Handledare för elever

En bra handledare stimulerar och vägleder elever under deras arbetsplatsförlagda lärande. Ta chansen och låt dig själv och en medarbetare utbilda sig!

Som handledare och instruktör blir du lärare och en del av utbildningssystemet. Du blir ansvarig för att eleven lär sig det hen ska, enligt den del av ämnesplanen som är arbetsplatsförlagd. Att arbeta med ungdomar är både lärorikt och stimulerande. Att vara handledare är främst att instruera och lära ut, men också att lyssna och ta till sig och lära sig tänka i nya banor.

Som handledare är du en mycket viktig person, speciellt för företaget, eleven, skolan, men även för samhället i stort. För företaget är du PR-person och det är dig det hänger på om elevens första kontakt med yrkeslivet ska motsvara förväntningarna. Det är din uppgift att göra utbildningen meningsfull och stimulerande om du ska få eleven att fastna för just ditt yrke och ditt företag.

För skolan är det viktigt att veta att eleven får just den utbildning som ni kommit överens om och som skolan kanske inte kan ge.

Som handledare ska du:

  • få information om gymnasieskolans mål, program och kursplaner i det aktuella arbetsplatsförlagda lärandet
  • kunna ge information om företaget och arbetsplatsen
  • ha kunskap om handledarrollen och arbetsuppgifterna
  • ha kännedom om metoder för att stimulera och vägleda eleven att nå målen i kurserna
  • ha kunskap om den aktuella yrkesutbildningen i stort och hur undervisningen fungerar i skolan
  • ha en allmänt positiv syn på ungdomar och speciellt om det som är viktigt för deras intresse och förmåga att lära
  • ha kunskap om deras förkunskaper när de kommer till arbetsplatsen
  • med hjälp av yrkesläraren bedöma eleven i de olika kursmomenten
  • känna till de bestämmelser som reglerar samarbetet mellan skolan och företaget
  • ska du ha kunskap om arbetsmiljö och säkerhet så ungdomarna lär sig tänka på det redan från början - så våra arbetsmiljö och säkerhetsfilmer här.

Handledarutbildning

Flera undersökningar visar att företagen gärna ställer upp med handledare och att dessa oftast är kunniga, engagerade och fungerar väl i samarbetet med skolan, men handledarna har långt ifrån alltid den föreskrivna utbildningen. Skolorna ska med jämna mellanrum, eller när behov finns, anordna handledarutbildning. Det är då viktigt att handledarna ges förutsättningar att genomföra hela utbildningen. Återkommande handledarutbildning är en av de viktigaste kvalitativa aspekterna på det arbetsplatsförlagda lärandet.

Utbildningen kan läggas upp på olika sätt. Vanligast är att rektor eller yrkeslärare går igenom hur skolan fungerar, hur läroplanerna ser ut och vad man lär ut. Därefter diskuterar handledarna gruppvis vad företagen kan ställa upp med för att bäst komplettera utbildningen i skolan. Här brukar sådant framkomma som man anser att skolan borde arbeta mer med och vilka krav man kan ställa på elevernas förkunskaper. Tillsammans diskuterar man sedan fram en lämplig utbildningsfördelning och upplägg av de olika praktikperioderna. Man bestämmer också hur kontakterna företag/handledare – skola/yrkeslärare ska ske.

Ett bra upplägg kan vara en till två dagars utbildning som efter en period på företaget följs upp med en halvdags genomgång av erfarenheter och eventuella problem. Utbildningen ska hållas aktuell genom handledarträffar med skolan minst en gång per år.