Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Vår verksamhet

Transportföretagen Drivmedel hjälper dig som är arbetsgivare. Kontakta oss när du vill diskutera frågor om dina anställda, vad som står i kollektivavtalet, arbetsmiljö och alla andra frågor som rör relationen till dina anställda.

Stöd vid förhandlingar och i arbetsrättsliga frågor

Vi ger våra medlemsföretag stöd i alla frågor som rör relationen till de anställda. Vi ger den hjälp som behövs i en arbetsgivares förhandlingar enligt lag och kollektivavtal. Vi lämnar råd inom hela arbetsrättens område, inklusive avseende arbetsmiljö, och vi biträder medlemmarna i domstolsprocesser. Vi är alltid uppdaterade vad gäller de lagar och avtal som gäller för medlemsföretagen i egenskapen av arbetsgivare.

Rådgivning nära ditt företag

En av våra viktigaste funktioner är att finnas nära till hands för ditt företag. Genom våra regionkontor får du som medlem en kontaktperson som känner såväl branschen som förhållandena i ditt område.

Sluter kollektivavtal

Vi tecknar kollektivavtal med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Svenska Transportarbetareförbundet och Unionen.

Utbildning för ditt företag

Vi bedriver branschnära kompetensutveckling som passar både mindre och större medlemsföretag. Du kan passa på att fördjupa dina kunskaper inom bland annat arbetsrätt, arbetsmiljö och löneadministration. Vi har ett fast utbildningsprogram men anordnar också skräddarsydda utbildningar på begäran.

Styrelse

Magnus Larsson, Circle K Sverige AB
Ordförande

Hilde Wahl, St1 Sverige AB
Vice ordförande

Jennie Andersson, Inter Terminals Sweden AB
Suppleant

Emma Blixt, Circle K Sverige AB
Suppleant

Per Ekenberg, Stockholm Fuelling Services AB
Ledamot

Cecilia Montero, Gothenburgh Fuelling Company AB
Suppleant

Thomas Nilsson, Nordic Lubricants AB
Ledamot

Maria Zellén, St1 Sverige AB
Suppleant

Marcus Dahlsten, Transportföretagen
Ledamot

Mål & Vision

Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund, PAF, ska vara bäst på arbetsgivarservice, det självklara valet för branschens företag med verksamhet i Sverige och ska med kompetens, effektivitet och engagemang stödja medlemmarna i alla frågor som rör för­hållandet mellan arbetsgivare och medarbetare.

Genom rådgivning och utbildning ska PAF bistå medlem­marna i frågor om kollek­tivavtal, lönebildning, förhand­lingsfrågor och andra frågor som berör medlemmarna i deras egenskap av arbetsgivare. Slutna kollektivavtal ska vara konkurrensneutrala och underlätta långsiktig plane­ring i företagen.

PAF ska aktivt medverka till att regelver­ket och lönebildningen på arbets­marknaden utformas så att de gyn­nar medlemsföretagens utveckling och medverkar till att stärka deras konkurrenskraft. PAF ska också aktivt medverka till att utbildnings- och rekryteringsförutsättningarna är sådana att branschens behov av kompetent personal tillgodoses. 

Stadgar

Klicka här för att hämta stadgar i PDF-format

Med giltighet från den 17 maj 2018

§ 1 Ändamål

Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF) är ett förbund inom Föreningen Svenskt Näringsliv.

Förbundet har till ändamål att i enlighet med dessa och Svenskt Näringslivs stadgar tillvarataga och främja sina medlemmars gemensamma intressen såsom arbetsgivare.

 § 2 Medlemskap

Medlemskap i förbundet kan efter prövning av förbundets styrelse beviljas arbetsgivare, som i Sverige bedriver tillverkning av eller handel med petroleumprodukter.

Medlem i förbundet är skyldig att samtidigt vara medlem i Föreningen Svenskt Näringsliv samt att ställa sig till efterrättelse dess stadgar och de särskilda avtal, som träffas mellan Svenskt Näringsliv och förbundet.

 § 3 Medlemskapets omfattning

Medlemskap i förbundet skall omfatta samtliga arbetstagare, som är anställda i verksamheten, för vilken anslutning till förbundet kan ske. Förbundets styrelse äger medgiva undantag härifrån.

Arbetsgivare, som söker eller erhållit medlemskap i förbundet, är skyldig att på begäran av förbundet eller Svenskt Näringsliv lämna uppgift, huruvida och i vilken omfattning han bedriver annan rörelse.

 § 4 Inträde

Ansökan om inträde i förbundet skall tillställas förbundet i enlighet med fastställda formulär. Sökanden skall därvid skriftligen godkänna såväl förbundets som Svenskt Näringslivs stadgar.

Ansökningen skall vara åtföljd av uppgift enligt fastställt formulär angående antalet hos sökanden sysselsatta arbetstagare samt övriga upplysningar, som anses erforderliga.

 § 5 Medlemskapets upphörande

Medlemskap i PAF och medlemskap i Svenskt Näringsliv upphör vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar näst efter sex månader, sedan skriftlig uppsägning från medlemmens, PAFs eller Svenskt Näringslivs sida ägt rum.

Medlemskapet i förbundet upphör därjämte, om medlemskapet i Svenskt Näringsliv på annat sätt än nu sagts upphör.

§ 6 Avgifter

Förutom de avgifter, som medlem enligt Svenskt Näringslivs stadgar har att utgiva till Svenskt Näringsliv, skall han till PAF och annan juridisk person, i vilken viss del av förbundets verksamhet bedrivs, erlägga avgifter som fastställs på förbundsstämman.

§ 7 Styrelse och arbetsutskott

Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Stockholm.

Styrelsen består av det antal ledamöter, som beslutas på varje ordinarie stämma, dock minst 5 och högst 12, jämte det antal suppleanter, som stämman beslutar.

Styrelsen väljs vid förbundets ordinarie stämma för tiden till och med nästföljande ordinarie stämma.

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Styrelsen kallas till sammanträde då ordföranden, annan styrelseledamot eller verkställande direktören så påyrkar.

Styrelsen är beslutför, när de vid sammanträde närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ordinarie styrelseledamöter. Inom styrelsen har varje ordinarie ledamot eller i ordinarie ledamots ställe inträdande suppleant en röst. Såsom styrelsens beslut gällande den mening, om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder.

De suppleanter i styrelsen, vilka icke kallats att inträda i ordinarie ledamots ställe, skall underrättas om styrelsesammanträdena samt äger närvara och deltaga i överläggningarna, men icke i besluten.

För behandling av ärenden av mindre vikt eller av brådskande natur må styrelsen utse arbetsutskott. Ledamöterna i arbetsutskottet skall vara styrelseledamöter eller suppleanter, varjämte verkställande direktören skall vara självskriven ledamot.

För beredande av val vid stämma och i övriga må styrelsen inom eller utom sin krets utse valberedning.

 § 8 Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen:

 • Att i samråd med Svenskt Näringsliv handlägga frågor rörande kollektivavtal samt förhållanden i övrigt mellan arbetsgivare arbetstagare inom förbundets område och även vidtag åtgärder med anledning av förestående eller pågående strejk, lockout eller annan kollektiv stridsåtgärd,
 • Att på ordinarie förbundsstämma varje år  framlägga redogörelse för sin förvaltning jämte revisorernas däröver,
 • Att  verkställa av förbundsstämman fattade beslut,
 • Att  även i övrigt arbeta för främjande av förbundets syften samt
 • Att  sörja för att PAF har en tillfredsställande organisation och, om så befinns ändamålsenligt, förlägga viss verksamhet till en särskild juridisk person ävensom svara för att PAFs bokföring noggrant fullgörs samt att medelförvaltningen är ordnad på betryggande sätt ävensom att behörig kontroll häröver finns.

§ 9 Styrelsens befogenheter

Styrelsen äger besluta på förbundets vägnar i alla ärenden angående vilka ej annorledes bestämts i dessa stadgar eller på förbundsmöte.

§ 10 Verkställande direktören

Verkställande direktören, vilken utses av styrelsen, ombesörjer i enlighet med instruktion av styrelsen förbundets löpande verksamhet.

§ 11 Firmateckning m m

Styrelsen, ävensom verkställande direktören, äger handla på förbundets vägnar i förhållande till tredje man samt företräda förbundet inför domstolar och myndigheter.

§ 12 Verksamhetsår

Förbundets verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

§ 13 Förvaltningsberättelse m m

För varje år skall styrelsen avgiva förvaltningsberättelse med balansräkning samt vinst- och förlusträkning. Balansräkning samt vinst- och förlusträkning tillställes revisorerna senast den 31 mars påföljande år.

§ 14 Revision

För granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning väljs årligen tre revisorer, varav en skall vara auktoriserad revisor samt två revisorssuppleanter, varav en skall vara auktoriserad revisor. Envar av dessa äger, när han så vill, taga del av förbundets alla räkenskaper och andra handlingar. Senast den 30 april skall revisorerna avsluta granskningen av föregående års förvaltning samt avlämna berättelse därom till styrelsen.

§ 15 Ordinarie förbundsstämma

På tid och plats, som bestäms av styrelsen, sammanträder förbundets medlemmar varje år senast den 30 juni till ordinarie förbundsstämma. Kallelse till sådant möte skall skickas minst 10 dagar före mötet till varje medlem.

Senast 4 dagar före ordinarie förbundsstämma skall förteckning på de ärenden, som därvid skall förekomma, sändas till varje medlem.

Ärende, som medlem skriftligen anmält hos förbundet minst 4 veckor före ordinarie förbundsstämma, skall upptagas på föredragningslistan.

Vid förfall för styrelsen ordförande öppnar stämman av annan styrelseledamot, varefter de närvarande efter huvudtalet utser ordförande att leda förhandlingarna.

På ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden förekomma:

1        Val av ordförande för mötet

2        Fastställande av röstlängd

3        Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

4        Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

5        Styrelsens förvaltningsberättelse

6        Revisorernas berättelse

7        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8        Avgifter till förbundet

9        Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen

10      Val av styrelsens ordförande, ledamöter i styrelsen jämte suppleanter

11      Val av tre revisorer jämte två suppleanter

12      Val av ombud vid Svenskt Näringslivs stämma

13      Val av minst två ledamöter till valberedning

14      Ärende, som av styrelsen underställts stämman eller som enskild medlem i föreskriven tid anmält till förbundet

Annat ärende må ej utan alla närvarandes samtycke företagas till avgörande vid mötet, om det ej omedelbart föranledes av förvaltningsberättelsen, balansräkningen, vinst- och förlusträkningen eller revisionsberättelsen eller står i omedelbart sammanhang med ärende, som finns upptaget i föredragningslistan.

§ 16 Extra förbundsstämma

Extra förbundsstämma sammankallas, då styrelsen så finner erforderligt, ävensom på framställning av revisorerna eller av minst en tiondel av antalet förbundsmedlemmar.

Till extrastämma utfärdas kallelse i samma ordning som till ordinarie stämma. I kallelsen till extra stämma skall angivas de ärenden, som skall förekomma. Annat ärende må ej avgöras vid sådan stämma.

§ 17 Röstning m m vid förbundsstämma

Vid förbundsstämma skall de närvarande genom röstning efter huvudtalet utse ordförande och justeringsmän. I övrigt äger medlem en röst för varje arbetstagare, som omfattas av hans medlemskap i förbundet.

Där ej annat är föreskrivet bestäms stämmans beslut genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal skall mening gälla, som biträdes av flertal röstande. Är antalet röstande lika på ömse sidor, avgöres val genom lottning; eljest gäller den mening ordföranden företräder.

All röstning sker öppet, om ej sluten omröstning begäres.

Utan särskild fullmakt må medlem företrädas av direktör eller ledamot av medlemmens styrelse. Är flera representanter för samma medlem närvarande äger endast en av dem deltaga i besluten.

Såsom ombud för medlem enligt fullmakt må vid stämma endast uppträda hos medlemmen eller hos annan förbundsmedlem anställd person.

Vid förbundsstämma må ingen såsom ombud företräda mer än två medlemmar.

§ 18 Medlems åligganden

Det åligger medlem särskilt:

 • Att noga ställa sig till efterrättelse förbundets och Svenskt Näringslivs stadgar samt med stöd av nämnda stadgar fattade beslut,
 • Att icke för arbetstagarorganisation framlägga förslag till kollektivavtal eller förhandla angående sådant avtal, dess tolkning eller tillämpning, om icke styrelsen lämnat sitt medgivande därtill, 
 • Att icke träffa kollektivavtal med arbetstagare eller deras organisationer utan att, med iakttagande jämväl av vad som följer av Svenskt Näringslivs stadgar, först inhämta godkännande av förbundets styrelse,
 • Att icke under pågående strejk, lockout eller annan arbetskonflikt, i strid med vad förbundets eller Svenskt Näringslivs styrelse beslutat, direkt eller indirekt bereda arbete åt eller på annat sätt understödja strejkande eller utestängda eller eljest av konflikten berörda arbetstagare,
 • Att då strejk hotar att utbryta eller utbrutit ofördröjligen anmäla detta till förbundet samt
 • Att icke tillgripa lockout utan godkännande av Svenskt Näringslivs styrelse eller fullmäktige.

§ 19 Strejk

Om strejk utbryter eller hotar utbryta hos medlem, förfares i enlighet med vad i dessa och Svenskt Näringslivs stadgar föreskrives.

§ 20 Lockout

Anser sig medlem böra förklara lockout, skall han anmäla detta hos förbundets styrelse med angivande av skälet till omfånget av den tillämpade lockouten, varefter styrelsen förfar i enlighet med Svenskt Näringslivs stadgar.

Gör medlem framställning till styrelsen om proklamerande av mera omfattande lockout eller anser styrelsen skäl förefinnas att proklamera sådan lockout, skall styrelsen skyndsamt utreda ärendet och hänskjuta det till förbundsstämma. Beslutar stämman med minst tre fjärdedelar av samtliga avgivna röster att bifalla framställningen, har styrelsen att omedelbart hänskjuta ärendet till Svenskt Näringsliv för vidare handläggning i enlighet med dess stadgar.

Påbjudes lockout av Svenskt Näringsliv gäller vad därom i dess stadgar anges.

§ 21 Konfliktersättning

Medlem är, under de villkor och i den omfattning som anges i Svenskt Näringslivs stadgar, berättigad till ersättning från Svenskt Näringsliv för skada genom strejk eller lockout.

§ 22 Krig och liknande förhållanden

Om Sverige kommit i krig eller regeringen meddelat föreskrift enligt 2 § Arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262) gäller följande.

Därest på grund av rådande förhållanden ordinarie förbundsstämma ej kan hållas, gäller för tiden intill dess hindret upphör och förbundsstämma åter hålles

att medlemmarnas avgifter skall erläggas i enlighet med de normer som senast fastställts vid förbundsstämma samt

att de personer som genom förbundsstämmans beslut senast utsetts till

 • Styrelseledamöter
 • Revisorer och suppleanter
 • Ombud vid Svenskt Näringslivs stämma
 • Ledamöter i valberedningen och suppleanter

skall anses ha fått sina uppdrag förlängda.

Därest på grund av rådande förhållanden förbundets styrelse ej kan sammanträda och, när så kommer i fråga, utse ledamot och suppleanter i Svenskt Näringslivs styrelse, skall de personer som senast utsetts till ifrågavarande uppdrag anses ha fått uppdragen förlängd för tiden till dess hindret upphör och styrelsen åter sammanträder.

§ 23 Stadgeändring och upplösning av förbundet

För förändring av dessa stadgar erfordras att samtliga närvarande medlemmar förenat sig därom.

För upplösning av förbundet erfordras att samtliga medlemmar förenat sig därom.

Uppnås ej enighet enligt ovan vid förbundsstämma, kan beslut i stället fattas vid en följande förbundsstämma, minst en månad efter den förra. Beslutet på den senare måste biträdas av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.

Stadgeändring är dock ej giltig förrän Svenskt Näringsliv godkänt densamma.

I händelse av förbundets upplösning skall förbundets behållna förmögenhet användas i enlighet med beslut, som fattas vid den sista förbundsstämman.

§ 24 lläggsbestämmelse

Utöver vad här ovan är stadgat gäller i tillämpliga delar Svenskt Näringslivs stadgar även mellan förbundet och medlemmarna.

§ 25 Skiljedom

Tvist mellan förbundet å ena sidan och medlem å andra sidan skall avgöras av tre skiljemän enligt gällande lag om skiljemän. Därest enighet mellan parterna om tredje skiljeman icke uppnås, skall denne utses i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Dessa stadgar har antagits på PAFs förbundsstämma i december 1966 och efter SAFs godkännande den 20 december 1966 trätt i kraft den 1 januari 1967. Ändringarna beslutades vid ordinarie stämma 1982, extra stämmor den 29 oktober och 11 december 1991, ordinarie stämma den 14 maj 1992, ordinarie stämma den 24 maj 2005, ordinarie stämma den 31 maj 2011 samt vid ordinarie stämma den 17 maj 2018.
Godkännande  av SAF erhölls den 1 december 1992.

Föreliggande stadgar träder i kraft den 1 januari 1993.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.