Miljösmart resande

Bussen leder utvecklingen mot en fossilfri fordonsflotta. Men fortsatt utveckling kräver rätt prioriteringar och en miljö- och klimatsmart skattemodell – till exempel slopad elskatt för bussar. Det måste ses som orimligt att elbussar inte behandlas på samma sätt som övrig eldriven kollektivtrafik. Vikten av fortsatt skattebefrielse för de höginblandade förnybara drivmedlen kan inte nog understrykas. 

Nuläge

Drygt 85 procent av bussarna i Sverige går idag på förnybara drivmedel. I den upphandlade linjetrafiken är andelen 95 procent. Utvecklingen fortsätter framåt och vi ser nu att utsläppsfria elbussar kommer snabbt in i stadstrafik runt om hela landet, och världen runt om.

Vägen framåt

Skatter och avgifter

För att fortsätta den positiva utvecklingen av förnybara drivmedel i busstrafiken är en fortsatt skattefrihet för höginblandade biodrivmedel ett måste. Nu gäller detta för de flytande biodrivmedlen endast år 2022. Regeringen har gjort ny ansökan om fortsatt skattebefrielse för de flytande biodrivmedlen för 2023-2033. I denna fråga har Sveriges Bussföretag varit och är fortsatt en stark aktör som i samarbete med beställarsidan informerat  och informerar politiker, tjänstemän m.fl. om vad som behövs.
I dagsläget är det  Energiskatt på elbussar vilket är en  helt orimlig skatt då annan eldriven kollektivtrafik är befriad från denna skatt.

Utsläpp och partiklar

Vid upphandling av busstrafik är det viktigt att följa branschens rekommendationer. Det är inte drivmedlet som ska avgöra utan det är utsläpp som ska göra det. Läs mer i det branschgemensamma miljöprogrammet. 

Utmaningar

I skrivande stund pågår arbete med att uppdatera energiskattedirektivet. Vissa förslag är bra, andra direkt dåliga för svensk busstrafik och kollektivtrafik. Bra är att ändra till beskattning på energiinnehåll i stället för volym. Direkt dåligt är att man föreslår att flytande biodrivmedel ska ha näst högsta skattenivån, den efter fossil energi. Dessutom att efter 10 år ska dessa drivmedel beskattas lika som fossila drivmedel.  Illa är också att man föreslår lägsta skattenivå för el producerade från förnybara källor. Detta måste ändras till fossilfria källor för att inte straffbeskatta den el som svensk kärnkraft producerar.

Vi vill:

  • Ha en långsiktig lagstiftning för förnybara drivmedel som bygger på ett reduktionspliktsystem och fortsatt skattebefrielse för höginblandade eller rena biodrivmedel.
  • Att offentliga upphandlingar följer branschens samlade rekommendation i Partnersamverkans avtalsprocess vad gäller miljö- och drivmedelskrav och sätter funktion före detaljkrav.
  • Att elskatten för buss blir likvärdig elskatten för andra transportslag inom kollektivtrafiken, såsom spårburen trafik.
  • Arbeta för ökade volymer av hållbart producerade biodrivmedel tillsammans med andra aktörer.