Vår verksamhet

Transportindustriförbundet är en intresse- och branschorganisation för de internationellt verksamma logistikföretagen i Sverige med uppgiften att i våra medlemmars intresse bevaka, påverka, informera och ge råd avseende lagstiftning och andra regelverk och, inte minst, deras tillämpning och kontroll nationellt, nordiskt, europeiskt och globalt, som påverkar förutsättningarna för svenska logistikaktörer. Mobilitypackage med cabotagetillämpning, återvändandeplikt, utstationering, beställaransvar, tillåtna fordonsdimensioner, nya utsläppsmål, reduktionsplikt, nytt kombidirektiv m.m. är aktuella exempel på sådana frågor.

Detta gör vi genom aktiv omvärldsbevakning och påverkan gentemot myndigheter och regeringar samt EU, dels i eget namn och dels tillsammans med Transportföretagen nationellt, Nordiskt Speditörförbund i Norden, CLECAT i EU samt FIATA globalt. När sedan nya regler är beslutade följer vi och är i dialog med relevanta myndigheter om riktlinjerna för tillämpningen. Vi svarar på remisser både nationellt och internationellt under processen och uppvaktar när krävs ansvariga instanser.

Vi informerar också våra medlemmar och ger möjlighet för medlemmar att komma med inspel under beslutsprocessen, bl.a. genom att aktivt delta i våra specialkommittéer, i våra regionala verksamheter, i våra nätverksarrangemang, våra seminarier och webinarier och/eller via vår hemsida och månadsbrev.

Medlemmar kan också ställa branschrelevanta frågor till oss som vi med hjälp av vårt nätverk kan komma med inspel på.

Det är en bred portfölj av frågor vi arbetar med, men vi lägger specifikt vikt vid Speditörsperspektivet, det internationella perspektivet och det multimodala (olika transportslag i kombination) perspektivet i de frågor vi bevakar och påverkar, då dessa perspektiv är de som är viktigast för merparten av våra medlemmar.

Våra medlemmar utgörs till största delen av speditörerna i Sverige, men också av järnvägsbolag, rederier, hamnar och åkerier, och de väljer vara medlemmar hos oss för de värden de ser i att ligga nära de för deras verksamhet väldigt relevanta, aktuella och verksamhetsnära frågorna som vi arbetar med i deras intresse och tillsammans med dem. Dessutom bidrar medlemskapet i Transportindustriförbundet positivt till varumärket som en seriös aktör i både en svensk och en internationell kontext.

Alla styrelser och kommittéer i Transportindustriförbundet är bemannade av aktiva och engagerade medlemmar, så vi har en nära verksamhetsförankring och kompetens i Förbundet hämtad från våra medlemmar.

Förutom Förbundsstyrelsen så finns tre regionala styrelser – SYD, VÄST och ÖST – som dels är förbundets öron och mun regionalt i infrastruktur-, logistik- och utbildningsfrågor samt att de ansvarar för regionala nätverksaktiviteter för medlemmar. Exempel på sådan aktivitet är de årliga Tulldagarna som årligen besöks av närmare 1.500 besökare från branschen. Här kan man som medlem, förutom att delta i nätverksarrangemangen och årsstämman, engagera sig aktivt i styrelsearbetet om man vill komma närmare dessa frågor.

Vi har f.n. fem aktiva, engagerade och sakkompetenta specialistkommittéer – Vägkommittén, Järnvägskommittén, Tullkommittén, Miljökommittén och Lastsäkringskommittén – vilka också består av engagerade medlemmar med stort intresse för sitt specialistområde. Här kan medlemmar också engagera sig och få ett sakkompetent forum att dryfta sakfrågor i, med Transportindustriförbundets hjälp uppmärksamma och påverka i viktiga frågor samt dela och få mer kompetens och vägledning. Kommittéerna är också Transportindustriförbundets interna remisskompetens för specialistfrågorna i förbundets ställningstaganden utåt.

Genom Transportindustriförbundet har man som medlem också tillgång till en del speditionella dokument och blanketter, i vissa fall exklusivt och rabatterat.

Bli medlem

Att ditt företag blir medlem innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här är några av alla fördelar ett medlemskap för med sig:

 • Hjälp genom arbetsrättens alla steg

  Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. 

 • Ett gediget branscharbete

  Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka.

 • Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

  Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.

 • En hemsida fylld med branschnära innehåll

  Logga in på vår hemsida och få tillgång till exklusivt innehåll, så som Arbetsgivarguiden eller ta del av utbildningar och nyheter som riktar sig till dig.