Vår verksamhet

Sveriges Hamnar är den naturliga bransch- och arbetsgivarorganisationen för hamnföretagen. Vi tillhandahåller den service som medlemsföretagen efterfrågar både i sin roll som arbetsgivare och som delaktiga i transportnäringen. Sveriges Hamnar ska verka för att kollektivavtalen anpassas för att möta sådana omvärldsförändringar som i hög grad påverkar medlemsföretagen, liksom till kundernas behov.

Förbundets uppdrag är vidare att driva branschens intressefrågor så att medlemsföretagen blir framgångsrika i sin långsiktiga verksamhetsutövning. Dit hör att arbeta för att lönebildningen och regelverken på arbetsmarknaden, liksom inom andra centrala områden, utformas så att de bidrar till hamnföretagens utveckling och till att stärka deras konkurrenskraft.

Vision & Mål

Sveriges Hamnars vision är att skapa handel, välstånd och hållbar tillväxt.

Av allt som importeras till eller exporteras från Sverige går cirka 95 % av godset mätt i ton över de svenska hamnarna. Utan hamnar som portar mot omvärlden fungerar inte Sverige, varken landet som sådant eller livet för dess invånare.

Sveriges Hamnar ska vara den självklara bransch- och arbetsgivarorganisationen för terminaloperatörer/stuverier/dry ports, samt för hamnförvaltningar (de aktiva i verksamheten) och landlords (bolag med hamnägande). Genom god förankring bland prioriterade beslutsfattare, ska förbundet driva branschens intressefrågor så att medlemsföretagen blir framgångsrika och svensk utrikeshandel ges goda verksamhetsförutsättningar.

Styrelse

Torbjörn Wedebrand, Ordförande

Fredrik Svanbom, Vice ordförande

Barbara Scheel Agersnap

Bart Steijaert

Peter Mörtlund

Ulf Stenberg

Henrik Åkerström

Maria Franksen

Ulrika Nilsson

Magdalena Bossom

Mikael Gutman

Marcus Dahlsten,
Adjungerad

Utskott och Kommittéer

Till sin hjälp har styrelsen ett arbetsgivarutskott och ett branschutskott. Arbetsgivarrutskottet har hand om de arbetsrättsliga frågorna och branschutskottet arbetar med övriga branschfrågor. Medlemmarna utses av styrelsen.

Sveriges Hamnar har en miljökommitté, en statistikkommitté samt tre nätverk för kommunikatörer, ekonomer samt miljöfrågor. 

Arbetsgivarutskottet

Sveriges Hamnars arbetsgivarutskotts ledamöter 2023-2024

Ulf Stenberg, Ordförande Uddevalla Hamnterminal AB.

Lena Fernberg, Shorelink AB

Peter Gyllroth, SCA Logistics AB

Solweig Hagselius, Hallandshamnar AB

Maria Wird, APM Terminals Gothenburg AB

Ulrika von Wachenfeldt, Yliport Gävle AB

Ellen Thelin, Hutchinson Ports Sweden AB

Martin Andersson, Gothenburg Ro/Ro Terminal AB

Mikael Gutman, APM Terminals Gothenburg AB

Branschutskottet

Branschutskottet är ett arbetsutskott till styrelsen och har två huvudsakliga uppgifter.

Den skall dels diskutera och ta ställning till aktuella förslag angående sjöfart och hamnväsende, både på det internationella planet (i synnerhet EU) och i Sverige, dels själv initiera och utveckla policier för Sveriges Hamnars branschverksamhet. Detta arbetssätt syftar till att åstadkomma en branschgemensam svensk uppfattning så att politiken kan påverkas på effektivast möjliga sätt till gagn för förbundets medlemmar.

Sveriges Hamnars branschutskott 2023-2024

Henrik Åkerström Ordförande, Norrköpings Hamn AB

Mats Gustafson, Kalmar Hamn AB

Jörgen Nilsson, Trelleborgs Hamn AB     

Göran Lidström, Vänerhamn AB

Niclas Strömqvist, Smålandshamnar AB           

Magdalena Bossom, Stockholms Hamnar AB

Patrick Mattsson, Kvarkenhammar AB

Tomi Gladh, Söderhamns Stuveri och Hamn AB

Michael Törnfeldt, Ystad Hamn och logistik AB

Stadgar för förbundet Sveriges hamnar

Antagna den 10 juni 1993 och fastställda att gälla från och med den 1 januari 1994.

Klicka här för att hämta stadgar i PDF-format

Samt i tillämpliga delar reviderade den 9 juni 1999 (§§ 1, 7 och 15), den 29 maj 2001 (§ 18), den 29 maj 2002 (§§ 7, 16 och 23), den 28 maj 2008 (§ 16), den 24 maj 2011 (7 §), den 22 maj 2012 (7 §), den 21 maj 2013 (7 §), den 25 maj 2016 (§§ 1, 7, 8, 16 och 24) samt den 2 maj 2018 (§ 7)

 § 1 Ändamål

Förbundet SVERIGES HAMNAR är ett förbund inom Föreningen Svenskt Näringsliv. Förbundet har till ändamål att i enlighet med dessa och Svenskt Näringslivs stadgar tillvarata sina medlemmars gemensamma intressen i såväl arbetsgivar- som branschfrågor.

I detta arbete skall branschens och medlemmarnas intressen sättas i första hand, samtidigt som hela transportsektorns gemensamma intressen beaktas.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap i förbundet kan efter prövning av förbundets styrelse beviljas företag, som i Sverige bedriver hamngodshantering eller därmed likartad eller sammanhängande verksamhet. Medlem i förbundet är skyldig att samtidigt vara medlem i Svenskt Näringsliv samt att ställa sig till efterrättelse dess stadgar och de särskilda avtal, som träffas mellan Svenskt Näringsliv och förbundet.

§ 3 Medlemskapets omfattning

Medlemskapet i förbundet skall omfatta samtliga arbetstagare, som är anställda i verksamhet, för vilken anslutning till förbundet kan ske. Förbundets styrelse äger medgiva undantag härifrån.

Företag, som söker eller erhållit medlemskap i förbundet, är skyldigt att på begäran av förbundet eller Svenskt Näringsliv lämna uppgift, huruvida och i vilken omfattning företaget även bedriver annan rörelse. 

§ 4 Inträde 

Ansökan om inträde i förbundet skall tillställas förbundet i två exemplar på fastställd blankett. Sökanden skall därvid skriftligen godkänna såväl förbundets som Svenskt Näringslivs stadgar. Ansökningen skall vara åtföljd av uppgift på fastställd blankett angående antalet hos sökanden sysselsatta arbetstagare och den lönesumma, som medlemmen utbetalat under det föregående kalenderåret samt övriga upplysningar som förbundets styrelse anser erforderliga.

§ 5 Medlemskapets upphörande 

Medlemskap i förbundet och medlemskap i Svenskt Näringsliv upphör vid det hel- eller halvårsskifte, som inträffar näst efter sex månader, sedan skriftlig upp­sägning från medlemmens, förbundets eller Svenskt Näringslivs sida ägt rum. Medlemskapet i förbundet upphör därjämte, om medlemskapet i Svenskt Näringsliv på annat sätt än nu sagts upphör. 

§ 6 Avgifter 

Förutom de avgifter, som medlem enligt Svenskt Näringslivs stadgar har utge till Svenskt Näringsliv, skall han till förbundet och annan juridisk person (t. ex. servicebolag), i vilken viss del av förbundets verksamhet bedrivs, erlägga avgifter, som fastställs på förbundsmöte. 

§ 7 Styrelse och utskott 

Förbundet skall ha en styrelse med lägst 7 och högst 14 ledamöter. Verkställande direktören i Sveriges Hamnar adjungeras till styrelsen.

Styrelsens ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter väljs för tiden t o m nästkommande ordinarie förbundsmöte, varvid där så är möjligt, skall tillses att förekommande särskilda intressegrupper och olika delar av landet erhåller rimlig representation i styrelsen. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller verkställande direktören. 

Styrelsen är beslutför, när de vid sammanträde närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter. Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening ordföranden biträder.

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott för behandling av ärenden av brådskande natur och ärenden som styrelsen särskilt delegerat dit samt för beredning av ärenden till styrelsens sammanträden. Arbetsutskottet skall bestå av styrelsens ordförande, dess vice ordförande, verkställande direktören, ordföranden för Arbetsgivarutskottet samt ordföranden för Branschutskottet. 

I förbundet skall finnas ett utskott för behandling av arbetsgivarfrågor samt ett utskott för behandling av branschfrågor. Utskottets ledamöter utses av stämman.

§ 8 Styrelsens åligganden 

Styrelsen ansvarar för verksamhetens förvaltning och för att verksamheten är ändamålsenligt organiserad. Den ansvarar för att Förbundet och Servicebolaget har den verkställande ledning som verksamheten kräver, ansvarar för verksamhetens utveckling och följer upp verkställandet av fattade beslut. Styrelsen beslutar om och följer upp efterlevnaden av styrande dokument och ledningssystem. 

Det åligger styrelsen:

 • Att i samråd med Svenskt Näringsliv handlägga kollektivavtalsfrågor inom förbundsområdet och även vidtaga åtgärder med anledning av förestående eller pågående strejk, lockout eller annan kollektiv stridsåtgärd, 
 • Att när så kommer i fråga utse ledamot och suppleant till Svenskt Näringslivs styrelse, 
 • Att på ordinarie förbundsmöte varje år framlägga redogörelse för sin förvaltning jämte revisorernas utlåtande därutöver,
 • Att verkställa av förbundsmöte fattade beslut, 
 • Att även i övrigt arbeta för främjande av förbundets syften samt 
 • Att sörja för att förbundet har en tillfredsställande organisation och om så befinns ändamålsenligt förlägga sin verksamhet till en särskild juridisk person även som svara för att förbundets bokföring noggrant fullgörs samt att medelsförvaltningen är ordnad på betryggande sätt även som att behörig kontroll häröver finns.

 § 9 Styrelsens befogenheter

Styrelsen äger besluta å förbundets vägnar i alla ärenden angående vilka ej annorledes bestämts i dessa stadgar eller på förbundsmöte.

 § 10 Verkställande direktör 

Verkställande direktören ombesörjer i enlighet med instruktion av styrelsen förbundets löpande verksamhet. 

§ 11 Firmateckning m m

Styrelsen ävensom verkställande direktören äger handla å förbundets vägnar i förhållande till tredje man samt företräda förbundet inför domstolar och myndigheter.

§ 12 Särskilda branschintressenter 

För stärkande av samhörigheten med olika branschintressenter äger styrelsen besluta att sådana intressenter knyts till förbundets verksamhet genom särskilda avtal. Sådana intressenter bör beredas vederbörlig insyn i förbundets verksamhet och på sätt styrelsen bestämmer även äga biträda i handläggningen av frågor av betydelse för dem (t ex inom en särskild branschdelegation).

§ 13 Verksamhetsår 

Förbundets verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. 

§ 14 Förvaltningsberättelse m m 

För varje år skall styrelsen avgiva förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning. 

§ 15 Revision 

Granskning av förbundets räkenskaper samt av förvaltningen i övrigt verkställs årligen av lägst två och högst tre av förbundet valda revisorer, av vilka minst en skall vara auktoriserad, med högst tre revisorssuppleanter. Envar av dessa äger, när han så vill, taga del av förbundets alla räkenskaper och andra handlingar. Senast två veckor före ordinarie förbundsmöte skall revisorerna avsluta granskningen av föregående års förvaltning samt avlämna berättelse därom till styrelsen. 

§ 16 Ordinarie förbundsmöte

På tid och plats, som bestäms av styrelsen, sammanträder förbundets medlemmar varje år senast den 15 juni till ordinarie förbundsmöte. Kallelse till sådant möte med föredragningslista skall minst 14 dagar före mötet delgivas varje medlem. 

Ärende, som medlem skriftligen anmält till förbundet minst 20 dagar före ordinarie förbundsmöte, skall upptagas på föredragningslistan. På ordinarie förbundsmöte skall följande ärenden förekomma: 

 1. Val av ordförande till mötet
 2. Justering av röstlängden
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 5. Styrelsens förvaltningsberättelse
 6. Revisorernas berättelse samt fastställande av resultat och balansräkning 
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 8. Avgifter till förbundet 
 9. Ärende som i föreskriven tid väckts av styrelsen för förbundet 
 10. Ärende som medlem i föreskriven tid anmält till förbundet 
 11. Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter samt lekmannarevisor 
 12. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 
 13. Val av ordförande i styrelsen  
 14. Val av vice ordförande i styrelsen 
 15. Val av övriga ledamöter i styrelsen  
 16. Val av ordförande i arbetsgivarutskottet 
 17. Val av övriga ledamöter i arbetsgivarutskottet 
 18. Val av ordförande i branschutskottet 
 19. Val av övriga ledamöter i branschutskottet 
 20. Val av revisorer jämte suppleanter 
 21. Val av ombud vid Svenskt Näringslivs stämma 
 22. Val av valberedning 

Annat ärende må ej utan alla närvarandes samtycke företagas till avgörande vid mötet, om det ej omedelbart föranleds av förvaltningsberättelsen, balansräkningen, vinst- och förlusträkningen eller revisionsberättelsen eller står i omedelbart sammanhang med ärende, som finns upptaget på föredragningslistan. 

§ 17 Extra förbundsmöte 

Extra förbundsmöte sammankallas, då styrelsen finner så erforderligt, ävensom på framställning av revisorerna eller av minst 1/10 av antalet förbundsmedlemmar. 

Till extra förbundsmöte utfärdas kallelse i samma ordning som till ordinarie möte. Annat ärende må ej avgöras vid sådant möte. 

§ 18 Röstning m m vid förbundsmöte 

Vid förbundsmöte skall de närvarande genom röstning efter huvudtalet utse ordförande och justeringsmän vid mötet. I övrigt röstas efter årslönesumma så att en röst motsvarar varje fullt 100.000-tal kronor i årslönesumma. Varje medlem skall dock tillgodoräknas minst en röst. Medlem som ej erlagt till förbundet förfallna avgifter äger ej rösträtt. 

Med årslönesumma avses den lönesumma som medlemmen under föregående kalenderår utbetalat i rörelse som omfattas av medlemskapet. I lönesumman ingår ej ersättning till verkställande direktör och andra företagsledare. Medlems rösträtt vid förbundsstämma fullgörs av den person medlemmen anmält som sin representant.

Där ej annat är föreskrivet bestäms mötets beslut genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal skall den mening gälla, som biträds av flertalet röstande. Är antalet röstande lika på ömse sidor avgörs val genom lottning; eljest gäller den mening ordföranden företräder. All röstning sker öppet, om ej sluten omröstning begärs.

Vid förbundsmöte må ingen rösta för mer än inalles en fjärdedel av det vid mötet företrädda röstetalet. Medlems talan vid förbundsmöte förs av verkställande direktör eller annan som blivit till förbundet anmäld som medlemmens representant. 

§ 19 Medlems åligganden 

Det åligger medlem särskilt 

 • Att noga ställa sig till efterrättelse förbundets och Svenskt Näringslivs stadgar samt med stöd av nämnda stadgar fattade beslut, 
 • Att informera och överlägga med förbundet om väsentliga frågor, som uppkommer i samband med förhandlingar om kollektivavtal, 
 • Att i kollektivavtal som upprättas med fackförening eller fackförbund inta bestämmelsen att arbetsgivaren har rätt att anlita arbetstagare från vilken organisation som helst eller arbetstagare stående utanför organisation
 • Att inte under pågående strejk, lockout eller annan arbetskonflikt, i strid med vad förbundets eller Svenskt Näringslivs styrelse beslutat, direkt eller indirekt bereda arbete åt eller på annat sätt understödja strejkande eller utestängda eller eljest av konflikten berörda arbetstagare samt 
 • Att inte tillgripa lockout utan medgivande av Svenskt Näringslivs styrelse. 

§ 20 Strejk 

Om strejk utbryter eller hotar utbryta hos medlem, förfars i enlighet med vad i Svenskt Näringslivs stadgar närmare föreskrivs.

§ 21 Lockout 

Anser sig medlem böra förklara lockout, skall han anmäla detta till förbundets styrelse med angivande av skälet till och omfånget av den tillämpade lockouten, varefter styrelsen förfar i enlighet med Svenskt Näringslivs stadgar. Finner styrelsen skäl föreligga för en mera omfattande lockout, äger styrelsen besluta att hos Svenskt Näringsliv förorda sådan. För giltighet av sådant beslut fordras att ¾ av styrelsens ledamöter förenar sig om beslutet. Med enkel majoritet må styrelsen hänskjuta ärendet till förbundsmöte, som äger att hos Svenskt Näringsliv förorda lockout, därest beslut härom biträds av ¾ av de avgivna rösterna.

§ 22 Konfliktersättning 

Medlem är under de villkor och i den omfattning, som anges i Svenskt Näringslivs stadgar, berättigad till ersättning från Svenskt Näringsliv för skada genom strejk eller lockout. 

§ 23 Skadestånd 

Har medlem uppsåtligen överträtt eller kringgått bestämmelserna i § 19, kan styrelsen ålägga medlemmen att utgiva skadestånd till förbundet. Skadeståndet må högst bestämmas till två procent av årslönesumman. För medlem, vars års­lönesumma understiger 1.000.000 kr må skadeståndet högst bestämmas till 20.000 kr. 

Med årslönesumma avses vad som stadgas om årslönesumma i § 18.

§ 24 Krig och liknande förhållanden

Om Sverige kommit i krig eller regeringen meddelat föreskrift enligt 2 § Arbetsrättsliga beredskapslagen (1987-1262) gäller följande:

Därest på grund av rådande förhållanden ordinarie förbundsmöte ej kan hållas gäller för tiden intill dess hindret upphör och förbundsmöte åter hålles

Att medlemmarnas avgifter skall erläggas i enlighet med de normer som senast fastställts vid förbundsmöte samt

Att de personer som genom förbundsmötesbeslut senast utsetts till

 • Styrelseledamöter
 • Revisorer och suppleanter
 • Ombud vid Svenskt Näringslivs stämma
 • Ledamöter i valberedning och suppleanter
 • Skall anses ha fått sina uppdrag förlängda.

Därest på grund av rådande förhållanden förbundets styrelse ej kan sammanträda och, när så kommer i fråga, utse ledamot och suppleant i Svenskt Näringslivs styrelse, skall de personer som senast utsetts till ifrågavarande uppdrag, anses ha fått uppdragen förlängda för tiden intill dess hindret upphör och styrelsen åter sammanträder.

§ 25 Stadgeändring och upplösning av förbundet

För ändring av dessa stadgar eller för upplösning av förbundet erfordras, att samtliga medlemmar förenat sig därom eller att beslut därom fattats av två på varandra följande förbundsmöten, det senare minst en månad efter det förra, samt att beslutet på det senare mötet biträds av minst ¾ av de avgivna rösterna. Stadgeändring är dock ej giltig, förrän Svenskt Näringsliv godkänt densamma.

I händelse av förbundets upplösning skall förbundets behållna förmögenhet användas i enlighet med beslut, som fattas vid det sista förbundsmötet.

§ 26 Tilläggsbestämmelser

Utöver vad här ovan är stadgat gäller i tillämpliga delar Svenskt Näringslivs stadgar även mellan förbundet och medlemmarna.

§ 27 Skiljedom

Tvist mellan förbundet å ena sidan och medlem å andra sidan skall avgöras av tre skiljemän enligt gällande Lag om skiljemän. Därest enighet mellan parterna om tredje skiljeman inte uppnås, skall denne utses i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Bli medlem

Att ditt företag blir medlem innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här är några av alla fördelar ett medlemskap för med sig:

 • Hjälp genom arbetsrättens alla steg

  Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. 

 • Ett gediget branscharbete

  Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka.

 • Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

  Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.

 • En hemsida fylld med branschnära innehåll

  Logga in på vår hemsida och få tillgång till exklusivt innehåll, så som Arbetsgivarguiden eller ta del av utbildningar och nyheter som riktar sig till dig.