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då beslut fattas genom lottning.

Förbundet tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen utsett.

Förbundets räkenskaper skall vara tillgängliga för revisorerna senast två månader efter räkenskapsårets utgång.

Styrelsen skall fullgöra de uppgifter som åvilar förbundet i dess egenskap av ensam ägare till aktierna i serviceaktiebolaget.

Styrelsen väljer ombud att företräda förbundet vid föreningen Svenskt Näringslivs stämmor och utser ledamöter av Svenskt Näringslivs styrelse som förbundet är berättigat välja.


§9 Förbundets regionala föreningar
Förbundet kan för tillvaratagande av lokala intressen efter beslut på förbundsmöte ansluta regional förening. Det åligger till förbundet ansluten regional förening att på ort eller i region verka för förbundets ändamål. Regional föreningen skall själv utse styrelse samt upprätthålla löpande kontakt med förbundet för samordning av verksamheten med förbundet. Regional förening har informationsoch kommunikationsansvar gentemot förbundsstyrelsen och medlemsföretagen. Stadgar för regional föreningen skall fastställas av förbundets styrelse.

§10 Förbundets intressegrupper
Styrelsen bör verka för samarbete mellan medlemmarna inom olika grenar av godstransportverksamheten. Styrelsen kan därför besluta om att inrätta intressegrupper, som handlägger frågor inom ett definierat arbetsområde med förbundsstyrelsen.

Varje intressegrupp skall förestås av en ordförande och bestå av det antal ledamöter som för varje särskilt fall befinns lämpligt

Ordföranden och övriga ledamöter utses för ett år i sänder. Beslut som fattas inom intressegrupp eller kommitté skall underställas förbundsstyrelsen för godkännande.

§11 Förbundets kommittéer
Styrelsen kan tillsätta kommittéer som har att i samarbete med styrelsen göra utredningar och handlägga frågor inom tilldelade arbetsområden.

Varje kommitté skall förestås av en ordförande och bestå av det antal ledamöter som för varje särskilt fall befinns lämpligt. Ordföranden och övriga ledamöter utses för ett år i sänder. Beslut som fattas inom kommitté skall underställas förbundsstyrelsen för godkännande.

§12 Räkenskapsår
Förbundets räkenskapsår är kalenderåret.

§13 Revisorer
Ordinarie förbundsmöte skall utse revisorer jämte suppleanter att granska förbundets räkenskaper och styrelsens förvaltning för nästföljande räkenskapsår. Revisorerna skall avge sin berättelse senast inom en månad efter det att räkenskapshandlingarna blivit tillgängliga för granskning. Revisionsberättelsen skall föreläggas medlemmarna på ordinarie förbundsmöte.

§14 Valnämnd
Ordinarie förbundsmöte skall utse valnämnd bestående av minst tre ledamöter. Ledamöterna väljs för tiden från ordinarie förbundsmöte till och med det ordinarie förbundsmöte som inträffar två år därefter och kan omväljas för ytterligare en tvåårsperiod. Fyllnadsval till valnämnden kan ske på extra förbundsmöte. Valnämnden utser inom sig ordförande. Valnämnden skall i god tid före ordinarie förbundsmöte upprätta förslag till de val som enligt § 15 punkt 9 – 13 skall förekomma på ordinarie förbundsmöte.

§15 Ordinarie förbundsmöte
Ordinarie förbundsmöte skall hållas varje år före maj månads utgång. Kallelse skall utsändas till medlemmarna minst en månad i förväg. Ärende som medlem önskar behandlat skall anmälas till styrelsen senast tre veckor före mötet.

Föredragningslista skall genom styrelsens försorg tillställas medlemmarna minst fjorton dagar före mötet. Ärende, som ej rättidigt anmälts till styrelsen eller som ej uppförts på föredragningslistan, kan tas till behandling men ej till beslut på
förbundsmöte.

På ordinarie möte skall förekomma:

Upprättande och justering av röstlängd
Val av ordförande för mötet
Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera
protokollet.
Fråga om kallelse till mötet behörigen skett
Styrelsen och revisorernas berättelser.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Fastställande av inträdes- och årsavgift.
Fastställande av avgift till serviceaktiebolaget.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
i förbundet.
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i förbundet.
Val av ordförande och vice ordförande bland de
styrelseledamöter som utsetts enligt punkt 10.
Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Val av minst tre ledamöter i valnämnden (vartannat år).
§16 Extra förbundsmöte
Extra möte med förbundet skall hållas, då ordföranden, styrelseneller revisorerna så finner lämpligt eller då minst en femtedel av förbundets medlemmar med angivande av fråga, som önskas behandlad vid mötet, begär det. I sistnämnda fall skall mötet äga rum inom tre veckor efter det sådan begäran inkom till styrelsen.

Kallelse till extra förbundsmöte skall utsändas till medlemmarna minst fjorton dagar i förväg. Om ärende fordrar skyndsam behandling, kan dock extra möte hållas sju dagar efter utfärdad kallelse. Endast sådant ärende som angivits i kallelse får tas upp till beslut på mötet.

§17 Omröstning

På förbundsmöte har varje medlem en röst

Omröstning sker öppet, såvida icke medlem begär omröstning med slutna sedlar. Vid fråga om uteslutning av medlem sker röstning med slutna sedlar.

Beslut fattas genom enkel röstövervikt utom i de fall som anges i § 7 och § 18.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val, då beslut fattas genom lottning.

Associerad medlem har rätt att närvara och yttra sig, men har icke rösträtt.

§18 Ändring av stadgarna, förbundets upplösning 
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om förbundets upplösning kan fattas på ordinarie möte, om samtliga röstande är ense. I annat fall krävs att beslutet fattas på två på varandra följande möten, varav ett ordinarie, och på båda mötena biträds av minst två tredjedelar av de röstande.

Beslut om ändring av stadgarna i fråga om räkenskapsår skall dock kunna fattas i vanlig ordning på förbundsmöte genom enkel
röstövervikt.

I samband med förbundets upplösning skall bestämmas hur eventuellt överskott skall disponeras. Sådana medel får dock icke fördelas bland förbundets medlemmar. Sistnämnda stadgande får icke under några förhållanden ändras.