Riskbedömning vid PRAO och APL-planering

Transportföretagen har tagit fram en checklista om riskbedömning för skolor och företag att använda när arbetsplatsförlagt lärande, APL, för eleverna inplaneras.

Transportföretagen har tagit fram exempel på punkter om riskbedömning, som – för att säkerställa att elevens arbetsuppgifter – bör ingå vid förberedande av APL. I vissa fall kan checklistan behöva kompletteras. Anteckna också de olika kontaktpersonerna, som på något sätt är deltagande under APL-tiden:

 • Företagets kontaktperson med kontaktuppgifter som adress, telefon, e-post
 • Skolans kontaktperson med kontaktuppgifter som adress, telefon, e-post
 • Elevens kontaktuppgifter som adress, telefon, e-post
 • Övrig kontaktperson med kontaktuppgifter som adress, telefon, e-post
 • I samband med riskbedömningen säkerställ att samverkan med skolan och företagets skyddsombud sker

Checklistan om riskbedömning finns i både pdf och word.

Checklista för riskbedömning

Det är flera personer, som har olika ansvar under APL-tiden. Nedan följer tips på vad en checklista för de olika ansvarsområdena kan innehålla för de olika grupperna:

Gemensamt ansvar

 • Att det finns ett skriftligt avtal mellan skolan och företaget.**
 • Vid arbete för minderårig under 16 år, finns medgivande från vårdnadshavare?
 • Att gå igenom elevens arbetsuppgifter innan APL-perioden och göra en riskbedömning.
 • Att det finns rutiner för hur kommunikationen ska gå till mellan skolan och företaget.
 • Att det finns rutiner för rapportering av tillbud och skador.
 • Att hänsyn tas till ungdomar under 18 år (minderåriga).*
 • Att säkerställa att eleven, om det krävs, har genomgått nödvändiga medicinska kontroller, har tillstånd för att framföra truck eller om föreskriften om minderåriga anger någon begränsning.***
 • Att elevens handledare kontaktar skolans kontaktperson om eleven är sjuk mer än en vecka eller sjuk vid fler än fyra tillfällen under en månad och när eleven är borta från arbetsplatsen utan giltigt skäl.
 • Att informera APL-handledaren om eleven har funktionsnedsättningar, som man inte omedelbart ser, eller om eleven har visat prov på bristande omdöme, som kan ha betydelse ur säkerhetssynpunkt.


Företagets ansvar

 • Att delge skolan de instruktioner som gäller på arbetet.
 • Att under de första dagarna introducera för eleven: rutiner, arbetstider, utrymningsvägar, arbetsuppgifter, kontaktpersoner, m.m.
 • Att försäkra sig om att eleven förstår instruktionerna på arbetsplatsen.
 • Att utse APL-handledare och bestämma vem som genomför APL-introduktionen.
 • Att handledaren har kunskap om riskfyllda arbetsuppgifter och kan visa ett säkert arbetssätt. Om krav finns på besiktning, skyddsanordning eller personlig skyddsutrustning,* så ska dessa finnas och användas.
 • Att informera skyddsombudet om elevens uppgifter. Samverkan mellan skyddsombud på både företag och skola ska eftersträvas.

Eleven ska:

 • vara säkerhetsmedveten
 • ta reda på de instruktioner som gäller på arbetsplatsen
 • om oklarheter, fråga sin handledare.

Notera även avvikelser och anmärkningar, efter att ha gått igenom checklistans punkter. Skriv ner eventuella anmärkningar och bestäm när och av vem något ska vara åtgärdat samt när anmärkningen ska följas upp.

Checklistan om riskbedömning finns i både pdf och word.

-------------------------------------------

Fotnot:
* Kan vara skyddsskor, andningsskydd för damm, lösningsmedel, overall, handskar, skyddsglasögon/ visir, hörselskydd, etc.
** I Motorbranschavtalet finns särskild avtalsmall för APL.
*** AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2005:06 Medicinska kontroller, AFS 2012:3 Minderåriga i arbetslivet. Samtliga föreskrifter finns på www.av.se.