Ett öppet Europa

Bussen ger människor möjlighet att resa i hela Europa. Men det kräver regler och villkor som uppmuntrar mobilitet och en öppen europeisk marknad – till exempel ett harmoniserat regelverk för vägavgifter, moms, miljözoner, sociala villkor, bemanning samt verklighetsanpassad kontroll av kör- och vilotider.

Nuläge

EU:s vision om fri rörlighet är i dagsläget en utopi. Turistbussar som kör resenärer genom fler av EU:s medlemsstater måste hantera olika regler för vägavgifter, moms, sociala villkor och kör- och vilotider. Därför blir det svårt för bussföretagen att erbjuda en bra resa till acceptabel kostnad för sina resenärer och möjlighet att visa alla attraktiva turistmål i Europas städer. Många företag avstår idag från att utveckla sina affärsidéer som skulle få fler att upptäcka vad Europa har att erbjuda.

Vägen framåt

Kör- och vilotider

EU:s regelverk för kör- och vilotider är omfattande och landets bussföretagare uppfattar det som mycket komplicerat. Sveriges Bussföretag och våra medlemsföretag är tydliga med att det ska finnas regler för arbetstid och vila. Däremot måste reglerna vara rimliga och möjliga att följa i den dagliga verksamhet som förare och företagare verkar i. Trafiken är många gånger oförutsägbar och resenärer har ibland behov och önskemål som dyker upp under en resa. 

Det måste vara möjligt att anpassa bussresan efter det utan att förare och företagare riskerar böter och sanktionsavgifter. I förlängningen kan det även innebära indragna trafiktillstånd som är grunden för ett bussföretags existens. Ett bussföretags trafiktillstånd är förutsättningen för att bussföretaget ska kunna köra resenärer i alla typer av trafik. 

Med den tillsyn som hittills skett i Sverige är det inget av landets bussföretag som får godkänt. Man riskerar att slå ut en hel bransch – och samhällets kollektivtrafik att inte kunna köras. 

Moms

En samlad bussnäring driver genom International Road Transport Union, IRU, den internationella vägtransportfederationen, kravet att en enhet ska kunna administrera moms inom EU för turistbussföretag. Det underlättar för företag och ökar turismen inom EU.

Miljözoner

Städer i Europa kan idag ha egna regler för motorer och drivmedel. Det innefattar även bussar. Kraven kan både bestå av hur gammal bussen får vara eller hur små utsläppen är. Eftersom bussar inte kan byggas om på färden mellan städer så behövs ett gemensamt regelverk för miljözoners utformning. 

Waybill

Bussföretag som ska köra i EU:s medlemsstater måste fylla i waybill, som är ett särskilt formulär. Det fyller ingen funktion och är endast en onödig administration. Därför har vi tagit bort det i Norden och nu är det dags för resten av Europa att göra samma sak. 

Bytespunkter

Oavsett om resenären reser med en stadsbuss eller med en expressbuss kan hen behöva byta färdmedel för att komma fram till sin destination. Självklart ska offentligt finansierad infrastruktur vara öppen och konkurrensneutral för alla trafikslag i hela EU. Vi måste visa tydligt för alla ägare av offentlig infrastruktur att hela kollektivtrafiken fungerar bättre om vi räknar och behandlar all kollektivtrafik – turistbussar, linjebussar och expressbussar – konkurrensneutralt.

Utmaningar

Kör-och vilotider

EU beslutar regelverket för kör- och vilotider för buss och lastbil men reglerna tillämpas olika i medlemsstaterna, vilket vållar problem för företagen. I Sverige kan vi i större utsträckning påverka den svenska tillsynen själva – om vi svenska aktörer förmår ha en konstruktiv dialog.

Moms

EU:s medlemsstater avgör själva momsvillkor i respektive land. En gemensam lösning kräver att 27 medlemsstater är överens. En enhet inom EU borde kunna samordna och sköta administrationen.

Miljözoner

Varje stad beslutar själv om lokala trafikföreskrifter som till exempel miljözoner. EU kan rekommendera. Vi behöver nå varje borgmästare i alla Europas städer och få dem att förstå problemen.

Waybill

Vi behöver tydligt visa att busstrafiken i Norden fungerar lika bra utan waybill. Då kan vi få fler länder att följa efter. 

Bytespunkter 

Vi måste visa tydligt för alla ägare av offentlig infrastruktur att hela kollektivtrafiken fungerar bättre om vi räknar och behandlar all kollektivtrafik – turistbussar, linjebussar och expressbussar – konkurrensneutralt.

Vi vill:

  • Att EU delar sitt kör- och vilotidsregelverk för buss och lastbil och att den svenska tillsynen av regelverket blir verklighetsanpassad.
  • Att EU tar fram en modell för miljözoner i städer.
  • Att EU bildar en enhet för att hantera frågor om moms dit bussföretag kan vända sig, så kallad ”one-stop-shop”-lösning.
  • Att man garanterar alla bussar konkurrensneutralt tillträde till infrastruktur inom EU.