Våra frågor

Förbundets arbete med branschens intressefrågor sträcker sig ofta över flera år. Frågorna kan indelas i två huvudgrupper: Transportpolitik/Infrastruktur och Miljö, arbetsmiljö/säkerhet/skydd.

Styrelsen har för att hantera branschfrågorna skapat två arbetsutskott: branschutskottet och miljökommittén. Mer information om vilka frågor vi arbetar med inom de olika områdena finner du på den här sidan, på ingången Miljö och Säkerhet

Förbundets branschverksamhet utvecklades under 90-talet till att omfatta ett allt bredare område. Vi har stora kontaktytor till ett stort antal organisationer och branschförbund i Sverige, till riksdagsledamöter och beslutsfattare inom departement, verk och myndigheter samt arbetar pådrivande i EU genom de positioner vi håller i våra EU-baserade organisationer ESPO och FEPORT. Läs mer om det genom att klicka på fliken "Europasamarbete".

Målet för arbete med förbundets branschfrågor är att medlemsföretagen skall:

  • Anse att vi driver branschens väsentliga frågor och påverkar utvecklingen
  • Anse att vi har ett gott anseende hos myndigheter och organisationer
  • Känna sig informerade och involverade.

Det publiceras en hel del rapporter om hamnar och transporter. Ett urval av dessa finner du under rubriken rapporter och statistik.

Transport- och Hamnpolitik

Här finns information om EU:s gemensamma transportpolitik, de transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T) och EU:s havspolitik.

Vitbok om EUs gemensamma transportpolitik

 mars 2011 presenterade EU-kommissionen vitboken om EU:s transportpolitik avseende perioden 2010-2020. Vitboken "Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem" är kommissionens förslag om hur den framtida europeiska transportpolitiken skall utformas.

Kommissionens informationssida om vitboken (eng)

Läs kommissionens vitbok (slutlig version) (sv)

TEN-T

TEN-T är ett EU-initiativ för att stärka och länka samman transportsystemet i EU. Nätverket klassificeras i övergripande transportnät, respektive stomnät som binder samman Europa. Dessutom pekas nio huvudkorridorer ut. Den huvudkorridor som Sverige berörs av är korridoren mellan Helsingfors och Valetta som kallas för Scandinavian-Mediterranean Corridor.

TEN-T med sina nio huvudkorridorer innebär att länderna måste koordinera sig för att skapa fungerande transporter genom Europa. Korridorerna omfattar minst tre av de fyra trafikslagen järnväg, väg, sjöfart och luftfart.

Bättre samverkan mellan kompletterande trafikslag (så kallad multimodalitet), samt nya innovativa lösningar, kommer förhoppningsvis att öka effektiviteten av transporterna inom Europa.

Läs mer om TEN-T (sv)

EU:s havspolitik

EU:s havspolitik omfattar flera stora havsregioner; från Medelhavet i söder till Arktis i norr. Havspolitiken inom EU har stor betydelse för svenska hav och vatten eftersom den också omfattar Östersjön och Nordsjön.

Läs mer om EU:s marina strategi (eng)

Läs om en integrerad havspolitik (sv)

Terminalbestämmelser

Dessa allmänna villkor är rekommenderade av Sveriges Hamnar. Inga hinder föreligger dock för uppdragsgivare och uppdragstagare att avtala om andra villkor.

Terminalbestämmelser 1989 utarbetade efter samråd med ICA Aktiebolag, Kooperativa förbundet, Småföretagens Riksorganisation, Svenska handelskammarförbundet, Grossistförbundet Svensk Handel, Sveriges Industriförbund, Sveriges Köpmannaförbund, Sveriges Redareförening, Sveriges Speditörförbund.

Hämta Sveriges Hamnars terminalbestämmelser (sv)

Hämta Sveriges Hamnars terminalbestämmelser (eng)

Farledsavgifter

Farledsavgiften är tvådelad där den ena delen tas ut på fartygets bruttodräktighet och den andra på lastat och lossat gods. För inrikes trafik tas den godsbaserade avgiften ut endast för lastat gods.

Sveriges Hamnars skrivelse till Trafikutskottet: Konsekvensutredning angående Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter.
Läs mer

Nya föreskrifter gällande farleds- och lotsavgifterna
Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2017. De nya föreskrifterna innebär i korthet en generell avgiftshöjning med 8 procent gällande farledsavgifterna och att lotsavgifterna höjs med 5 procent.

Mer information om Sjöfartsverkets taxor och avgifter