Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Våra kommittéer

Transportindustriförbundet arbetar inom ämnesspecifika kommittéer och arbetsgrupper baserade på trafikslag. Vid behov organiseras dessutom speciella projektgrupper.

Här hittar du grundläggande information. Vill du veta mer om våra kommittéer och trafikslagsvisa arbetsgrupper rekommenderar vi att ni tar kontakt med ordföranden i respektive arbetsgrupp eller kommitté.

Vägkommittén

Vägkommittén samlar kompetens gällande de näringspolitiska frågorna med inriktning väg, såväl svenska som europeiska frågor.

Vägkommitténs organisation verksamhetsåret 2019/2020:

Thomas Johansson, ordförande
DHL Freight (Sweden) AB

Stefan Bengtsson, vice ordförande 
DSV Road AB

Johan Lövin
Bring

Ulf Söderberg
Schenker AB

Jens Sörensen
Frode Laursen AB

Aktiviteter

Vägledning från transportstyrelsen under utredning av Transportindustriförbundet.

Brev till Näringsdepartementet – Transportstyrelsens Vägledning vid tillämpning av regelverken avseende cabotage och kombinerade transporter – innebörden av begreppet "närmaste lämpliga järnvägsstation" vid tillämpning av regelverket angående kombinerade transporter – Behov av ändring i Yrkestrafikförordningen (2012:237).
Läs mer (pdf)

Förslag till brev till Transportstyrelsen med önskemål om ändringar i förordning (1998:786) om internationella vägtransporter in om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) vad gäller regler om sanktionsavgift och förskott på sanktionsavgift – hindrande av fortsatt färd.
Läs mer (pdf)

Brev till Transportstyrelsen angående innebörden av cabotagetransport enligt Artikel 8 (2) Europaparlamentets och Rådets förordning (EG 1072/2009) om tillträde till marknaden för internationella godstransporter.
Läs mer (pdf)

Miljökommittén

Kommittén ska vara näringslivets ”bollplank” för de nya miljöpolitiska frågorna i transportbranschen.

Transportindustriförbundet Miljökommitté verksamhetsåret 2020/2021.

Maria Nilsson Öhman, Ordförande
Sustainability Manager
DHL Freight (Sweden) AB

Hanna Haglund
Miljöspecialist
DSV Road AB

Stefan Back
Chef Samordning EU och transportpolitik
Transportföretagen

Catherine Löfqvist
Hållbarhetschef
Bring

Annika Öhrstrand
QEHS Specialist, Scandinavia
GEODIS Sweden AB

Inger Uhrdin
Head of Cross Divisional Services incl Sustainability
Schenker

Åsa Leander
Head of Sustainability and Brand Management
Greencarrier AB

Henrik Boding
Miljöspecialist
PostNord

Lina Holmgren
Hållbarhetsstrateg
Green Cargo AB

Mårten Sjölin, Adjungerad
VD
Tellus21

Järnvägskommittén

Kommitténs uppgift är att driva utveckling av järnvägsfrågor inom Transportföretagen.

Järnvägskommitténs organisation verksamhetsåret 2019/2020:

Tomas Arvidsson, Ordförande
Senior Advisor
Raillog

Pelle Andersson
Infrastrukturchef
Green Cargo AB

Erica Krönhoffer
Hållbarhets- & Kommunikationsdirektör
Green Cargo AB

David Sandahl
Vd
Real Rail Sweden AB

Claes Sörman
Teknisk chef
Eskilstuna Logistik & Etablering AB

John Asak
Projekt Manager Industrial Solutions
Bring Linehaul AS

Tomas Granmar
Chef RIKS Flyg, Tåg
PostNord Sverige AB

Lena Hult 
Affärsutvecklare
Jernhusen AB

Torgny Nilsson
Affärsutvecklare
Trelleborgs Hamn AB

Adjungerade:

Stefan Back
Ansvarig EU- och transportpolitik 
Transportföretagen

Gustaf Engstrand
Policyfrågor, EU/CER
Branschföreningen Tågoperatörerna

Tullkommittén

Kommittén driver frågor gällande det nya tullkodex-systemet och även en del av Tulldagarna Sverige.

Verksamhetsplan för tullkommitéen 2019/2020

Tullkommitténs organisation verksamhetsåret 2019/2020:

Linus Magnusson, Ordförande
KGH Customs Services

Ann-Sofie Falkemar
Aditro Logistics

Bo Jarestig
Gerlachcs

Ewa Ek
DHL Global Forwarding

Peter Strömvall
Schenker

Mattias Hermansson
KGH Customs Services

Marina Friberg
DB Schenker

Marielle Klahn
Bring Cargo International

Maria Hallbäck
GEODIS Sweden AB

Marta Bednarczyk 
DSV Road AB

Edward Olausson
GEODIS Sweden AB

Kristian Resvik
PostNord Sverige AB

Verksamhetsplan för Tullkommittén 2019/2020

Tullkommittén är underordnad Transportindustriförbundet, vars verksamhetsplan ligger till grund för kommitténs värderingar. Medlemsföretag är transport-, speditions-, tullombuds- och logistikföretag.

1. Syfte och roll

Tullkommittén skall vara den drivande kraften i Sverige vad avser utvecklingen inom tullområdet och arbeta med en korrekt kombination av medlemsnytta och utåtriktad verksamhet.

1.1 Påverka

Tullkommittén skall aktivt försöka påverka såväl Tullverkets som andra myndigheters lagstiftning samt tillämpningen av EU:s regelverk i en för medlemsföretagen positiv riktning. Detta i syfte att öka såväl svenskt näringslivs konkurrensförmåga som den egna branschens renommé.

1.2 Informera

Tullkommittén skall verka för att förbättra medlemsföretagens insikt i tullprocesser, arbeta opinionsbildande och sprida information.

1.3 Nätverka

Tullkommittén skall delta samt verka opinionsbildande i internationella, nationella och regionala forum.

1.4 Erbjuda tjänster

Tullkommittén tar emot, besvarar och driver frågor av principiell karaktär inkomna från medlemsföretagen.

2. Långsiktiga mål för verksamheten

Tullkommitténs målsättningar:

  • Påverka EU:s tullagstiftning på ett sätt som underlättar handel och ger
  • Medlemsföretagen goda affärsmöjligheter
  • En nationell tillämpning av EU:s tullagstiftning som medverkar till effektiva logistik- och tullprocesser
  • Förbättra samverkan mellan näringslivet och berörda myndigheter

3. Aktuella frågor, delmål och tidsplan 2019–2020

4. Framgångsfaktorer och samverkan

Som en följd av förändrad tullagstiftning (UCC) pågår det ett stort implementeringsarbete inom tullområdet, såväl nationellt som internationellt.

Under implementeringen ställs det krav på arbetsinsatser avseende UCC och dess följdföreskrifter. Detta ställer krav på stora resursinsatser för att bevaka och påverka från Transportindustriförbundets sida. För att uppnå uppsatta mål finns det behov av centrala resurser som bör ha till uppgift att förhandsgranska, filtrera och förbereda inkommande remisser och frågeställningar till Tullkommittén. Vidare finns fortsatt behov av delaktighet i större projektarbeten inom tullområdet.

Regioner i Transportföretagen Spedition

Region syd

Christian Gerdtsson, Ledamot
DSV Road AB

Johan Lövin, Ledamot
Bring Frigo AB

Andreas Carlström, Ledamot
Imperial Logistics AB

Bo Jarestig, Ledamot
Gerlach Sweden AB

Tomas Johansson, Ordförande
DHL Freight (Sweden) AB

Fredrik Boberg, Suppleant
Agility AB

Torgny Nilsson, Vice ordförande
Trelleborgs Hamn AB

Madeleine Stein, Suppleant
Begoma AB.

Region öst

Linda Enoxon, Kassör
PostNord Sverige AB

Mats Rosenqvist, Ledarmot
DHL Freight (Sweden) AB

Johan Westblad, Ordförande
Mkr Logistik AB

Peder Öhman, Sekreterare 
GreenCarrier Freight Services Sweden AB

Per Andersson, Vice ordförande
Green Cargo AB

Region väst

Jerry Holm, 
Schenker AB

Luigi Johannesson, Ledamot
Göteborgs Lastbilcentral Ek. För. Glc

Stefan Fransson, Ledamot
KGH Customs Services AB

Elisabeth Heino, Ledamot
GreenCarrier Freight Services Sweden AB

Björn Josefsson, Ledamot
Bring Cargo International AB

Carl-Johan Westas, Ordförande
Dachser Sweden AB

Per Jacobson, Sekreterare
SDK Logistics AB

Dan Röding, Suppleant
Stena Line Scandinavia AB

Håkan Sabel, Suppleant
DHL Freight (Sweden) AB

Magnus Sjödell, Suppleant
DSV Road AB

Tony Ekwall, Vice ordförande
Schenker Åkeri AB

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.