Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Upphandlad linjetrafik

Idag upphandlas cirka 90 procent av linjetrafiken med buss i fri konkurrens. Alla intresserade bussföretag kan lämna in anbud på den trafik som lämnas ut av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna eller deras i bland förekommande upphandlingsbolag. Det bussföretag som vinner kontraktet förbinder sig att under ett visst antal år driva trafiken enligt de förutsättningar och krav som ställts i anbudsunderlaget.

Upphandlad kollektivtrafik styrs av svensk lag 2010:1065. Det är den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i varje län, region eller kommunalförbund som är ansvarig för kollektivtrafiken. De ansvarar för att besluta om det regionala trafikförsörjningsprogrammet som ska beakta all befintlig kollektivtrafik, såväl upphandlad som kommersiell.

Den upphandlade busstrafiken är den dominerande verksamheten inom svensk bussbransch. Drygt 90 procent av all busstrafik handlas upp av regionala kollektivtrafikmyndigheter, länstrafikbolag och kommuner. Linjetrafiken domineras av större företag men det förekommer även olika konstellationer av samarbetande bussbolag, så kallade samverkansbolag.

Rapport om kostnader för kollektivtrafiken

Hur upphandlingar av kollektivtrafik görs på bästa sätt har Sveriges Bussföretag tillsammans med övriga aktörer inom kollektivtrafiken formulerat i det gemensamma arbetet Avtalsprocessen i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Här finns branschens modellavtal för olika typer av kollektivtrafik – tätort, regiontrafik, skoltrafik och i särskild kollektivtrafik till exempel. Här hittar du också våra samlade rekommendationer kring hur funktionella krav kring miljö, tillgänglighet och fordon, såsom krav på bussar, bör ställas för att få mesta möjliga effekt för pengarna. Hur kontraktet, som ofta löper över många år, ska följas upp och regleras rent ekonomiskt finns beskrivet i branschens gemensamma indexrekommendationer. Läs mer om det här.

Varje år följer Sveriges Bussföretag upp hur Sveriges upphandlade myndigheter och länstrafikbolag följer de gemensamma branschrekommendationerna. Resultaten presenteras vi i en årlig rapport.

Läs den senaste rapporten om upphandlad linjetrafik här.

Upphandlad linjetrafik och skolskjuts

Agendan för upphandlad kollektivtrafik inklusive skoltrafik.

Sveriges Bussföretag har en särskild arbetsgrupp för linjetrafikfrågor kallad LINK, med medlemmar från medlemsföretagen och Sveriges Bussföretags kansli. Gruppen arbetar för bättre villkor och lönsamhet inom den upphandlade linjetrafiken och skolskjutsen.

En viktig fråga för medlemmarna är att upphandlare använder sig av de branschgemensamma rekommendationer som Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik tar fram. Här finns bland annat funktionskrav på bussar i linjetrafik, Bus Nordic. Hur prisjusteringar ska göras tas fram av kollektivtrafikens indexråd.

Kollektivtrafikens avtalskommité, KollA har tagit fram modellavtal, gemensamma Allmänna villkor med mera. Allt syftande till att ge mer trafik för pengarna genom att minimera onödiga affärsrisker och effektivisera själva trafikarbetet när avtalet väl är i gång

För att följa utvecklingen på marknaden tar Sveriges Bussföretag fram en rapport med ett antal nyckeltal som tydligt visar vart marknaden för kollektivtrafik utvecklas genom att följa de gemensamma rekommendationerna. 

 

Lars Annerberg

Kontakt

Lars Annerberg Branschutvecklare Sveriges Bussföretag, ansvarsområde upphandlad linjetrafik, skolskjuts, miljö, teknik och tillgänglighet Telefonikon 08 762 71 57

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.