Om förbundet

Sveriges Hamnar ingår i Transportföretagen, en samarbetsorganisation inom Svenskt Näringsliv som består av arbetsgivar- och/eller branschförbund inom transportnäringen.

En av våra huvuduppgifter är att träffa kollektivavtal rörande löne- och anställningsvillkor för våra branscher. Avtal tecknas med Svenska Transportarbetareförbundet, Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Vidare bistår vi våra medlemmar med rådgivning i arbetsgivarfrågor och arbetsmiljöfrågor, förhandlingshjälp, hjälp med avtalstolkning och med processhjälp i tingsrätt och i arbetsdomstolen. För våra medlemmar arrangerar vi även kurser inom bland annat arbetsrätt och ledarskap.

Som branschförbund tillvaratar vi branschens intressen ut ett politiskt perspektiv. Vi agerar remissinstans och driver debatten i syfte att skapa förutsättningar för en livskraftig hamnnäring.

I samarbete med Transportföretagen arbetar vi även med rekrytering, kompetensutveckling och utbildningsfrågor relevanta för våra branscher.

Med Sveriges Hamnar avses såväl förbundet som servicebolaget Sveriges Hamnars Service AB.

Om Förbundet:

Sveriges Hamnar verkar för medlemsföretagens intressen genom kollektivavtalsförhandlingar samt förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister av principiell karaktär kopplade till kollektivavtalen. Vidare arbetar förbundet med långsiktig påverkan som rör alla förbundets medlemmar avseende närings-, bransch- och arbetsgivarpolitiska frågor.

Om Servicebolaget:

Genom Sveriges Hamnars Service AB, som finansieras genom serviceavgiften, erbjuds medlemmarna service genom exempelvis rådgivning, förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister, informationsmöten, utbildningar samt informationsmaterial.