”Våra ledtider till kunderna påverkas”

–       En tredje fil kommer med största sannolikhet att minska risken för oplanerade stopp och möjliggöra effektivare godstransporter med väl fungerande ledtider.
Det säger Magnus Malmqvist, Executive Vice President för transport- och logistikföretaget DSV Road Management, som har terminal och kontor längs E6.

Trafiken på E6 har ökat kraftigt de senaste decennierna, inte minst har den tunga trafiken ökat. Hur upplever ni situationen på E6 och hur påverkar det er verksamhet, kan ni ge något exempel?

–       Vi upplever att hela den skånska väg- och järnvägsinfrastrukturen är mycket hårt ansträngd. E6 i Skåne är en stor del av denna där trafiken på vissa sträckor har fördubblats under de senaste 15 åren. Detta märks tydligt i form av dagliga störningar med stillastående trafik, köbildningar och förseningar till följd av bland annat trafikolyckor. Rådande situation påverkar våra ledtider och transporter och i slutändan våra kunder som ofta är helt eller delvis beroende av precisa leveranstider.

Många vill se större investeringar på E6 genom till exempel en tredje fil men de åtgärder som planeras är mest trimningsåtgärder och omkörningsförbud för lastbilar. Kommentar?

–       En tredje fil kommer med största sannolikhet att minska risken för oplanerade stopp och möjliggöra effektivare godstransporter med väl fungerande ledtider. De åtgärder som redan genomförts har inte gett önskad effekt. Vi ser ett stort behov av en fungerande trafiksituation i denna expansiva region som dessutom är strategiskt viktig för distributionen inom DSV – både internationellt och nationellt i hela Sverige.

Det finns de som säger att det är för många lastbilar och godset borde flyttas över på järnväg istället. Kommentar?

–       DSV arbetar redan för fullt med att flytta över mer trafik på intermodala lösningar. Samtidigt har EU genom Mobilitetspaket 1 gett medlemsländerna en möjlighet att ersätta transporter, genomförda av utländska åkerier enligt kombidirektivet, med transporter enligt cabotagereglerna och Sverige har för avsikt att genomföra denna förändring. Det råder redan en märkbar kapacitets- och chaufförsbrist och att göra kombitrafiken till cabotage kommer att försvåra en framtida hantering av intermodala lösningar på väg.

– Ett fungerande flöde på järnvägsnätet låter sig inte göras med mindre än att större satsningar görs inom hela den skånska infrastrukturen – både vad gäller väg och järnväg. Det är idag inte möjligt att konkurrera med trailertrafik vad gäller flexibilitet och ledtider. Det krävs fler och förbättrade intermodala lösningar till fler orter i Sverige från Skåne. Ska vi kunna fullfölja vår fossilfria satsning i linje med Agenda 2030 måste förutsättningarna för trafik via väg och järnväg också vara hållbara.

Magnus Malmqvist, Executive Vice President på DVS Road Management

Magnus Malmqvist, Executive Vice President på DVS Road Management