Drivmedla vill samla branschen i omställningen

Projektet Drivmedla, som initierades av Fossilfritt Sverige, är en öppen plattform som är utvecklad för att vara ett stöd och verktyg i transportsektorns omställning till fossilfria drivmedel.
– Målet med plattformen är att påskynda transportsystemets omställning till fossilfria alternativ genom ökad kunskap och information om utbud och efterfrågan av ladd- och tankstationer med fossilfritt drivmedel, säger Petra Stelling.

Den öppna plattformen Drivmedla initierades av Fossilfritt Sverige och beskrivs som en samverkansplattform och mötesplats för att accelerera transportsektorns omställning.

–     Målgrupper för plattformen är både aktörer som investerar i och driver ladd- och tankstationer, fordonsägare och transportköpare inom näringslivet och offentligheten, och regionala utvecklingsaktörer som regioner, kommuner och elnätbolag, säger Petra Stelling, Ph.D. / Senior Analyst vid VTI, som står för förvaltningen av plattformen.

Det var under arbetet med att ta framfärdplaner för omställningen i olika branscher som just transportbranschen identifierades som en nyckel till att många andra branscher ska nå sina omställningsmål. Samtidigt, menade man, hade omställningen tagit för lång tid.

–     Många företag har tvekat att ställa om sin fordonsflotta eftersom de inte vet när, var och hur det kommer att vara möjligt att ladda eller tanka fordon med fossilfria drivmedel. På andra sidan har aktörer som bygger ut laddinfrastruktur tvekat, eftersom de har svårt att uppskatta efterfrågan i olika regioner. Det behövdes ett sätt att få aktörerna att prata med varandra så att både utbuds- och efterfrågeaktörer vågar investera.

På Drivmedla kan man bland annat följa utbyggnaden av ladd- och tankstationer, visualisera omställningen till fossilfritt och ta del av goda exempel. Plattformen innehåller information om befintlig infrastruktur för laddning- och tankning för transporter, information om planerad utbyggnad av ladd- och tankstationer för fossilfria drivmedel och verktyg för att visualisera omställningen med hjälp av scenarios och prognoser för framtida transporter. Dessutom finns möjlighet att föreslå nya laddplatser.

–     I dag är 75 procent av energin som används fossil. 89 procent av alla fordon drivs med fossila drivmedel. Vi vet att vi måste ställa om och att det är bråttom, vilket betyder att vi måste agera nu.

–     Genom Drivmedla får fordonsägare möjlighet att planera sina fordonsinvesteringar med hänsyn till befintlig och planerad tank- och laddinfrastruktur. Detta minskar osäkerheten kring olika strategier och beslut, och skapar möjligheter till en skyndsam och ekonomiskt hållbar omställning, avslutar Petra Stelling.

Om Drivmedla

Drivmedla lanserades i september 2023 och har utvecklats inom ramen för projektet ReDriv som pågick under perioden 1 januari 2022 till 31 oktober 2023. Projektet leddes av Peak Innovation och utfördes i samarbete med VTI, Region Kronoberg, Länsstyrelsen Kronoberg, Region Dalarna, Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Kalmar, Region Kalmar län, Coompanion, Miljöfordon Sverige, Energikontor Norr, Region Skåne, Göteborgsregionens kommunalförbund, Länsstyrelsen Norrbotten och Region Gotland.