Skatter och avgifter

Ekonomiska styrmedel inom dagens och framtidens transportsektor

Transportsektorn möter idag ett lapptäcke av skatter och avgifter. Här och nu behövs en översyn. Samtidigt behövs ett helhetsgrepp om styrmedel för en tyst och utsläppsfri trafik.

Tydliga och långsiktiga styrmedel - viktigt för branschen

Skatter och avgifter införs och justeras av staten och myndigheter i stuprör, utan ett transportslagsövergripande perspektiv. Det finns ofta en otydlighet om syftet är fiskalt eller styrande, inte minst ur ett miljöperspektiv, vilket gör det svårt att utvärdera effekterna av styrmedlen. 

De senaste åren har det införts en rad styrmedel som skapar osäkerhet gällande kostnadsutveckling och som kritiserats för att vara ineffektiva. Vissa centrala skatter har också blivit omoderna.

Skatter och avgifter fyller en funktion och är, utöver det statsfinansiella syftet, en viktig del av arbetet med att minska transporternas klimatpåverkan och en hållbar väg bort från fossila bränslen. Däremot måste vi kunna kombinera uppfyllande av klimat- och miljömål med stärkt konkurrenskraft och i balans till de transportpolitiska målen, så som tillgänglighet och konkurrenskraft.

Transportsektorn är en nyckelaktör i ett konkurrenskraftigt näringsliv, vilket i sin tur skapar resurserna för att ställa om till ett hållbart samhälle. Kostnadseffektivitet måste vara ledstjärnan.

Transportföretagens principer

  • Staten behöver stötta omställningen genom långsiktiga spelregler med stöd och styrmedel. Samtidigt har vi idag redan en uppsjö av styrmedel. Det är dags att rensa upp bland dessa för att skapa effektiva styrmedel.
  • Det behövs tas ett helhetsgrepp på beskattningen av morgondagens transporter. Att beskatta tyst och fossilfri trafik på samma sätt som idag vore som att beskatta mobilitet.

Strukturerade och långsiktiga lösningar

Givet klimatfrågans angelägenhet och transporternas klimatpåverkan är det viktigt med strukturerade och långsiktiga lösningar för att minska sektorns klimatutsläpp, samtidigt som hänsyn tas till samhällets ökande transportbehov och transportsystemets funktion. Att införa styrmedel som enbart syftar till att minska mobilitet, tillgänglighet, tillväxt och välstånd gynnar inte någon, framför allt inte klimatet. 

Utmaningen måste i stället mötas med en bred palett av åtgärder och smarta, välanalyserade, styrmedel som lägger grund för både hållbar utveckling och en ökad konkurrenskraft.

Transportsektorn är uppe i en snabb förändringsprocess. Globala trender som elektrifiering, ökad användning av fossilfria bränslen, automation och digitalisering förädlar befintlig struktur men kan också innebära nya sätt att transportera. En tyst och fossilfri transportsektor behöver ett modernt skatte-, avgifts- och subventionssystem.

Våra exempel på åtgärder

Transportsektorn möter en mångfald av styrmedel. Det finns ett behov av en genomlysning i syfte att renodla skatte- och avgiftsuttaget. Här nedan listas några exempel.

Fossilfritt ska inte beskattas som fossilt

Reduktionsplikten innebär att flytande drivmedel, oavsett hur mycket biodrivmedel som blandas in, beskattas som 100% fossilt. Det är orimligt. Den problematiska överindexeringen (BNP-uppräkningen) av drivmedel ska tas bort permanent. Så länge gällande skatteregler gäller kan staten sänka energibeskattningen mot EU:s miniminivå.

Punktskatten på el måste underlätta transportsektorns omställning

Den pågående omställningen i transportsektorn mot elektrifiering gör att elskatten behöver ses över. Exempelvis är vätgas som tillförs bränsleceller obeskattad, medan punktskatten på el är en av världens högsta. Det riskerar bli en bromskloss för elektrifieringen av transportsektorn.

Omoderna och ineffektiva skatter

Beskattning måste följa samhällsförändring. Flygskatten är en ineffektiv biljettskatt som bör avskaffas. Elbussar betalar elskatt men inte tåg, likabehandla kollektivtrafiken. Införandet av skatten på trafikförsäkringspremien följdes inte av utlovad reform, vilket enbart ökar kostnaden för fordonsägare.

Utredning av nytt skattesystem för framtidens vägtransporter

Det behövs en utredning som tar ett helhetsgrepp om morgondagens beskattning. I framtidens tysta och fossilfria transportsektor försvinner många skäl till att beskatta transporter och statens inkomster från sektorn minskar. Ingen distansbaserad beskattning (km-skatt) kan införas utan att skattesystemet först reformeras.