Rapporter om infrastruktur och transporter

Det fysiska mötets värde

Hur kommer vi att mötas efter pandemin? Den frågan behandlar rapporten ”Det fysiska mötets värde” i ett läge då många av oss har skiftat fritid och arbete till isolering och distansarbete för att minska smittspridningen. Men resor och möten är en investering för företagen och vilka värden går förlorade när vi inte längre möts i verkligheten och hur resonerar näringslivet om framtiden?

Rapporten är framtagen av HUI Research för Transportföretagen.

Läs rapporten här

Långsiktiga effekter av ett underfinansierat vägnät

Transportföretagen har låtit analysera hur stor underhållsskulden på vägnätet är idag och hur den beräknas öka till år 2030. Det är första gången någon beräknat underhållsskulden om tio år. Det krävs betydande resursförstärkningar till vägunderhållet för att stoppa fortsatt förfall av vägnätet. Analysen är utförd av Kristin Eklöf, fil dr i dataanalys. 

Analyserna har gjorts vid två tillfällen. Den första rapporten baseras på tillståndsuppgifter från Trafikverket från 2019. Den andra rapporten baseras på tillståndsuppgifter från Trafikverket från 2021. 

Läs rapporten här

Framtidens beskattning av vägtransporter

Hur ska beskattningen av framtidens vägtransporter utformas? Statens intäkter från beskattning av vägtrafik kommer att minska i takt med den påbörjade utfasningen av fossila drivmedel.  En av slutsatserna i rapporten är att staten inte bör ta ut högre skatt än vad som ges av fordonens
marginalkostnader. Om så skulle ske kommer kostnaden för fossilfria fordon att öka och övergången till fossilfritt försenas.

Rapporten är författad av professor em Jan-Eric Nilsson, professor Maria Börjesson och Johan Nyström, Nyström Forskning & Utredning. Rapporten har finansierats av Transportföretagen, Bil Sweden, Skogsindustrierna, Motorbranschens Riksförbund, M Sverige, Näringslivets Transportråd och Sveriges Åkeriföretag. 

Läs rapporten här