Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Rapporter om kompetensförsörjning

Transportföretagen mäter och kartlägger rekryteringsbehoven hos våra medlemsföretag inom olika branscher. Resultaten från undersökningarna används i dialog med politiker, myndigheter, huvudmän, skolor och allmänheten i syfte att upplysa om rekryteringsbehoven som finns och ingår som en del i arbetet att lösa kompetensförsörjningen.

Tempen på motorbranschen 2022

Tempen-motorbranschen-2022-RIKS-1200.png

Ett urval av Transportföretagen Motors medlemsföretag har svarat på frågor om hur branschens rekryteringsbehov ser ut. Den årliga mätningen av rekryteringsbehovet i motorbranschen visar på ett rekordstort rekryteringsbehov av nya medarbetare. Alla regionrapporter finns att hämta genom att klicka på Visa mer eller rulla längre ner på denna sida.

Att mäta motorbranschens rekryteringsbehov är viktigt men minst lika viktigt är att berätta det för omvärlden. Transportföretagen satsar därför stort på att få ut budskapet om motorbranschens rekryteringsbehov i media. Under den kommande treårsperioden behöver 6 800 personer anställas inom motorbranschen och konsekvenserna kan bli allvarliga för hela samhället om man inte hittar personal. Det visar Transportföretagens nya rapport Tempen på motorbranschen 2022.

- Motorbranschen är en framtidsbransch och vi är glada över att så många söker sig till transportföretagens olika yrken. Samtidigt vill vi bli ännu fler duktiga medarbetare de kommande åren. Om vi kan rekrytera fler till branschen kommer möjligheterna att skapa fler nya företag att öka, då stärker vi Sveriges konkurrenskraft, säger Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen.

- Enligt rapporten uppger hela 60 procent av de företag som haft ett anställningsbehov att det varit svårt att rekrytera. Konsekvenserna kan bli allvarliga för hela samhället om man inte hittar personal med relevant utbildning. Kompetensbrist begränsar företagens möjlighet att kunna utvecklas och därmed också deras möjligheter att investera i ny teknik och att växa, säger Caj Luoma, chef Kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Rekryteringsrapport Sverige 2022

Sverige - Tempen på motorbranschen 2022

Regionrapporter 2022

Om undersökningen

Rapporten är gjord av Statisticon AB, för mer frågor kontakta Johanna Linder.

Tempen på bussbranschen 2021

Tempen-bussbranschen-2021-RIKS-1200.png

Transportföretagens rapport Tempen på bussbranschen 2021 visar att rekryteringsbehovet uppskattas till totalt 4 700 personer för åren 2021-2023. Samtidigt som behovet av nyrekryteringar är fortsatt högt upplever företagen i hög utsträckning att det är svårt att hitta rätt kompetens. För att stävja problemen med svårigheterna att rekrytera föreslår Transportföretagen en rad åtgärder i sin rapport. Dessa inkluderar en ökning av antalet platser inom vuxenutbildningen – inte minst en fortsatt – och långsiktig – utbyggnad av yrkesvux, samt att utbildningskvaliteten behöver stärkas.

Rekryteringsbehoven för 2021

Riksrapporten:

Sverige - Tempen på bussbranschen 2021

Länsrapporterna:

Länsrapporterna finns även för nedladdning längre ner på sidan.

Om undersökningen

Vill du ta del av den totala resultatrapporten gjord av Statisticon AB, kontakta Johanna Linder.

Rapport om kompetensförsörjning

Transportföretagen där Sveriges Bussföretag är ett av förbunden, har listat några punkter nedan som tips och råd på aktiviteter och insatser när man ska arbeta aktivt med rekrytering till sitt företag och till branschen. Punkterna är viktiga att engagera sig i både lokalt och regionalt. Anledningen är att det kan säkra kompetensbehovet i regionen, sprida kunskap och ändra fördomar samt attityder om branschen.

Ta del av rapporten

 

Tempen på Sjöfartsbranschen 2020

Sammanfattad-riksrapport_Tempen-sjofartsbranschen-2020-1600.jpg

”Tempen på sjöfarten” togs fram innan coronapandemin bröt ut.

Läget är nu ett annat än vad det var när undersökningen genomfördes. Pandemin har slagit olika inom sjöfartsbranschen och anställningsbehovet kvarstår inom delar av branschen. Det är viktigt att pandemikrisen inte övergår i en kompetenskris som innebär att det är svårt att rekrytera personal. Behovet av sjötransporter – kanske främst inom färjesjöfarten – kommer åter att öka då pandemin är över.

Framtidens Sjöfartskompetens

Chalmers tekniska högskola och Linnéuniversitetet har tagit initiativ till att utreda Sveriges behov av sjöfartskunskap i vid bemärkelse.

Ta del av hela rapporten här

I den nyligen offentliggjorda rapporten kan man bland annat läsa:

”…utgångspunkt för rapporten har varit Sveriges behov av sjöfartskunnig personal ur ett samhällsperspektiv, omfattningen av behovet samt vilka typer av kompetenser som efterfrågas i ett långsiktigt perspektiv. Behovsinventeringen kommer utgöra ett underlag för utvecklingsarbetet inom sjöfartsområdet vid lärosätena och som ett viktigt beslutsunderlag för fortsatt investering i sjöfartsutbildningar.”

Digitaliseringsrapport: Kompetensförsörjning när transportsektorn digitaliseras

Kompetensförsörjning när transportsektorn digitaliseras

Transportsektorn befinner sig mitt i ett teknikskifte som effektiviserar både transporter och logistikkedjor. Trots det kommer rekryteringsbehovet att vara stort både på kort och lång sikt, men jobben kan komma att förändras.

Klicka här för att ta del av den senaste rapporten

För att kartlägga hur transportsektorn kommer att utvecklas inom sin kompetensförsörjning har Transportföretagen låtit ta fram rapporten ”Kompetensförsörjning när transportsektorn digitaliseras 2.0” av teknikjournalist Mats Lewan. Det är en uppdaterad 2.0 version som kompletterar med de nya spaningarna på de jobben. Lanseringen skedde den 7 november 2019.

Transportsektorn är precis som många andra branscher på väg in i en kraftig förändring genom digitalisering i kombination med annan teknikutveckling. För transportsektorn handlar det om en samtidig acceleration inom tre teknikområden som förstärker varandra – autonoma fordon, eldrift och uppkopplade fordon.

Tillsammans kan de potentiellt medföra långt större strukturella förändringar än bara ett teknikskifte där nuvarande fordon successivt ersätts med fordon utrustade med ny teknik.

Ambitionen med den här rapporten är att utifrån det perspektivet besvara tre frågeställningar:

  • Hur digitaliseringen påverkar antalet sysselsatta i branschen,
  • Hur efterfrågan på kompetens och kunskap påverkas av digitaliseringen; och
  • Inom vilken tidshorisont vi kommer att se de här förändringarna.

Målsättningen är därmed också att erbjuda ett djupare beslutsunderlag för planering av utbildning och kompetensförsörjning i transportsektorn än den snabba slutsats som ofta dras – att sysselsättningen i transportsektorn kommer att drabbas hårt av teknikutvecklingen och att många yrken inom branschen därför inte har någon framtid.

Rapporten avslutas med rekommendationer till insatser för att säkra kompetensförsörjningen för en transportbransch i snabb förändring.

Rapportförfattare är Mats Lewan, teknikjournalist, författare och forskningsanalytiker med en bakgrund som civilingenjör, och med fokus på digitalisering och dess påverkan på företag och samhälle.

Klicka här för att hämta den första digitaliseringsrapporten.

Fler körkort ger fler jobb

Det är en nationell angelägenhet att fler tar körkort för såväl transportnäringen som för samhället i stort, då bristen på förare inom alla körkortskategorier får omfattande konsekvenser – färre företag, jobbmöjligheter och skatteintäkter samt utebliven distribution av varor och tjänster.

Fler körkort ger fler jobb - hela rapporten

Fler körkort ger fler jobb - en sammanfattning

Transportföretagen ser ett ökat körkortstagande som vital för transportnäringens – och samhällets – överlevnad och vill öka körkortstagandet i Sverige genom följande fyra förslag:

  1. Nuvarande körkortsutbildning utvecklas och erbjuds som en del av reguljär gymnasial utbildning och inom yrkesvux.
  2. Öka ungdomars kunskap om körkortets betydelse för framtida yrkesliv genom riktad kommunikation och vägledning inom skolans uppdrag.
  3. Individers möjlighet till finansiering av sin körkortsutbildning med lån från CSN utökas till att inkludera C- och D- behörighet.
  4. CSN:s körkortslån breddas till en större målgrupp genom vidgat regelverk och öka nivån på lånet så hela körkortskostnaden täcks. Lånet är i nuvarande form endast tillgängligt för personer inom en viss ålderskategori, arbetslösa och har därutöver ett beloppstak.

– Våra förslag kommer att utbilda fler unga till anställningsbarhet – oavsett bakgrund, förutsättningar och ekonomiska resurser – och detta kommer att gynna hela transportnäringen och många andra branscher som är i stort behov av personal. Det kräver att branscherna tillsammans med beslutsfattare och utbildningsinstanser arbetar tillsammans för långsiktiga lösningar, avslutar Caj Luoma.

Transportnäringen och jobben – En framtidsspaning

Transportnäringens kompetensförsörjning kan bli en ödesfråga för välfärden. Branschen riskerar att sakna 30 000-40 000 jobb fram till 2030 om relevanta politiska satsningar ej görs för att möta rekryteringsbehovet.

Klicka här för att ta del av hela rapporten

Transportföretagen har med hjälp av HUI Research låtit ta fram rapporten Transportnäringen och jobben – en framtidsspaning, med syfte att beskriva transportnäringens betydelse ur ett sysselsättningsperspektiv – både idag och i framtiden.

Då transportnäringen har betydelse för andra näringar i Sverige och därmed för jobbskapande och ekonomisk tillväxt i svensk ekonomi som helhet blir frågan än mer viktig.

För att kunna möta det framtida rekryteringsbehovet och säkra kompetensförsörjningen krävs politiska satsningar, såväl kvalitativa som strukturella, säger Marcus Dahlsten, vd för Transportföretagen.

Rapporten utgår från ett antal punkter och förslag på åtgärder inom arbetsmarknads- och utbildningsområdet som krävs för att säkerställa transportnäringens framtida konkurrenskraft och ett förväntat ökat behov av transporter i samhället.

-Ungas intresse för yrkesutbildning måste höjas. Vi vill även se fler platser inom vuxenutbildningen och en förstärkning av utbildningskvalitén inom utbildningssystemet för att rädda Sveriges behov av transporter, säger Caj Luoma, chef för utbildning och kompetensförsörjning, Transportföretagen.

En huvudsaklig anledning till att branschens rekryteringsbehov sticker ut är stora pensionsavgångar, minskat körkortstagande samt minskat intresse för branschens utbildningar.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.