Dessa vägar vill vi ska byggas

Sverige är inte färdigbyggt. Genom att investera i att förbättra vår infrastruktur skapar vi förutsättningar för morgondagens näringsliv, kollektivtrafik, för ett land som lever och där vi kan bo och röra oss. Dessa är några av de utpekade satsningarna som vi vill se: 

E6 i Skåne

E6:an genom Skåne är i folkmun känd som Sveriges största parkeringsplats och av god anledning. Trots en omfattande trafikökning de senaste åren är vägen bara tvåfilig. Om detta utrymme samsas en stor del av Sveriges befolkning och godstransporter. Olyckor är vanliga som en följd av trängsel och köbildning, ofta måste hela vägen stängas av.

Problemen är så omfattande att den tidigare sammanvuxna jobbregionen Skåne kan tvingas tillbaka in i ett lokalt tänk – att du måste bo och arbeta på samma ort eftersom framkomligheten är så begränsad. Det är så klart inte hållbart i ett land som Sverige och i en av våra viktigaste export- och importregioner. E6:an behöver byggas ut med ytterligare filer – och det nu.

Tvärförbindelse Södertörn

Infrastrukturen på Södertörn är i dagsläget eftersatt och en av de mest trafikerade vägarna, väg 259, är en av länets mest olycksdrabbade sträckor. Tvärförbindelsen, som planerats sedan 2014, syftar till att knyta samman centrumdelarna i området, Haninge, Flemingsberg, och Kungens kurva/Skärholmen.

Tillsammans med Förbifart Stockholm och Norrortsleden bildas då en yttre ring runt Stockholm. Syftet med den nya vägen är även att få till en led som är säker och effektiv, såväl för godstrafik som för personbilar, kollektivtrafik och cyklister.

E-vägarna i Norrland

Vägarna är Sveriges blodomlopp brukar det heta och ingenstans är detta mer sant än i våra nordliga delar. Väginfrastrukturen lägger här grunden för hela livet – att kunna bo, arbeta och ha en fritid. Trots det är många av de norrländska vägarna kraftigt eftersatta, de är många gånger smala, saknar mötesseparering, viltstängsel och har många farliga påfarter samt feldoserade kurvor.

Vi vill se en omfattande satsning på Norrlands E-vägar så att de boende i norr kan ha ett fortsatt rikt liv som också är trafiksäkert.

Östlig Förbindelse

När Förbifart Stockholm står klart om ett par år så saknas fortfarande en länk, den östra länken, för att få en hel ring runt Stockholm. Vi tycker att det är rimligt att Stockholm, liksom nästan alla andra huvudstäder i världen har en fungerande ringled för att avlasta innerstaden på trafik. Det är en fråga om såväl klimat (genom att minska köerna) och påverkar näringsliv, boende, till och med bostadsmarknaden.

Vi vill: Att Östlig förbindelse åter tas in i den nationella planen!