EU vill reglera takten i utbyggnaden av laddinfrastruktur

Fler laddstolpar och vätgasstationer längs de europeiska huvudlederna är några av delarna i den överenskommelse om AFIR som Rådet och Europaparlamentet enats om. Överenskommelsen innebär också en utbyggnad av landström i hamnar och el på flygplatser.

EU håller på att ta fram en ny förordning som bland annat reglerar utbyggnadstanken för ladd- och tankinfrastruktur för el- och vätgas, Alternative Fuel Infrastructure Regulation, AFIR. Den ställer ganska tuffa krav på medlemsländerna. Redan 2025 ska det finnas laddinfrastruktur för personbilar, lätta och tunga lastbilar på de viktigaste stamvägarna, det så kallade transeuropeiska stomvägnätet, TEN, var sjätte mil. Senast 2030 ska det vara fullt utbyggt längst TEN-nätverket för tung trafik. För personbilarna och de lätta lastbilarna måste laddstationerna vara på minst 150 kW och för lastbilarna 350 kW.

Tankningsinfrastruktur för vätgas som kan användas för både personbilar och lastbilar måste installeras från och med 2030 i alla urbana knutpunkter och var 200:e kilometer längs TEN-T-stomnätet, vilket enligt EU-kommissionen säkerställer ett tillräckligt tätt nät för att vätgasfordon ska kunna färdas i hela EU.

Kusthamnar med minst 50 hamnanlöp av stora passagerarfartyg, eller 100 hamnanlöp av containerfartyg, måste tillhandahålla landström till sådana fartyg senast 2030.

Flygplatser måste tillhandahålla el till stillastående luftfartyg vid alla brygganslutna kontaktställen (gates) senast 2025, och vid alla remoteplatser (outfield position) senast 2030.

Operatörer för elektriska laddningsstationer och tankningsstationer för vätgas måste ha full pristransparens, erbjuda en gemensam betalningsmetod, t.ex. betal- eller kreditkort, och göra relevanta uppgifter, t.ex. uppgifter om placering, tillgängliga på elektronisk väg, så att kunden får fullständig information.

Innan EU-förordningen kan träda i kraft ska Europaparlamentet och rådet först bekräfta överenskommelsen och sedan anta förordningen formellt.

Det här innebär AFIR

  • Laddstationer för bilar minst var 60:e kilometer och för lastbilar var 120:e kilometer på transeuropeiska transportnätets stomnät.
  • Tankstationer för vätgas minst var 200:e kilometer på transeuropeiska transportnätets stomnät
  • Det ska vara enkelt att ladda el och tanka vätgas med tydlig prisinformation.

Källa: Trafikanalys