Våra kommittéer och regioner

Transportindustriförbundet arbetar inom ämnesspecifika kommittéer och arbetsgrupper. Vid behov organiseras dessutom speciella projektgrupper.

Förbundet arbetar även regionalt genom våra regionsstyrelser med regionala intressenter och frågor.

Här hittar du grundläggande information. Vill du veta mer om våra kommittéer, regioner och arbetsgrupper rekommenderar vi att ni tar kontakt branschchef.

Vägkommittén

Vägkommittén samlar kompetens gällande de näringspolitiska frågorna med inriktning väg, såväl svenska som europeiska frågor.

Vägkommitténs organisation verksamhetsåret 2023/2024

Thomas Johansson, ordförande
DHL Freight (Sweden) AB

Stefan Bengtsson, vice ordförande 
DSV Road AB

Ulf Söderberg
Schenker AB

Oscar Janebrink
Bring

Stefan Karlsson
Frea

Johan Gabrielsson
Geordis

Caj Hember
PostNord

Jens Sörensen
Frode Laursen AB

Målsättning

Ska följa utvecklingen av nationella och internationella landsvägstransporter och påverka lagstiftare såväl på nationell som på EU-nivå i relevanta frågor samt hålla branschen informerad

Frågor under 2024

 • Bredda representationen i branschen genom fler deltagare i kommittén.
 • Ha minst ett fysiskt möte som komplement till de digitala.
 • Bidra till ökat fokus på transportsäkerhet (säkra uppställningsplatser, trafik-kriminalitet).
 • Fortsatt informera om ”Mobility Package ”, vägpaketet (cabotage, kör- och vilotidsregler, beställaransvar, utstationeringsdirektivet, kombidirektivet, smarta färdskrivare).
 • Följa och informera om utvecklingen av autonoma fordon och elektrifiering.
 • Verka för intermodalitet, bland annat genom förbättrad terminaleffektivitet.
 • Verka för ökad transporteffektivitet genom bland annat längre och tyngre fordon.
 • Följa och informera om införlivande av vägpaketet i olika länder.
 • Aktivt deltagande i CLECAT.
 • Sätta fokus på chaufförs- och kapacitetsbrist.

Miljökommittén

Kommittén ska vara näringslivets ”bollplank” för de nya miljöpolitiska frågorna i transportbranschen.

Transportindustriförbundet Miljökommitté verksamhetsåret 2023/2024

Cathrine Löfquist, Ordförande
Bring Sverige

Hanna Haglund
DSV Road AB

Annika Öhrstrand
GEODIS Sweden AB

Lina Holmgren
Green Cargo AB

Luigi Johannesson
GLC

Hanna Melander
DB Schenker

Helene Lundström
JAS

Ylva Öhrnell
DHL

Naznoush Habashian
Hållbarhetschef
PostNord

Fredrik Landegren
TRB

Izabella Arwidson
DSV

Målsättning

Att tillsammans bidra till en hållbar omställning av logistiknäringen.

Frågor under 2024

 • Arbeta för kontinuerlig transporteffektivisering, exempelvis längre fordon och multimodala lösningar.
 • Verka för en stabil och förutsägbar tillgång på biodrivmedel.
 • Vara en naturlig samtalspartner vid införande av miljöregleringar i våra städer.
 • Bidra till en ökad elektrifiering av godstransportsektorn och arbeta för att lyfta fram ett helhetsperspektiv som omfattar fordon, laddutrustning, nätkapacitet och annan infrastruktur.
 • Bidra till en hållbarhetsmärkning av godstransporter och föra en dialog med olika initiativ som på olika sätt arbetar med kravställande av hållbara godstransporter.
 • Bidra till ändamålsenlig realisering av regeringens godstransportstrategi för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara transporter.
 • Informera förbundets medlemmar i relevanta hållbarhetrelaterade frågor.

Järnvägskommittén

Kommitténs uppgift är att driva utveckling av järnvägsfrågor nationellt och internationellt.

Järnvägskommitténs organisation verksamhetsåret 2023-2024

Tomas Arvidsson, Ordförande
Raillog

Pelle Andersson
Green Cargo AB

Erica Krönhoffer
Green Cargo AB

David Sandahl
Real Rail Sweden AB

Claes Sörman
Eskilstuna Logistik & Etablering AB

John Asak
Bring Linehaul AS

Tomas Granmar
PostNord Sverige AB

Torgny Nilsson
Trelleborgs Hamn AB

Thomas Andersson
Jernhusen AB

Dan Widén
DB

Henning Berggren
Bring

Frågor under 2024

 • Fortsätta arbeta för såväl bibehållen som utvecklad järnvägsinfrastruktur.
 • Främjande av överflyttning av gods från väg till järnväg, särskilt intermodal trafik.
 • Bidra i arbetet med ScanMed Rail Freight Corridor, internationell järnvägstrafik.
 • Följa och påverka införandet och utvecklingen kring utvidgad ekobonus.
 • Följa och påverka utvecklingen kring kombinerade transporter och kombidirektivet.
 • Följa och påverka säkerställandet av robusta och resilienta järnvägstrafikförutsättningar till och från kontinenten.
 • Följa och påverka regelförenklingsarbetet hos såväl EU som nationella myndigheter gällande järnvägsgodstrafik.
 • Följa och påverka att järnvägssektorns utbildningsbehov tillgodoses långsiktigt.
 • Följa och påverka förutsättningarna för sektorns ökade miljömässiga och ekonomiska hållbarhet.
 • Följa och påverka förutsättningar för en ökad fossilfrihet, särskilt terminaldrift och last and first mile-transporter.
 • Informera förbundets medlemmar.

Tullkommittén

Kommittén driver bland annat frågor gällande det nya tullkodex-systemet och även en del av Tulldagarna Sverige.

Tullkommitténs organisation verksamhetsåret 2023/2024

Bo Jarestig Ordförande
Gerlach Sweden

Marielle Klahn, vice ordförande
Bring Cargo International

Ewa Ek
DHL Global Forwarding

Marina Friberg
DB Schenker

Maria Hallbäck
GEODIS Sweden AB

Marta Bednarczyk 
DSV Road AB

Josef Löwner
PostNord

Petra Wilson
DB Schenker

Marie-Louise Stålhandske
Maersk

Målsättning

Att vara den drivande kraften i Sverige vad avser utvecklingen inom tullområdet och arbeta för medlemsnytta i form av kompetensdelning och påverkansarbete.

Frågor 2024

 • Professionellt genomförande av Tulldagarna (Stockholm, Göteborg, Malmö och digitalt arrangemang).
 • Aktivt bidra i den nationella implementeringen och internationella utvecklingen av tullkodex.
 • Aktivt delta i referens- och intressentgrupper inom tullområdet, såsom CLECAT, E-tull med flera.
 • Verka för förenklad regeltillämpning.
 • Aktivt bidra i Insynsråd Tullverket.
 • Informera medlemmarna om relevanta tullfrågor i tillgängliga kanaler.

Lastsäkringskommittén

Lastsäkringskommittén har som uppgift att bidra till att öka andelen hållbara, effektiva och lönsamma järnvägsgodstransporter.

Lastsäkringskommitténs organisation verksamhetsåret 2023-2024

Torbjörn Lewold, Ordförande
DHL

Niklas Jamsa
DSV

Joakim Åkersten
Bring

Magnus Wik
DB Schenker

Henrik Johansson
PostNord

Målsättning

En ny kommitté under etablering med syfte att dela kompetens mellan medlemmarna samt följa och påverka inom lastsäkringsfrågor.

Frågor under 2024

 • Bredda representativiteten i kommittén.
 • Öka kunskapen i medlemsföretagen om lastsäkringsfrågorna.
 • Identifiera och påverka i aktuella relevanta lastsäkringsfrågor.
 • Identifiera och delta i relevanta informations- och påverkansforum.

Regioner i Transportindustriförbundet

Region syd

Tomas Johansson, Ordförande
DHL Freight (Sweden) AB

Torgny Nilsson, Vice ordförande
Trelleborgs Hamn AB

Bo Jarestig, Sekreterare
Gerlach Sweden AB

Andreas Carlström, Kassör
Imperial Logistics AB

Christian Gerdtsson, Ledamot
DSV Road AB

Madeleine Stein, Ledamot
Begoma AB.

Richard Sol
DB Schenker

Christer Sering
Frigoscandia

Mål för region syd

 • Bevaka och bidra i regionala forum för utbildning och kompetensutveckling för branschen.
 • Sätta fokus på intermodala frågor kopplade till hamnar och terminaler.
 • Dela information och kunskap till medlemmarna genom nätverksträffar och förbundets månadsbrev och LinkedIn.
 • Erbjuda nätverksplattformar i form av frukostmöte och gåsamiddag med föredrag.
 • Professionellt genomförande av Tulldagen i Malmö.
 • Samverka med regionala godstransportrådet för Skåne och Blekinge med flera kring infrastrukturs- och godsfrågor.
 • Samverka med Hermods, Malmö Högskola, Campus Helsingborg med flera kring branschrelevanta utbildningar.
 • Dela ut Transportindustriförbundet Syds stipendium.

Region öst

Johan Westblad, Vinsta åker
Ordförande

Martin Avrin, DSV
Vice ordförande

Piotr Jagiello, DB Schenker
Ledamot

Conny Persson, Bring
Kassör

Adam Hellström, DHL
Ledamot

Claes Sörman, Eskilstuna Logistik
Ledamot

Mål för region öst

 • Utveckla samverkan med relevanta regionala gods- och utbildningsråd.
 • Bevaka och bidra i regionala forum för utbildning och kompetensutveckling.
 • Bevaka och bidra i regionala forum för väg-, gods och infrastrukturfrågor.
 • Presentera den återstartade regionen för medlemsföretagen i regionen.
 • Dela information och kunskap till medlemmarna.
 • Erbjuda nätverksplattform i form av social aktivitet samt årsmöte.
 • Professionellt genomförande av Tulldagen i Stockholm.
 • Bredda representationen i styrelse

Region väst

Luigi Johannesson, Ordförande
Göteborgs Lastbilcentral Ek. För. Glc

Tony Ekwall, Vice ordförande
Schenker Åkeri AB

Stefan Fransson, Ledamot
Maersk Logistics & Services Sweden AB

Stefan Augustsson, Ledamot
JAS Worldwide Sweden AB

Dan Röding, Ledamot
Stena Line Scandinavia AB

Håkan Sabel, Ledamot
DHL Freight (Sweden) AB

Magnus Sjödell, Ledamot
DSV Road AB

Carl-Johan Westas, Ledamot
Dachser Sweden AB

Pär Johansson, Ledamot

Sara Wimmersjö Ildebo, Ledamot

Elisabeth Heino, Suppleant
First Cargo AB

Daniel Wester, Suppleant
DFDS Logistics

Valberedning

Jerry Holm

Anders Gren

Mål för region väst

 • Bevaka och bidra i regionala forum för branschrelaterad utbildning och kompetensutveckling.
 • Bevaka och påverka infrastruktur Västergötland och speciellt fokus Göteborg genom STIF och Godsnätverket Göteborg.
 • Bevaka och påverka citylogistik Göteborg genom Trafikverkets regionala remissgrupp.
 • Bidra som kompetensstöd för yrkesutbildningar.
 • Erbjuda nätverksplattformar och dela branschrelevant information och kunskap till medlemmarna.
 • Professionellt genomförande av Tulldagen i Göteborg.