REARQ konverterar dieselbilar till eldrift

I vintras kunde du läsa i media om företaget Mathem som inlett ett samarbete med tech-företaget REARQ för att konvertera sina lätta diesellastbilar till el. Kan det vara vägen framåt?

Vi tog en pratstund med Henrik Wallström, vd på REARQ, företaget som hjälper transport- och logistikföretag att ställa om till eldrift genom att konvertera dieselfordon till 100 procent el. Företaget grundades 2019 och deras affärsidé är att förstå och möta den framtida, eldrivna värdekedjan med en generell plattform för eldrift – allt från att uppgradera själva lastbilarna till eldrift, till att integrera alla typer av tjänster och ny hårdvara till de nya behoven som eldrivna flottor för med sig.

Hur många lastbilar har ni uppgraderat till 100 procent el så här långt?

– Idag har vi tre bilar i operativ drift hos Mathem, Martin & Servera samt Convini. Utöver dessa är ett par till under testning för snar leverans, och en ytterligare batch på ett dussin beställda bilar ligger i pipeline för att levereras med uppdaterad funktionalitet.

Hur går en konvertering till?

- I korthet demonteras den fossila drivlinan och ersätts med en elektrisk motor, drivbatterier och styrenheter för både framdrivning, uppkoppling och andra funktioner såsom kylaggregat. Vidare ersätts förslitningsdetaljer som exempelvis bromsar, säten och så vidare vid behov. På så sätt bidrar vi till den cirkulära ekonomin genom att förlänga livslängden för merparten av själva fordonet.

Är det tänkbart att konvertera en tung lastbil till eldrift också?

– Absolut, vi för just nu diskussioner med både potentiella kunder och leverantörer av drivlinor och komponenter för att säkerställa att förutsättningar finns både tekniskt och kommersiellt.

Under vilka förutsättningar är det mer lönsamt att konvertera än att köpa en ny elektrisk lastbil?

– Frågan är egentligen tvådelad, där den ena är rent företagsekonomisk och den andra miljö- och hållbarhetsrelaterad. Om den befintliga lastbilen är i gott skick och har en lång återstående livslängd är det fördelaktigt att konvertera den till elektrisk drift. Att köpa en ny elektrisk lastbil kan vara kostsamt, så om den befintliga lastbilen fortfarande har många år av pålitlig användning kvar är konvertering både ett miljövänligt och ekonomiskt smartare alternativ. Inte minst dyra och avancerade påbyggnationer som går att återanvända både sparar miljön och bidrar även till att hålla ner investeringskostnaderna.

Hur kom ni på den här affärsidén?

– Vi kom på den här affärsidén genom att utgå från behovet av att effektivisera elektrifierade transporter ur ett miljövänligt, hållbart och ekonomiskt perspektiv. Vi insåg att det fanns en ökande efterfrågan på elektriska fordon och att många företag med stora fordonsflottor var intresserade av att göra övergången till elektrisk drift.

– Sammanfattningsvis baserades vår affärsidé på att möta behoven av effektiva elektrifierade transporter och vi ser en möjlighet att erbjuda konverteringstjänster för befintliga lastbilar samt tillhandahålla värdefulla insikter genom mjukvarulösningar. Genom att rikta in oss på kunder med stora fordonsflottor strävar vi efter att göra en betydande positiv påverkan både på miljön och på deras affärsresultat.

Vilka utmaningar ser ni med transportindustrins gröna omställning och även specifikt med att el-uppgradera?

– Här skulle vi kunna lyfta in några av våra “pains” tillsammans med behovet av politisk vilja att skapa incitament för att påskynda omställningen – med de angreppssätt vi har idag kommer vi inte kunna möta uppsatta miljö- eller hållbarhetsmålsättningar. Ska vi köpa nytt för att ställa om transportindustrin kommer det krävas enorma investeringar i fordon av transportindustrin, samt att enorma naturresurser tas i anspråk som kan minskas genom återbruk.

– Genom ett regelverk och incitament för el-konvertering av existerande fordon, vilket idag saknas helt, skapas möjligheter till en snabbare omställning för både små- och stora transportbolag.

Text: Anders Josephsson, Foto: Rearq