Erasmus+ Internationellt utbyte för dig som lärare inom FT-programmet

Ge dig själv och dina elever möjligheten till att utvecklas och få kontaktytor internationellt. Erasmus+ är ett projekt, som gör det möjligt för elever och lärare att åka på studiebesök och praktik utomlands.

Det finns två internationella program, Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning och Atlas praktik, som på olika sätt syftar till att främja yrkesutbildning, internationella samarbeten och kompetensutveckling. Mer om dem kan du läsa på Utbyten.se.

Erasmus+ partnermöte

Som en avslutning på Erasmus+projektet, och början på ett nytt projekt, så hölls ett partnermöte i Näringslivets Hus i slutet av november 2022. Deltagare från Sverige, Danmark och Tyskland diskuterade hur den framtida utbildningen för fordonsyrkena behöver se ut. Bland annat diskuterades utbildning för framtida diagnostekniker. En utbildning som mer kommer att rikta sig till ungdomar med stort intresse för teknik, it, diagnostik och mobilitet.

Andra frågor vi diskuterade var bland annat hur vi attraherar tjejer till branschens utbildningar, vilka frågor som kan intressera dem samt hur man kan skapa en mer jämlik miljö i fordonsbranschens utbildningarna.

Nytt Erasmus+projekt 2023

Från och med hösten 2023 kommer vi att starta upp ett nytt färskt Erasmus+projekt. Vi ser stora fördelar med att delta i Erasmus+. Bland annat för att ... 

  • yrkeslärare ska få erfarenheten av hur man jobbar i andra länder
  • kunna erbjuda våra ungdomar praktisk erfarenhet i andra länder.

Ett stort värdet av projektet är också att få lära sig hur man tänker runt om i Europa kring emobilitet, diagnostik och rekrytering till fordonsbranschen. Det kan ge bra idéer till hur vi kan spetsa våra utbildningar och marknadsföring i Sverige.

Är du intressad? Kontakat Tomas Tärnfors

Erasmus+projektet 2019 - 2021

Under våren 2019 sökte Transportföretagen, tillsammans med företaget Amledo & Co,  bidrag till ett Erasmus+ projekt. Senare under våren fick vi, samt de gymnasieskolor med fordons- och transportprogrammet, som redan under senhösten 2018 hade skickat in sina intressen, vetskap om att ansökan blivit godkänd av Universitets- och högskolerådet. Projektet skulle ha hållit på till 2021, men på grund av covid-19, så pågick projektet till 2022.

Det var många lärare, både ifrån Sverige och Tyskland , under Erasmus+ projektets uppstartsmöte i Uppsala i oktober 2019.

Uppstartsmöte

För att få en bra start på projektet, så hade vi i oktober 2019 ett ”uppstartsmöte” på Uppsala Yrkesgymnasium Jälla i Uppsala. Under den dagen kom det cirka 45 personer från 15 skolor i olika delar av landet, samt 2 personer från Tyskland.

Mötet startades med en kort presentation av alla deltagarna samt en inledning av Tomas Tärnfors, Transportföretagen. Där efter presenterade Patrick Ärlemalm, Amledo & Co, hur det tvååriga projektet skulle komma att se ut. Där efter fick Max Michael, Uppsala Yrkesgymnasium Jälla berätta om sina erfarenheter, då han under tidigare år deltagit i projektet och har erfarenheter från utlandspraktik och utbyten. Och för att få kännedom om våra samarbetspartner i Tyskland, så fick de två också presentera sig. Avslutningsvis diskuterades det om projektet samt ställdes lite frågor om, och kommentarer kring, det som uppkommit under dagens möte.

Samarbete med Amledo

Transportföretagens samarbete med företaget Amledo gör det möjligt för elever och lärare att ta sig ut på studiebesök och praktik utomlands, utan att behöva ägna tid åt ansökningar. Kontakta Patrick Ärlemalm, Amledo, 08-580 813 09.