Vår verksamhet

Transportföretagen Väg hjälper dig som är arbetsgivare! Kontakta oss när du vill diskutera frågor om dina anställda, vad som står i kollektivavtalet, arbetsmiljö och alla andra frågor som rör relationen till dina anställda.

Stöd vid förhandlingar och i arbetsrättsliga frågor

Vi ger våra medlemsföretag stöd i alla frågor som rör relationen till de anställda. Vi ger den hjälp som behövs i en arbetsgivares förhandlingar enligt lag och kollektivavtal. Vi lämnar råd inom hela arbetsrättens område, inklusive avseende arbetsmiljö, och vi biträder medlemmarna i domstolsprocesser. Vi är alltid uppdaterade vad gäller de lagar och avtal som gäller för medlemsföretagen i egenskapen av arbetsgivare.

Rådgivning nära ditt företag

En av våra viktigaste funktioner är att finnas nära till hands för ditt företag. Genom våra regionkontor får du som medlem en kontaktperson som känner såväl branschen som förhållandena i ditt område.

Branschfrågor

Vi bevakar vår branschs viktigaste frågor.

Vi företräder medlemsföretagens intressen mot politiker, myndigheter och andra organisationer. Vi jobbar med opinionsbildning och samhällskontakt, omvärldsanalys, myndighetskontakter, remissarbete och intressebevakning.

Genom branscharbetet vill vi:

 • Förbättra regelverk och andra förutsättningar för branschen
 • Uppmärksamma och driva frågor som är viktiga för branschen
 • Se till att medlemsföretagen snabbt får viktig information 

Processhjälp

Juristerna på avdelningen för juridik och processer företräder medlemsföretagen i arbetsrättsliga processer i tingsrätt och i Arbetsdomstolen.

Vi hjälper även medlemsföretagen med att överklaga ärenden inom arbetsmiljöområdet. Det ingår i medlemsavgiften att få rättshjälp i arbetsrättsliga tvister samt arbetsmiljöärenden.

Våra jurister bevakar och informerar om förändringar i lagstiftning, påverkar ny lagstiftning som remissinstans samt ger råd och stöd till våra medlemsföretag i arbetsrättsliga frågor.

Våra jurister medverkar också regelbundet vid Transportföretagens kurser för att informera om ny lagstiftning och aktuella rättsfall.

Transportföretagen Vägs verksamhetsidé är att påverka utvecklingen i arbetsgivarfrågor mot bästa förutsättningar för medlemsföretagen.

Sluter kollektivavtal

Vi tecknar kollektivavtal med Svenska Transportarbetareförbundet, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. 

Utbildning för ditt företag

Vi bedriver branschnära kompetensutveckling som passar både mindre och större medlemsföretag. Du kan passa på att fördjupa dina kunskaper inom bland annat arbetsrätt, arbetsmiljö och löneadministration. Vi har ett fast utbildningsprogram men anordnar också skräddarsydda utbildningar på begäran. 

En bra yrkesutbildning

Att det finns yrkeskunnig arbetskraft i branschen är en viktig fråga. Tillsammans med Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, TYA, arbetar vi aktivt med myndigheter och skolor för att förbättra yrkesutbildningen. 

Transportföretagen och Svenskt Näringsliv

Transportföretagen Väg ingår i Transportföretagen, en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna samt säkerhetsbranschen. Transportföretagen ingår i sin tur i Svenskt Näringsliv, som arbetar med allmänpolitiska frågor för att förbättra företagandet i stort.

Mål & Verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé är att påverka utvecklingen i arbetsgivarfrågor mot bästa förutsättningar för medlemsföretagen.

Styrelse

Christer Brus
Västerås Transportkonsult AB, Ordförande

Robert Zander
DHL Freight (Sweden) AB, 1:e vice ordförande

Tommi Pettersson
Wiklunds Åkeri AB, 2:e vice ordförande

Mårten Widlund
PreZero Recycling AB,

Ulf Jönsson
Ulf Jönssons Åkeri AB, ledamot

Viktor Strömblad
Schenker AB, ledamot

Staffan Eklund
Koppartaxi AB, suppleant

Joakim Tuvér
Gävle Fjärrfrakt AB, suppleant

Magnus Uvhagen
Ragn-Sells Recycling AB, ledamot

Per Olof Nilsson,
GN Transport i Halmstad AB, ledamot

Jörgen Magnusson
Road Cargo Sweden AB, suppleant

Pernilla Samuelsson
Taxi Stockholm 15 00 00 AB, ledamot

Stadgar

Klicka här för att hämta stadgar i PDF-format

1 § Ändamål

Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) är ett förbund inom Föreningen Svenskt Näringsliv.

BA har till ändamål att i enlighet med dessa och Svenskt Näringslivs stadgar till varataga och främja sina medlemmars gemensamma intressen såsom arbetsgivare och som medlemmar i Svenskt Näringsliv.

2 § Medlemskap

Medlemskap i BA kan efter prövning av BA:s styrelse beviljas arbetsgivare, som i Sverige yrkesmässigt utövar biltrafik, entreprenadverksamhet med fordon eller maskiner, förarutbildning eller annan därmed jämförlig verksamhet.

För företag, som bedriver verksamhet enligt ovan inom ramen av ekonomisk förening eller annan juridisk person, kan medlemskap beviljas hela sammanslutningen eller, vid blandad verksamhet, en del av denna sammanslutning.

Medlem i BA är skyldig att samtidigt vara medlemsföretag i Svenskt Näringsliv.

3 § Medlemskapets omfattning

Medlemskapet i BA skall omfatta samtliga arbetstagare, som är anställda i verksamhet, för vilken anslutning till BA kan ske. BA:s styrelse äger medge undantag härifrån.

Arbetsgivare, som söker eller erhållit medlemskap i BA, är skyldig att på begäran av BA eller Svenskt Näringsliv lämna uppgift, huruvida och i vilken omfattning han bedriver annan rörelse.

4 § Inträde

Ansökan om inträde i BA skall tillställas BA på fastställd blankett. Sökanden skall därvid skriftligen godkänna såväl BA:s som Svenskt Näringslivs stadgar.

Ansökningen skall innehålla uppgift om antalet sysselsatta arbetstagare hos sökanden och den lönesumma som sökanden utbetalat under det föregående kalenderåret samt övriga upplysningar, som BA:s styrelse anser erforderliga.

5 § Medlemskapets upphörande

Medlemskap i BA och Svenskt Näringsliv upphör vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar näst efter sex månader, sedan skriftlig uppsägning från medlemmens, BA:s eller Svenskt Näringslivs sida ägt rum.

Medlemskapet i BA upphör därjämte, om medlemskapet i Svenskt Näringsliv på annat sätt än nu sagts upphör. Om utträde och uteslutning i vissa fall stadgas närmare i 25 §.

Utan hinder av vad som sagts i första stycket kan styrelsen bevilja medlem, som nedlagt sin rörelse, utträde ur BA vid löpande års slut.

6 § Avgifter

Förutom de avgifter, som medlemsföretag enligt Svenskt Näringslivs stadgar har att utgiva till Svenskt Näringsliv, skall han till BA och annan juridisk person i vilken viss del av förbundets verksamhet bedrivs, erlägga avgifter, som fastställs på förbundsstämma.

7 § Styrelse och arbetsutskott

Ledningen av BA:s angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Stockholm. Styrelsen består av det antal ordinarie ledamöter, som på varje ordinarie förbundsstämma beslutas, dock minst åtta och högst 14, jämte minst tre och högst åtta suppleanter.

Styrelsen väljs vid ordinarie förbundsstämma för tiden t.o.m. nästföljande ordinarie förbundsstämma.

Styrelsen utser inom sig ordförande och en eller flera vice ordförande.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller verkställande direktören. Sådan kallelse skall utfärdas om det påkallas av minst tre ledamöter av styrelsen.

Styrelsen är beslutsmässig, när de vid sammanträde närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter. Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening ordföranden biträder. I behandling av ärende, som angår någon styrelseledamot enskilt, må denne ej deltaga.

Suppleanterna i styrelsen skall underrättas om styrelsesammanträdena samt äger närvara och deltaga i överläggningarna men icke i besluten. Därest styrelsen ej är fulltalig, äger suppleant inträda för ordinarie ledamot med rätt att även delta i besluten.

Styrelsen äger inom sig utse ett arbetsutskott bestående av ordföranden samt minst två ledamöter.

8 § Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen

 • att i samråd med Svenskt Näringsliv handlägga kollektivavtalsfrågor inom BA:s område och även vidta åtgärder med anledning av förestående eller pågående strejk, lockout eller annan kollektiv stridsåtgärd,
 • att när så kommer ifråga utse ledamot och/eller suppleant i Svenskt Näringslivs styrelse,
 • att å ordinarie förbundsstämma varje år framlägga redogörelse för sin förvaltning jämte revisorernas utlåtande därutöver,
 • att verkställa av förbundsstämman fattade beslut,
 • att antaga och entlediga verkställande direktören och övriga tjänstemän vid förbundet,
 • att även i övrigt arbeta för främjande av BA:s syften samt
 • att sörja för att BA har en tillfredsställande organisation och om så befinns ändamålsenligt förlägga viss verksamhet till en särskild juridisk person ävensom svara för att BA:s bokföring noggrant fullgörs samt att medelsförvaltningen är ordnad på betryggande sätt ävensom att behörig kontroll härutöver finns.

9 § Styrelsens befogenheter

Styrelsen äger besluta å BA:s vägnar i alla ärenden angående vilka ej annorledes bestämts i dessa stadgar eller på förbundsstämma.

10 § Verkställande direktör

Verkställande direktören ombesörjer i enlighet med instruktion av styrelsen BA:s löpande verksamhet.

Utan särskild fullmakt av styrelsen äger verkställande direktören att själv eller genom honom befullmäktigat ombud söka, kära och svara för BA ävensom föra dess talan i övrigt.

11 § Firmateckning

BA:s firma tecknas på sätt styrelsen beslutar.

12 § Förhandlingsdelegationer

För behandling av frågor om upprättande och tolkning av kollektivavtal kan oridinarie förbundsstämma utse förhandlingsdelegationer att biträda BA:s ledning.

Antalet ledamöter skall vara minst två och högst åtta. Härutöver äger styrelsen eller VD rätt att utse adjungerad ledamot.

Inom delegation har varje ledamot en röst.

13 § Verksamhetsår

Förbundets verksamhetsår sammanfaller med kalenderår

14 § Verksamhetsberättelse m m

För varje år skall styrelsen avge berättelse över verksamheten och förvaltningen med balans- och resultaträkningar att tillställas revisorerna senast den 15 mars påföljande år.

15 § Revision

För granskning av BA:s räkenskaper samt av förvaltningen i övrigt väljs årligen på ordinarie förbundsstämma tre revisorer, varav en skall vara auktoriserad revisor, samt två revisorssuppleanter, varav en ska vara auktoriserad revisor. Envar av dessa äger, när han så vill, ta del av BA:s alla räkenskaper och andra handlingar. Senast den 1 april skall revisorerna avsluta granskningen av föregående års förvaltning samt avlämna berättelse därom till styrelsen.

16 § Valberedning

Ordinarie förbundsstämma utser för tiden till och med nästa ordinarie stämma en valberedning med uppgift att framlägga förslag till val vid stämma enligt 17 § punkterna 11-16 och i förekommande fall vid extra stämma.

Valberedningen skall utgöras av fem ledamöter, varav en sammankallande, med lägst två och högst fem suppleanter.

Vid fullgörandet av sitt uppdrag skall valberedningen beakta att olika medlemsgrupper och olika delar av landet om möjligt blir företrädda.

17 § Ordinarie förbundsstämma

På tid och plats, som bestäms av styrelsen, sammanträder BA:s medlemmar varje år senast den 31 maj till ordinarie förbundsstämma. Kallelse med föredragningslista skall avsändas minst fjorton dagar före stämman.
På den ordinarie förbundsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordföranden vid stämman

2. Val av två justeringsmän

3. Justering av röstlängden

4. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

6. Revisorernas berättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Avgifter till BA och BAKAB

9. Ärende, som styrelsen vill underställa stämman och/eller medlem i föreskriven tid anmält

10. Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

11. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

12. Val av ledamöter i styrelsen jämte suppleanter

13. Val av revisorer jämte suppleanter

14. Val av ombud vid Svenskt Näringslivs stämma

15. Fastställande av förhandlingsdelegationer

16. Val av ledamöter i förhandlingsdelegationer

17. Val av ledamöter jämte suppleanter i valberedningen

Ärende som medlem skriftligen anmält till BA senast den 15 mars upptas på föredragningslistan.

Annat ärende må ej utan alla närvarandes samtycke upptas vid stämman, om det ej omedelbart föranleds av styrelsens berättelse, balansräkningen, resultaträkningen eller revisionsberättelsen, eller står i omedelbart sammanhang med ärende, som finns upptaget på föredragningslistan.

18 § Extra förbundsstämma

Extra förbundsstämma sammankallas, då sådan vid ordinarie förbundsstämma beslutas eller då styrelsen så finner erforderligt, eller på framställning av revisorerna eller minst 1/10 av antalet förbundsmedlemmar.

Till extra stämma utfärdas kallelse i samma ordning som till ordinarie stämma. I kallelsen till extra stämma skall angivas de ärenden, som skall förekomma. Annat ärende må ej avgöras vid sådant möte.

19 § Röstning m m vid förbundsstämma

Vid förbundsstämma skall de närvarande genom röstning efter huvudtalet välja ordförande och justeringsmän. I övrigt röstas efter årslönesumma så att en röst motsvarar varje fullt 100.000-tal kronor i årslönesumma. Varje medlem skall dock tillgodoräknas minst en röst. Medlem som ej erlagt till BA förfallna avgifter äger ej rösträtt.

Med årslönesumma avses den lönesumma som medlemmen under föregående kalenderår utbetalat i rörelse som omfattas av medlemskapet. I lönesumman ingår ej ersättning till verkställande direktör och andra företagsledare.

Medlems rösträtt vid förbundsstämma fullgörs av den person medlemmen anmält som sin representant.

All röstning sker öppet om ej omröstning med slutna sedlar begärs.

Vid förbundsstämma må ingen rösta för mer än inalles 1/20 av det vid stämman företrädda röstetalet.

Där ej annat är föreskrivet avgörs stämmans beslut genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal skall den mening gälla, som biträds av flertalet röstande. Är antalet röstande lika på ömse sidor, avgörs val genom lottning; eljest gäller den mening ordföranden vid stämman företräder.

Vid stadgeändring och i händelse av upplösning av BA förfars enligt 26 §.

20 § Medlems åligganden

Det åligger medlem särskilt

att noga ställa sig till efterrättelse BA:s och Svenskt Näringslivs stadgar samt med stöd av nämnda stadgar fattade beslut,

att tillämpa gällande kollektivavtal och lagstiftning,

att vid tvist rörande tolkning och tillämpning av kollektivavtal eller annan tvist som rör förhållandet arbetsgivare och arbetstagare, följa förbundets tolkning, rådgivning och/eller fattade beslut i aktuella frågor,

att informera och överlägga med förbundet om väsentliga frågor som uppkommer i samband med förhandlingar rörande tolkning och tillämpning av gällande kollektivavtal och arbetsmarknadsrelaterad lagstiftning,

att inom föreskriven tid lämna de uppgifter angående arbets- och löneförhållanden, som BA infordrar,

att icke för arbetstagarna eller deras organisationer framlägga förslag till kollektivavtal innan BA:s styrelse yttrat sig däröver, eller träffa sådant avtal utan att BA:s och Svenskt Näringslivs styrelser godkänt detsamma,

att icke under pågående strejk, lockout eller annan arbetskonflikt i strid med vad BA:s eller Svenskt Näringslivs styrelse beslutat, direkt eller indirekt bereda arbete åt eller på annat sätt understödja strejkande eller utestängda eller eljest av konflikten berörda arbetstagare samt

att icke tillgripa lockout utan medgivande av Svenskt Näringslivs styrelse.

21 § Strejk

Om strejk eller annan stridsåtgärd av arbetstagare utbryter eller hotar utbryta hos medlem, förfars i enlighet med vad i Svenskt Näringslivs stadgar närmare föreskrivs.

22 § Lockout

Vill medlem begära lockout, skall han anmäla detta hos BA:s styrelse med angivande av skälet därtill och omfånget av den tillämnade lockouten, varefter styrelsen förfar i enlighet med Svenskt Näringslivs stadgar.

Finner styrelsen skäl föreligga för en mera omfattande lockout, äger styrelsen besluta att hos Svenskt Näringsliv förorda sådan. För giltighet av sådant beslut fordras att tre fjärdedelar av styrelsens ledamöter förenar sig om beslutet. Med enkel majoritet må styrelsen hänskjuta ärendet till förbundsstämma, som äger att hos Svenskt Näringsliv förorda lockout, därest beslut därom biträds av tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.

23 § Konfliktersättning

Medlem är under de villkor och i den omfattning, som anges i Svenskt Näringslivs stadgar, berättigad till ersättning från Svenskt Näringsliv för skada genom strejk eller lockout.

24 § Krig och liknande förhållanden

Om Sverige kommer i krig eller regeringen meddelat föreskrift enligt 2 § Arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262), gäller följande:

Därest på grund av rådande förhållanden ordinarie förbundsstämma ej kan hållas gäller för tiden intill dess hindret upphör och förbundsstämma åter hålles, att medlemmarnas avgifter skall erläggas i enlighet med de normer som senast fastställs vid förbundsstämma samt att de personer som genom förbundsstämmobeslut senast utsetts till

 • styrelseledamöter och suppleanter
 • revisorer och suppleanter
 • ombud vid Svenskt Näringslivs stämma
 • ledamöter i valberedning och suppleanter

skall anses ha fått sina uppdrag förlängda.

Därest på grund av rådande förhållanden förbundets styrelse ej kan sammanträda och, när så kommer i fråga, utse ledamot och suppleant i Svenskt Näringslivs styrelse, skall de personer som senast utsetts till ifrågavarande uppdrag anses ha fått uppdragen förlängda för tiden intill dess hindret upphör och styrelsen åter sammanträder.

25 § Påföljd vid brott mot stadgar och beslut

Har medlem uppsåtligen eller av grov oaktsamhet överträtt eller kringgått bestämmelserna i 20 §, kan styrelsen ålägga medlemmen att utge skadestånd till BA. Skadeståndet må högst bestämmas till tre procent av årslönesumman. För medlem vars årslönesumma understiger 1.000.000 kr må skadeståndet högst bestämmas till 30.000 kr.

Med årslönesumma avses vad som stadgas om årslönesumma i 19 §.

Styrelsen kan efter viss uppsägningstid eller till omedelbart utträde uppsäga medlem som bryter mot förbundets stadgar, mot av förbundet eller Svenskt Näringsliv fattade beslut eller mot lag eller kollektivavtal.

Finner styrelsen att medlem skall uteslutas med iakttagande av viss uppsägningstid, skall medlemskapet upphöra vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar näst efter sex månader sedan beslut om uteslutning fattades. Medlemmen skall dock, om styrelsen så beslutar, omedelbart vara förlustig alla sina rättigheter gentemot förbundet. Skyldighet föreligger dock att erlägga stadgade avgifter för tid till dess medlemskapet upphör. I sådant fall får medlem inte deltaga i stämmor eller andra sammanträden eller i förbundets verksamhet i övrigt.

26 § Stadgeändring och upplösning av förbundet

För ändring av dessa stadgar eller för upplösning av BA erfordras att samtliga medlemmar förenat sig därom eller att beslut därom fattats av två på varandra följande förbundsstämmor, den senare minst en månad efter den förra, samt att beslutet på den senare stämman biträds av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. Stadgeändring är dock ej giltig förrän Svenskt Näringsliv godkänt densamma.

I händelse av BA:s upplösning skall BA:s behållna förmögenhet användas i enlighet med beslut, som fattas vid den sista förbundsstämman.

27 § Svenskt Näringslivs stadgars tillämplighet

Utöver vad som ovan är stadgat gäller i tillämpliga delar Svenskt Näringslivs stadgar även mellan BA och medlemmarna.

28 § Skiljedom

Tvist mellan BA å ena sidan och medlem å andra sidan skall avgöras av tre skiljemän enligt gällande lag om skiljemän. Därest enighet mellan parterna om tredje skiljeman icke uppnås, skall denne utses i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Bli medlem

Att ditt företag blir medlem innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här är några av alla fördelar ett medlemskap för med sig:

 • Hjälp genom arbetsrättens alla steg

  Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. 

 • Ett gediget branscharbete

  Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka.

 • Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

  Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.

 • En hemsida fylld med branschnära innehåll

  Logga in på vår hemsida och få tillgång till exklusivt innehåll, så som Arbetsgivarguiden eller ta del av utbildningar och nyheter som riktar sig till dig.