Våra frågor

Transportföretagen Väg företräder medlemsföretagens intressen mot politiker, myndigheter och andra organisationer. Vi jobbar med opinionsbildning och samhällskontakt, omvärldsanalys, myndighetskontakter, remissarbete och intressebevakning.

Genom branscharbetet vill vi: 

  • Förbättra regelverk och andra förutsättningar för branschen
  • Uppmärksamma och driva frågor som är viktiga för branschen
  • Se till att medlemsföretagen snabbt får viktig information

Vi älskar resor och transporter. Det kanske låter konstigt i mångas öron, i en tid då det pratas mer om hur vi kan begränsa resandet och transporterna än att utveckla dem.

Men det är faktiskt så att utan transporterna stannar Sverige. Ja, det är faktiskt så att utan transporter har vi inget samhälle. Transporter har i alla tider och i alla samhällen varit helt nödvändiga för samhällens framväxt och utveckling. Det gällde igår. Det gäller idag. Och det gäller i framtiden.

Vi ser fram emot att transporterna kommer att öka under kommande decennier, till följd bland annat av att vi blir fler svenskar, att specialiseringen inom näringslivet fortsätter och att handel och tillväxt utvecklas. Vi är ett exportberoende land i norra delar av Europa, med långa avstånd. Vårt avståndshandikapp kan endast överbryggas med effektiva transporter. 

Svensk vägtransportsektor är mitt uppe i en omställning. Under de senaste tio åren har utsläppen från inrikes transporter minskat med 27 procent. Utsläppen har minskat trots att trafiken har ökat. Den här positiva utvecklingen måste fortsätta och accelerera. Vi anser att samhället borde hylla och understödja detta på samma sätt som man hyllar ambitionerna med det fossilfria stålet i norr. 

Viktiga frågor

En hållbar utveckling

Fair Transport är transportsektorns hållbarhetscertifiering. Genom Fair Transport vill åkerierna visa att de tar sitt ansvar. Fair Transport drivs av Transportföretagen och Sveriges Åkeriföretag.

Att minska vägtransportsektorns klimatpåverkan för att bidra till att Sverige senast år 2045 blir klimatneutralt är transportsektorns enskilt viktigaste fråga. Och det är möjligt. 

Trots ökat transportarbete har utsläppen minskat med 30 procent sedan 1990. Det har skett främst tack vare effektivare motorer med lägre bränsleförbrukning och biodrivmedel. Under senare år har elektrifieringen bidragit. 

Elektrifieringen av transportsektorn måste öka om vi ska nå våra klimatmål. Laddinfrastrukturen behöver byggas ut i snabbare takt, inte minst för den tunga trafiken. Stöden för att bygga ut laddinfrastruktur behöver förstärkas, inte minst för taxinäringen.

Transportföretagen anser att incitamenten för att investera i en elektrisk lastbil måste förlängas och förstärkas rejält. En elektrisk lastbil är 2-3 gånger så dyr som en med förbränningsmotor. 

Förenklade regler och effektivare övervakning

Transportföretagen vill se en effektiv kontroll av yrkestrafiken. Polisen måste prioritera trafikpolisverksamheten i högre utsträckning. Foto: Michael Erlandsson/Mostphotos

Vägtransportsektorn omgärdas av ett omfattande regelverk. Transportföretagen arbetar för att få ett regelverk som är enkelt och lättförståeligt för företagen och praktiskt tillämpbart för myndigheterna. 

Det är också viktigt att det sker en effektiv övervakning av yrkestrafiken, så att företag inte kan tillskansa sig konkurrensfördelar genom att bryta mot lagar och regler. Polisen är en nyckelaktör, som sällan prioriterar transportsektorn med de resurser som krävs för att en sund konkurrens ska kunna upprätthållas. Polisen, och andra kontrollmyndigheter, bör ges riktade medel för att säkerställa att transportsektorn kontrolleras i erforderlig utsträckning.

Svensk transportsektor behöver sund konkurrens. Det ska vara lätt att göra rätt och kontroller ska riktas in på att hitta det medvetna och systematiska fusket.

Förbättrade vägar

På Transportföretagens sida www.varavagar.se kan du se skicket på alla statliga vägar i Sverige och hur skicket beräknas förändras om tio år beroende på hur mycket resurser regeringen sätter av till vägunderhåll.

Våra medlemmar är beroende av ett väl fungerande väginfrastruktur. Vårt svenska vägnät är föråldrat och delar av det håller på att förfalla. Eftersom de statliga medel som går till vägunderhåll inte täcker behoven har underhållsskulden ökat år efter år. Transportföretagen är mycket aktivt i att driva frågan om mer medel till vägunderhållet och på sidan www.varavagar.se kan du se hur de svenska, statliga vägarna mår. 

Transportföretagen efterfrågar en långsiktig och finansierad underhållsplan för det svenska vägnätet.