Kör- och vilotidsskolan – korta filmer om det viktigaste

Transportföretagens kör- och vilotidsskola är till för dig som arbetar med buss och åkeri. Den består av korta filmer på olika teman som förklarar kör- och vilotider på ett enkelt sätt.

Se lansering
Om Kör- och vilotidsskolan

Kör- och vilotidsskolan – filmer

Checklista kör- och vilotider

Frågor och svar

EU:s regler för kör- och vilotider har tagits fram för att öka trafiksäkerheten och ge transportföretagen möjlighet att konkurrera på lika villkor. Chaufförerna ska vara trafiksäkra, utvilade och ha bra arbetsförhållanden.

Att inte följa reglerna kan bli dyrt – och i värsta fall kan ditt företag förlora tillståndet att driva yrkesmässig trafik. Men med rätt kunskaper är det möjligt att göra rätt och vara redo vid en företagskontroll.

Därför har Transportföretagen och Sveriges Bussföretag tagit fram Kör- och vilotidsskolan som riktar sig till både åkerier och bussföretag. Filmerna är användbara för alla på företaget, men riktar sig framför allt till dig som följer upp och granskar kör- och vilotider.

Kör- och vilotidsskolan – filmer

Filmerna tar totalt knappt 30 minuter att titta på. Klicka på bildrutan för att starta respektive film.

1: Introduktion Kör- och vilotidsskolan
2: Så här kommer ni igång
3: Intern granskning
4: Företagskontroller
5: Körning utan förarkort

Checklista kör- och vilotider

Vad behöver ni tänka på för att vara förberedda inför en företagskontroll från Transportstyrelsen?

 • Utbilda förarna, transportplanerarna och företagsledningen i regelverket. Utbildningstillfällena ska vara dokumenterade. (Gärna regelbundet då det händer saker med regelverket, nya toleranser och nyheter)
 • Utse någon som ska sköta granskningen och se till så att denna person är insatt i regelverket och att granskningen får hög prioritet samt att arbetet ges tillräckligt med tid för att utföras
 • Införskaffa ett bra analysprogram och utbilda den/de som ska sköta granskningen i detta
 • Granska regelbundet (stora åkerier/bussföretag gör detta dagligen, mindre och medelstora bolag en gång i veckan)
 • Införskaffa en kortläsare där förarna på ett enkelt sätt kan läsa av sina förarkort. Helst efter varje arbetspass, men minst en gång i veckan även om ni har fjärravläsning av fordonen
 • Ha rutiner för vad som ska göras då ni köper, säljer, lämnar eller hämtar hyrbilar. De ska läsas av, låsas/låsas upp och remsa ska skrivas ut
 • Se till att all dokumentation sparas på ett sätt så att ni lätt kan få fram det ni behöver vid en framtida kontroll. Överträdelserapporter, remsor, intyg från verkstäder med mera
 • Vid grova eller upprepade överträdelser bör arbetsrättsliga åtgärder (till exempel varning) vidtas. Den vanligaste orsaken till att man blir uttagen till en företagskontroll är det som polisen upptäcker vid en vägkontroll
 • Vid en företagskontroll är det bra att ta hjälp om ni inte känner att ni är säkra på vad som ska skickas in. Detta kan behövas om ni ska bemöta överträdelser till Transportstyrelsen och eventuellt överklagande till domstol

Inspelad sändning om smart färdskrivare 2.

Inspelad sändning 2024-05-28

Frågor och svar

 

Frågor och svar om: Färdskrivare

Föraren får köra med en trasig färdskrivare i en vecka. Det är för att föraren ska kunna köra fordonet till transportföretagets anläggning för att byta eller reparera färdskrivaren på en verkstad på hemorten. Om föraren inte hinner till transportföretagets anläggning inom en vecka ska reparationen göras under resans gång.

Under den veckas tid som föraren får fortsätta att köra med trasig färdskrivare ska föraren skriva ner de aktiviteter som annars hade registrerats av färdskrivaren. Detta görs på baksidan av en färdskrivarremsa.

På rutorna som finns på baksidan ska föraren dra streck för att visa vilken aktivitet han/hon har haft under dagen. Till exempel körning mellan kl. 9:00-10:00, annat arbete mellan 10:00-10:30, rast 10:30-11:15 o.s.v. Föraren ska skriva ner de aktiviteter som annars hade registrerats av färdskrivaren samt:

 • Förarens namn
 • Förarkorts- eller körkortsnummer
 • Registreringsnummer för fordonet
 • Startplats
 • Mätarställning före respektive efter körningen
 • Namnteckning

Föraren ska sedan kunna redovisa remsorna vid en eventuell kontroll av innevarande dag och de föregående 28 kalenderdagarna (utökas till 56 dagar den 31 december 2024). Transportföretaget ska spara uppgifterna i minst 1 år.

Tidigare så skulle föraren ha med sig 3 extra rullar papper. Lagkravet är att det ska finnas tillräckligt med papper så att en kontrollperson längs vägen kan skriva ut de remsor som han/hon vill skriva ut.

Har föraren inte papper kan kontrollperson stoppa vidare färd och utfärda böter.

Det är bra att ha med 3 extra rullar, men det ska åtminstone finnas en extra rulle.

Transportföretaget riskerar en sanktionsavgift på 2 000 kr per dygn. Föraren riskerar också böter men med ett engångsbelopp.

Klockan i den digitala färdskrivaren får idag (april -24) gå 20 minuter fel. Detta bör transportföretaget så fort som möjligt åtgärda för skulle klockan gå 21 minuter eller mer fel så är det samma sak som att köra med en obesiktigad färdskrivare. En sådan överträdelse kan innebära en sanktionsavgift på 2 000 kr per dygn.

Föraren kan själv ändra UTC-tiden i färdskrivaren, men bara en minut i veckan. En verkstad kan ställa klockan rätt förutsatt den inte går mer än 20 minuter fel. Går klockan mer än 20 minuter fel ska verkstaden göra en ny kalibrering vilket innebär onödiga kostnader.

Inom en snar framtid och med den senaste versionen av smart färdskrivare kommer gränsen för tillåten avvikelse att minskas till 5 minuter. Smarta färdskrivaren justerar tiden automatiskt genom satellit. Mer information om detta kommer så fort allt är klart.

Frågor och svar om: Körning utan kort

Föraren får köra utan färdskrivarkort när föraren kör på reservrutin (stulet, trasigt eller borttappat förarkort), om färdskrivaren inte fungerar eller om föraren kör undantagen körning.

 Reservrutin får användas om förarkortet slutat fungera eller om föraren har blivit av med sitt förarkort.

Har föraren glömt sitt förarkort hemma eller om förarkortets giltighetstid har passerats får föraren inte köra på reservrutin.

Kör föraren på reservrutin ska föraren om denne kör över midnatt (två olika dygn) skriva ut en remsa innan körningen påbörjas och två remsor efter körningen. En 24 timmars remsa från föregående dygn då körningen startade och en från nuvarande dygn då körningen avslutas, Byter föraren fordon under dagen så ska föraren skriva ut en remsa före och en remsa efter körningen även i detta fordon.

På varje remsa ska föraren på baksidan skriva:

 • sitt namn (läsbart),
 • körkorts- eller förarkortsnummer,
 • datum,
 • namnteckning och
 • reservrutin.
 • Dessa remsor ska föraren ha med sig i 1+28 dagar och sen ska dessa lämnas in till transportbolaget som arkiverar dessa i 12 månader.

Ett tips är att föraren skriver ut 2 remsor varje gång och lämnar in en av varje remsa till kontoret och har den andra med sig i 1+28 dagar. Detta för att undvika att någon remsa kommer bort. En borttappad remsa kan innebära en sanktionsavgift på 4000 kr.

Undantagen körning innebär att man kör utanför regelverket för kör- och vilotider.

Exempel på undantag som gäller i alla EU-länder:

 • Fordon som används för persontransporter i linjetrafik, om linjens längd inte överstiger 50 kilometer.
 • Fordon vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 40 kilometer i timmen.
 • Specialfordon för bärgning som används inom en radie av 100 km från den ort där fordonet är stationerat.
 • Fordon som prövas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll och nya eller ombyggda fordon som ännu inte tagits i drift.
 • Fordon eller en kombination av fordon med en högsta tillåtna vikt som inte överstiger 7,5 ton, vilka används för icke-kommersiell transport av gods.

Exempel på nationella undantag i Sverige:

 • Jordbruks- och skogsbrukstraktorer som används i jordbruks- och skogsbruksverksamhet, inom en radie av högst 100 kilometer från den plats där bolaget som äger, hyr eller leasar fordonet är beläget.
 • Fordon som används för övningskörning och förarprov för erhållande av körkort eller yrkeskompetensbevis, förutsatt att fordonet inte används för kommersiell transport av gods eller passagerare.
 • Fordon med mellan 10 och 17 sittplatser vilka uteslutande används för icke-kommersiell persontransport.
 • Fordon som används för uppsamling av mjölk från bondgårdar eller för återlämning till bondgårdar av mjölkbehållare eller mjölkprodukter avsedda för djurfoder.
 • Fordon som används i samband med underhåll och kontroll av vägar.
 • Den sista punkten är den vanligaste och detta är vad som gäller:

Underhåll och kontroll av vägar: Underhåll och kontroll inkluderar transporter i anslutning till bättring av skador och slitage, snöröjning, sandning och liknande. I snöröjning ingår även bortforsling av snö från gator och torg till deponiställe.

Fordon som används för sandning är undantagen under körning till och från silo/sandupplag till det ställe sandningen börjar respektive slutar.

Däremot är inte transporter från sandtag till påfyllning av silo/sandupplag undantagna.

Transporter i anslutning till nybyggnads- och anläggningsverksamhet är inte undantagna. Exempelvis breddning eller förändring av en befintlig vägs sträckning betraktas inte som vägunderhåll.

Avläsning av förarkort och färdskrivare

Förarkortens information ska kopieras senast efter 28 dagar och färdskrivarens information senast efter 90 dagar. Om bilen körts utan förarkort kan transportföretaget uppmärksamma detta genom att läsa av färdskrivardata. Men att utreda vad som hände för tre månader blir ofta svårt. Därför är det i regel bättre att kopiera färddata ofta.

Många transportföretag har idag automatisk avläsning av både förarkort och färdskrivare. Det är viktigt att tänka på att dessa filer skickas in till analysproglammet i början av körningen och sen kommer det inte in fler filer/data den dagen.

Det innebär att företaget saknar data för en stor del av dagen. Detta är inget problem om föraren kör regelbundet, men om han/hon ska sluta sin tjänst så måste företaget se till så att kortet läses av efter sista dagens körning.

Detsamma gäller när en förare får ett nytt förarkort. Då måste han/hon läsa av sitt förarkort efter sista körningen med det gamla kortet. Det är inget problem om föraren börjar köra med det nya förarkortet innan det gamla läses av, bara det blir avläst. Sen ska föraren ha med det gamla förarkortet och kunna visa upp det vid en vägkontroll i 28 dagar.

Saknad data från ett förarkort kan kosta 6 000 kr i sanktionsavgift för varje förare vid en företagskontroll.

Innan ett transportföretag säljer ett fordon eller lämnar tillbaka ett hyrt fordon ska informationen från färdskrivaren kopieras. Bilen har kanske stått hemma på gården en längre tid innan företaget säljer den och då är det vanligt att missa att läsa av färdskrivaren. Om detta inte sker riskerar företaget en sanktionsavgift på mellan 6–20 000 kr. 6 000 kr för delvis saknad data för kontrollperioden och 20 000 kr om data saknas helt.

Det finns olika sorters avläsningsutrustning. Ett exempel på bra lösning är utrustning som sätts på väggen vid sidan om nyckelskåpet och filerna skickas in via mobilnätet. Då behövs bara tillgång till el till kortläsaren och det tar ca 10 sekunder att läsa av förarkortet. Med en sådan lösning blir avläsningen enkel och bolagen kan skapa en rutin som alla förare enkelt kan utföra.

Granskning överträdelser

För att granska överträdelser behövs ett analysprogram. Det finns ett antal analysprogram att välja mellan.

Det är viktigt att transportföretaget skaffar ett program som är lätt att jobba i. På så sätt blir det tydligt vad som blivit rätt och fel – både för företaget och för föraren.

Det finns analysprogram där transportföretaget kan delge föraren överträdelser digitalt. Detta sparar mycket tid, speciellt om företaget har verksamheter och förare på mer än ett ställe.

Den som ska jobba med analysprogrammet bör ha fått utbildning i hur programmet används. På detta sätt blir arbetet oftare mer korrekt och effektivt.

Det finns en del saker att tänka på när man granskar överträdelser och körning utan förarkort.

Det första är att granskning ska göras regelbundet. Ett mindre eller mellanstort transportföretag bör granska minst en gång i veckan, och ett större företag varje dag eller ett par gånger i veckan.

Överträdelser är ”färskvara” och ska transportföretaget ha en chans att få en vettig förklaring från föraren bör företaget agera snabbt. Risken är annars stor att föraren inte kommer ihåg vad som hände.

Finns det en förklaring och föraren har dokumenterat det som hänt med en utskrift från färdskrivaren så kan transportföretaget klara sig från sanktionsavgift. Givetvis får det bara ske vid enstaka tillfälle.

Oavsett om företaget delger föraren överträdelser på papper eller digitalt så ska det finnas en kommentar från föraren. Antingen skriver föraren själv denna kommentar, eller så kan den som granskar och har pratat med föraren skriva kommentaren.

Vid enstaka missade inmatningar i färdskrivaren (missat start- eller slutland, otillåtet kortuttag eller ospecificerad tid) räcker det att föraren själv skriver en kommentar. Vid upprepade missade inmatningar ska ni prata med föraren och eventuellt ta in honom/henne för utbildning av färdskrivaren. Upphör inte dessa överträdelser bör lämplig arbetsrättslig åtgärd – till exempel varning – utdelas.

Vid brott mot körtid eller vila ska föraren kontaktas för förklaring och företaget ska stämma av med föraren så att han/hon har dokumenterat överträdelsen med en utskrift från färdskrivaren.

Alla transportföretag har överträdelser. Förarna är bara människor och dessa begår misstag. Det Transportstyrelsen vill se är att transportföretagen arbetar aktivt för att undvika överträdelser och upprepning av dessa. När överträdelser ändå sker ska de dokumenteras med remsor och överträdelserapporter.

Kan transportföretaget visa att det har bra rutiner och arbetar aktivt för att undvika överträdelser kan företaget undvika sanktionsavgifter.

Överträdelser och sanktionsavgift

Det finns olika kategorier på överträdelser. Sanktionsavgifterna bestäms till mellan 500–20 000 kr beroende på hur allvarliga överträdelserna är.

Brott mot körtid, arbetstid och vila kostar 500 kr för en Mindre Överträdelse, 1 000 kr för en Allvarlig Överträdelse. En Mycket Allvarlig Överträdelse  sanktioneras med 2 000 kr, 4 000 kr, 6 000 kr eller 20 000 kr. Det finns även tillägg som baseras på hur mycket föraren har kört eller arbetat för mycket. 

Sen finns det även en Synnerligen Allvarlig Överträdelse och denna sanktioneras med 8 000 kr eller 20 000 kr.

EXEMPEL PÅ ÖVERTRÄDELSER OCH SANKTIONSAVGIFT
Missat start- eller slutland och otillåtet kortuttag kostar 500 kr.

Ospecificerad tid kostar 2 000 kr. Till exempel om föraren missar att mata in aktiviteten vid ett bilbyte under arbetspasset. Föraren måste mata in ”annat arbete” eller ”rast” den tid förarkortet varit ute ur färdskrivaren.

Körning utan förarkort kostar 4 000 kr per dygn och fordon. Körning med någon annans förarkort kostar 20 000 kr.

Transportföretaget får alla överträdelser kategoriserade vid en företagskontroll tillsammans med summan för just denna överträdelse.

Företagskontroller

Många fruktar en företagskontroll och är rädda för att det kommer bli dyrt. Det behöver ni inte vara om ni har gjort det förebyggande och fortlöpande arbetet.

Alla transportföretag har överträdelser. Det händer saker längs vägen och förarna är bara människor. Föraren kan missa en inmatning i färdskrivaren eller råka köra en kort bit utan att ha satt i sitt förarkort i färdskrivaren. I andra fall kan föraren bli lite sen till sin rast eller liknande.

Det Transportstyrelsen vill se är att transportföretaget har gjort vad det kunnat för att undvika att överträdelser uppstår och att inte samma förare gång på gång gör samma misstag.

Så här går det till:

 • Transportföretaget får ett brev från Transportstyrelsen att företaget är uttaget till en företagskontroll. I brevet står vad ni ska skicka in och när detta ska vara inskickat.
 • Transportföretaget skickar in digitala förar- och fordonsfiler, färdskrivarblad om företaget har fordon med analoga färdskrivare, kvitterade överträdelserapporter, utskrivna remsor, intyg från verkstäder och annat material som bolaget har för kontrollperioden.
 • Kontrollperioden är två sammanhängande månader och Transportstyrelsen kan välja vilka månader de vill 12 månader tillbaka. Vid en kontroll på vägarbetstidslagen kan de begära in material 24 månader tillbaka.
 • När företaget har skickat in allt material antingen via post eller digitalt via Transportstyrelsens hemsida så går Transportstyrelsen igenom materialet och skulle något saknas så får transportföretaget besked om att de ska komplettera materialet.
 • Transportstyrelsen kan välja att göra en fullständig eller begränsad kontroll. I det senare fallet kontrolleras en mindre del av företagets inskickade material. Kan vara utvalda överträdelser eller en fördjupad kontroll av de brister Transportstyrelsen uppmärksammat i en tidigare kontroll av företaget. 
 • När Transportstyrelsen kontrollerat materialet får företaget resultatet utskickat. Av detta framgår vilka överträdelser Transportstyrelsen har uppmärksammat och vad sanktionsavgifterna för dessa är.
 • Transportföretaget ges därefter möjlighet att yttra sig över saker som transportföretaget anser är felaktigt och företaget kan även skicka in nytt material som styrker att Transportstyrelsen ska ompröva sitt beslut.
 • Efter att transportföretaget har yttrat sig så kommer Transportstyrelsen att komma med ett slutgiltigt beslut och har då fastställt sanktionsavgiften.
 • Efter Transportstyrelsens slutgiltiga beslut ökar inte sanktionsavgiften så transportföretaget ska inte tveka att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten om det anser att beslutet är felaktigt. Beslutet ska överklagas inom 3 veckor och överklagandet skickas till Transportstyrelsen som i sin tur skickar transportföretagets överklagande vidare till Förvaltningsrätten.
 • Det dröja upp till 12–18 månader innan överklagandet tas upp beroende på hur många ärenden Förvaltningsrätten har att behandla. När Förvaltningsrätten har gått igenom överklagandet kommer rätten med ett beslut där den kan ha tagit bort överträdelser som den tycker är felaktiga. Sanktionsavgiften kan då sänkas.
 • Anser transportföretaget fortfarande att beslutet är felaktigt kan det överklagas till Kammarrätten som kan välja att ta upp ärendet.
 • Om transportföretaget inte överklagar beslutet eller beslutet annars vinner laga kraft ska sanktionsavgiften betalas.
 • Men det tar inte slut här. Har Transportstyrelsen funnit brister i kontrollen är risken stor att transportföretaget kommer få en ny företagskontroll. Denna brukar komma inom 6–12 månader efter att den tidigare kontrollen vunnit laga kraft.

Använd tiden mellan kontrollerna till att ta tag i de brister företaget hade i den första kontrollen så att dessa inte finns kvar om transportföretaget blir kontrollerat igen.

En del av de frågor och svar som du ser ovan finns även på Transportstyrelsens hemsida. Där finns ytterligare frågor och svar.

Du kan också läsa mer om kör- och vilotider i Arbetsgivarguiden.