Så går infrastrukturplaneringen till

Arbetet med den nya planen började sommaren 2020. Då gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag för en ny planperiod. Inriktningsunderlag presenterade Trafikverket senare på hösten 2020. Det skickades på remiss till berörda organisationer och myndigheter. Transportföretagen var givetvis en remissinstans. Efter att regeringen sammanställt remissvaren presenterade regeringen infrastrukturpropositionen under våren 2021. Den skickades till riksdagen där den behandlades i Riksdagens Trafikutskott.

I juni 2021 togs det riksdagsbeslut om propositionen. I detta fastställs de ekonomiska ramarna, hur mycket medel som ska gå till underhåll och till investeringar med mera. Därefter gav regeringen i uppdrag till Trafikverket att med detta som utgångspunkt ta fram ett konkret förslag till nationell plan. Trafikverkets förslag presenterades den 30 november och är nu ute på remiss. Utöver detta finns det också länstrafikplaner som har en liten annan tidsordning för remissvar men samtliga ska lämnas till regeringen som under våren 2022 förväntas fastställa den nya nationella planen och länsplaner för 2022 till 2032. Gällande plan fastställdes 2018.

Trafikverkets förslag till förslag till infrastrukturplan

799 miljarder kronor. Så mycket pengar ingår i den nya planen som ska fastställas av regeringen 2022. Lägger man dessutom till intäkter från trängselskatter, lån, infrastrukturavgifter och lite annat så satsas 851 miljarder kronor på infrastruktur under planperioden.

Trots ökade medel är de inte tillräckliga för att vända den negativa tillståndsutvecklingen på vägnätet

Trots det räcker inte pengarna till att för att stoppa förfallet av vägnätet varnar Trafikverket. Tillståndet på det statliga vägnätet har under en längre tid gradvis försämrats. Bakgrunden är mer komplexa anläggningar, ett växande behov av rekonstruktion av väg- och brokonstruktioner som en följd av att de har uppnått sina tekniska livslängder, ökade trafikmängder och en utveckling mot allt högre fordonsvikter.

− Trots ökade medel är de inte tillräckliga för att vända den negativa tillståndsutvecklingen på vägnätet. Långsiktigt kommer detta att leda till ökande underhållskostnader, sade Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon i samband med att deras förslag till infrastrukturplan presenterades den 30 november.